وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Foundation Patreon

World Building – Graphic Thumbnails with Kenny Vo
World Building – Graphic Thumbnails with Kenny Vo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
World Building – Final Illustration with Kenny Vo
World Building – Final Illustration with Kenny Vo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Vis Com – Trees
Vis Com – Trees
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Shape Design with Logan Preshaw
Shape Design with Logan Preshaw
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Set Design – Part 2 – Interior Line Drawing
Set Design – Part 2 – Interior Line Drawing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Set Design – Part 1 – Research & Prop Exploration
Set Design – Part 1 – Research & Prop Exploration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Prop Design
Prop Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Mech Workshop
Mech Workshop
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Matte Surface Rendering
Matte Surface Rendering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Intro to 3DCoat for Concept Art with Norris Lin
Intro to 3DCoat for Concept Art with Norris Lin
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Form Language – Insectoid Creature Design with Norris Lin
Form Language – Insectoid Creature Design with Norris Lin
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Final Fantasy Inspired Airship Bundle (Parts 1-3)
Final Fantasy Inspired Airship Bundle (Parts 1-3)
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Environment Thumbnail Sketching with Fernanders Sam
Environment Thumbnail Sketching with Fernanders Sam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Environment Concept Design for Production with Kevin Jick
Environment Concept Design for Production with Kevin Jick
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Dynamic Sketching – Organics
Dynamic Sketching – Organics
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Design – Character Creation Part 1 – 3
Design – Character Creation Part 1 – 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Concepting Architecture in 3DCoat – Part 2
Concepting Architecture in 3DCoat – Part 2
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Concepting Architecture in 3DCoat – Part 1
Concepting Architecture in 3DCoat – Part 1
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Compound Geoforms
Compound Geoforms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Blender for Concept Art Part 3 with Fernanders Sam
Blender for Concept Art Part 3 with Fernanders Sam
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Blender for Concept Art Part 2 with Fernanders Sam
Blender for Concept Art Part 2 with Fernanders Sam
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲