وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Groove3

Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
شرکت:
Using an Oscilloscope for Music Production Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Pro Tools Intro: Getting Started
شرکت:
Pro Tools Intro: Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mixing with Ozone 10 Explained®
شرکت:
Mixing with Ozone 10 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
شرکت:
How to Make Virtual Guitars Sound More Real
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
FabFilter Twin 3 Explained®
شرکت:
FabFilter Twin 3 Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Yum Audio Slap Explained®
شرکت:
Yum Audio Slap Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Wavesfactory: Creative Mixing & Sound Design
شرکت:
Wavesfactory: Creative Mixing & Sound Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Synapse Obsession Explained®
شرکت:
Synapse Obsession Explained®
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sibelius Updates Explained®
شرکت:
Sibelius Updates Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creative Ways to Use Delay Explained®
شرکت:
Creative Ways to Use Delay Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
bx_console N Explained®
شرکت:
bx_console N Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Guide To Rekordbox
شرکت:
The Complete Guide To Rekordbox
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Modern Synthetic Drum Sound Design Explained®
شرکت:
Modern Synthetic Drum Sound Design Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia V Collection: Tips & Tricks
شرکت:
Arturia V Collection: Tips & Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Solina V Explained®
شرکت:
Arturia Solina V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Pigments Sound Design Explained®
شرکت:
Arturia Pigments Sound Design Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Organs Explained®
شرکت:
Arturia Organs Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Mellotron V Explained®
شرکت:
Arturia Mellotron V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Korg MS-20 V Explained®
شرکت:
Arturia Korg MS-20 V Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Keyboards Explained®
شرکت:
Arturia Keyboards Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arturia Augmented STRINGS Explained®
شرکت:
Arturia Augmented STRINGS Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Producing Piano House Explained®
شرکت:
Producing Piano House Explained®
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
KORG Collection Polysix Explained®
شرکت:
KORG Collection Polysix Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Creative Ways to Use Modulation Explained®
شرکت:
Creative Ways to Use Modulation Explained®
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲