وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Groove3

Creative Effect Processing Explained
شرکت:
Creative Effect Processing Explained
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Arturia MiniFreak V Explained®
شرکت:
Arturia MiniFreak V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Keyscape & Omnisphere: Creative Sound Design
شرکت:
Keyscape & Omnisphere: Creative Sound Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
UVI Soul Bass Explained®
شرکت:
UVI Soul Bass Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Spire Explained®
شرکت:
Spire Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
شرکت:
Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Pro Tools Intro: Getting Started
شرکت:
Pro Tools Intro: Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mixing with Ozone 10 Explained®
شرکت:
Mixing with Ozone 10 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
شرکت:
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
FabFilter Twin 3 Explained®
شرکت:
FabFilter Twin 3 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Yum Audio Slap Explained®
شرکت:
Yum Audio Slap Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Wavesfactory: Creative Mixing & Sound Design
شرکت:
Wavesfactory: Creative Mixing & Sound Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Synapse Obsession Explained®
شرکت:
Synapse Obsession Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sibelius Updates Explained®
شرکت:
Sibelius Updates Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creative Ways to Use Delay Explained®
شرکت:
Creative Ways to Use Delay Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
bx_console N Explained®
شرکت:
bx_console N Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Guide To Rekordbox
شرکت:
The Complete Guide To Rekordbox
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Modern Synthetic Drum Sound Design Explained®
شرکت:
Modern Synthetic Drum Sound Design Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia V Collection: Tips & Tricks
شرکت:
Arturia V Collection: Tips & Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Solina V Explained®
شرکت:
Arturia Solina V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Pigments Sound Design Explained®
شرکت:
Arturia Pigments Sound Design Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Organs Explained®
شرکت:
Arturia Organs Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Mellotron V Explained®
شرکت:
Arturia Mellotron V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Korg MS-20 V Explained®
شرکت:
Arturia Korg MS-20 V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲