وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: IO Music Academy

Making Disco Edits with Never Dull
شرکت:
Making Disco Edits with Never Dull
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Intro to Synthesis with Lauren Kop
شرکت:
Intro to Synthesis with Lauren Kop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Inspiration Workflow with Enamour
شرکت:
Inspiration Workflow with Enamour
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
How I Produce with Third Son
شرکت:
How I Produce with Third Son
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
House Chords with Nick Garcia
شرکت:
House Chords with Nick Garcia
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Every Effect in Ableton with Adam Johan
شرکت:
Every Effect in Ableton with Adam Johan
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Deep Tech Production with Alan Nieves
شرکت:
Deep Tech Production with Alan Nieves
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 17 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Creative Sound Design with Joluca
شرکت:
Creative Sound Design with Joluca
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Chops and Chords with Manatee Commune
شرکت:
Chops and Chords with Manatee Commune
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Build Your Artist Brand with Andrew Leese
شرکت:
Build Your Artist Brand with Andrew Leese
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Bangin Bass with BOT
شرکت:
Bangin Bass with BOT
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲