وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Kodeco

Beginning FlutterFire
شرکت:
Beginning FlutterFire
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Supabase with Flutter
شرکت:
Supabase with Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Programming in Dart Functions And Closures
شرکت:
Programming in Dart Functions And Closures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Programming in Dart Control Flow And Collections
شرکت:
Programming in Dart Control Flow And Collections
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Programming in Dart Classes
شرکت:
Programming in Dart Classes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Managing State in Flutter
شرکت:
Managing State in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Flutter Navigator 2.0
شرکت:
Flutter Navigator 2.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Beginning Firebase with Flutter
شرکت:
Beginning Firebase with Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Your First Flutter App Polishing the App
شرکت:
Your First Flutter App Polishing the App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Dart Null Safety in Flutter
شرکت:
Dart Null Safety in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Testing Legacy Apps on Android
شرکت:
Testing Legacy Apps on Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Test-Driven Development in Android
شرکت:
Test-Driven Development in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
شرکت:
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lifecycle-Aware Components in Android
شرکت:
Lifecycle-Aware Components in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kotlin Serialization
شرکت:
Kotlin Serialization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Android Networking Beyond the Basics
شرکت:
Android Networking Beyond the Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Your First Kotlin Android App Polishing the App
شرکت:
Your First Kotlin Android App Polishing the App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Wrangling Dates & Time in Android
شرکت:
Wrangling Dates & Time in Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
WindowInsets Handling & Keyboard Animations
شرکت:
WindowInsets Handling & Keyboard Animations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
SQLDelight in Android Getting Started
شرکت:
SQLDelight in Android Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Material Motion for Android
شرکت:
Material Motion for Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
23 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Jetpack Navigation Getting Started
شرکت:
Jetpack Navigation Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Jetpack Compose Animations
شرکت:
Jetpack Compose Animations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
How to Create a 2D Snake Game in Flutter
شرکت:
How to Create a 2D Snake Game in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲