وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: IO Music Academy

Out of the Loop with Sacha Robott
شرکت:
Out of the Loop with Sacha Robott
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Producing Disco with Luxxury
شرکت:
Producing Disco with Luxxury
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Going Pro with Steve Lawler
شرکت:
Going Pro with Steve Lawler
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Fred Everything Remixes Groove Armada
شرکت:
Fred Everything Remixes Groove Armada
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Foundations of House with The Mekanism
شرکت:
Foundations of House with The Mekanism
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Going Pro with Steve Lawler
شرکت:
Going Pro with Steve Lawler
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sound Design with Phase Fatale
شرکت:
Sound Design with Phase Fatale
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Producing Disco with LUXXURY
شرکت:
Producing Disco with LUXXURY
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How I Produce with Third Son
شرکت:
How I Produce with Third Son
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Foundations of House with The Mekanism
شرکت:
Foundations of House with The Mekanism
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Chops & Chords with Manatee Commune
شرکت:
Chops & Chords with Manatee Commune
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Vocal Production with Doug Organ
شرکت:
Vocal Production with Doug Organ
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Top 40 Production with Choppa Dunks
شرکت:
Top 40 Production with Choppa Dunks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Timeless Techniques with Pat Lok
شرکت:
Timeless Techniques with Pat Lok
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tape Loops with Amulets
شرکت:
Tape Loops with Amulets
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Studio Workflow with Neil Frances
شرکت:
Studio Workflow with Neil Frances
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Studio Technology with Phil Moffa
شرکت:
Studio Technology with Phil Moffa
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 8 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Start To Finish with Kidnap
شرکت:
Start To Finish with Kidnap
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Start to Finish with Ardalan
شرکت:
Start to Finish with Ardalan
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sound Design in Serum with GES
شرکت:
Sound Design in Serum with GES
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sound Design and Mixing with Lubelski
شرکت:
Sound Design and Mixing with Lubelski
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Songwriting with Party Nails
شرکت:
Songwriting with Party Nails
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Songwriting and Vocal Production with Jonathan Mendelsohn
شرکت:
Songwriting and Vocal Production with Jonathan Mendelsohn
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Social Media for DJs with Andrew Leese
شرکت:
Social Media for DJs with Andrew Leese
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲