وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT & Knowledge Management: Your Guide in 100 Lessons

سرفصل های دوره

Unleash The Power Of AI: Explore UX, NLP, Ethics, Practical Applications in Depth PLUS Case Studies & ChatGPT Models


1. Introduction to ChatGPT and Knowledge Management
 • 1.1 Understanding ChatGPT.pdf
 • 1. Understanding ChatGPT
 • 2.1 Knowledge Management Foundations.pdf
 • 2. Knowledge Management Foundations
 • 3.1 Applications of ChatGPT.pdf
 • 3. Applications of ChatGPT
 • 4. Introduce Yourself To Your Fellow Students And Tell Us What You Want To Learn.html
 • 5.1 Knowledge Management Processes.pdf
 • 5. Knowledge Management Processes
 • 6.1 Synergies between ChatGPT and Knowledge Management.pdf
 • 6. Synergies between ChatGPT and Knowledge Management
 • 7. Quiz 1.html

 • 2. Fundamentals of Natural Language Processing (NLP)
 • 1.1 Basics of NLP.pdf
 • 1. Basics of NLP
 • 2.1 Sentiment Analysis and Named Entity Recognition.pdf
 • 2. Sentiment Analysis and Named Entity Recognition
 • 3.1 Language Models and Transformers.pdf
 • 3. Language Models and Transformers
 • 4.1 NLP Challenges and Solutions.pdf
 • 4. NLP Challenges and Solutions
 • 5.1 Practical Applications of NLP in Chat Systems.pdf
 • 5. Practical Applications of NLP in Chat Systems
 • 6. Quiz 2.html

 • 3. ChatGPT Architecture and Functionality
 • 1. Deep Dive into ChatGPT Architecture
 • 2. Understanding Tokenization and Embeddings
 • 3. Fine-tuning ChatGPT Models
 • 4. Limitations and Mitigation Strategies
 • 5. Advancements in ChatGPT Research
 • 6. Quiz 3.html

 • 4. Ethical Considerations in AI Chat Systems
 • 1. Ethics in AI and Chat Systems
 • 2. Bias in Chat Systems
 • 3. Transparency and Explainability
 • 4. User Consent and Privacy
 • 5. Regulatory Landscape for AI
 • 6. Quiz 4.html

 • 5. Knowledge Management Basics
 • 1. Introduction to Knowledge Management
 • 2. Knowledge Capture and Documentation
 • 3. Taxonomies and Classification Systems
 • 4. Knowledge Sharing and Collaboration
 • 5. Assessing Knowledge Value and Quality
 • 6. Quiz 5.html

 • 6. Information Retrieval and Storage for Chat Systems
 • 1. Information Retrieval Techniques
 • 2. Knowledge Base Architecture
 • 3. Natural Language Understanding in Retrieval
 • 4. Scalable Storage Solutions
 • 5. Maintenance and Updating of Knowledge Bases
 • 6. Quiz 6.html

 • 7. User Experience Design for Chat Interfaces
 • 1. Principles of User Experience (UX) Design
 • 2. Conversational Interface Design
 • 3. Visual and Interactive Elements in Chat
 • 4. Accessibility and Inclusive Design
 • 5. Usability Testing for Chat Systems
 • 6. Quiz 7.html

 • 8. Implementing ChatGPT in Business Operations
 • 1. Business Use Cases for ChatGPT
 • 2. Integration with Existing Systems
 • 3. ChatGPT in Customer Support
 • 4. Employee Training and Assistance
 • 5. Monitoring and Analytics for Business Insights
 • 6. Quiz 8.html

 • 9. Knowledge Representation and Ontologies
 • 1. Basics of Knowledge Representation
 • 2. Ontology Development and Management
 • 3. Semantic Web and Linked Data
 • 4. Ontology Alignment and Integration
 • 5. Practical Applications of Ontologies in Chat Systems
 • 6. Quiz 9.html

 • 10. Data Privacy and Security in Chat Systems
 • 1. Importance of Data Privacy in Chat Systems
 • 2. Security Measures for Chat Interactions
 • 3. User Authentication and Authorization
 • 4. Compliance with Data Protection Regulations
 • 5. Ethical Use of User Data in Chat Systems
 • 6. Quiz 10.html

 • 11. Content Curation and Quality Control
 • 1. Content Curation Strategies
 • 2. Quality Control in Knowledge Management
 • 3. Continuous Improvement in Content Curation
 • 4. AI-Assisted Content Curation
 • 5. User Feedback and Adaptation
 • 6. Quiz 11.html

 • 12. Training and Fine-tuning ChatGPT Models
 • 1. Overview of Model Training
 • 2. Hyperparameter Tuning
 • 3. Addressing Bias in Model Training
 • 4. Transfer Learning and Model Adaptation
 • 5. Continuous Learning Strategies
 • 6. Quiz 12.html

 • 13. Feedback Mechanisms for Chat System Improvement
 • 1. Importance of User Feedback
 • 2. Feedback Analysis Techniques
 • 3. Iterative System Enhancement
 • 4. Collaborative Feedback Integration
 • 5. Communicating System Changes to Users
 • 6. Quiz 13.html

 • 14. Integrating ChatGPT with Knowledge Bases
 • 1. Benefits of Knowledge Base Integration
 • 2. Types of Knowledge Base Integration
 • 3. Challenges in Integration and Solutions
 • 4. Real-time Knowledge Updates
 • 5. Case Studies on Successful Integration
 • 6. Quiz 14.html

 • 15. Measuring and Analyzing Chat System Performance
 • 1. Key Performance Indicators (KPIs) for Chat Systems
 • 2. Analytics Tools for Performance Measurement
 • 3. User Engagement and Retention Metrics
 • 4. AB Testing and Experimentation
 • 5. Reporting and Communication of Results
 • 6. Quiz 15.html

 • 16. User Training and Support for Chat Systems
 • 1. Importance of User Training
 • 2. Training Strategies for Diverse User Groups
 • 3. User Support Channels
 • 4. Proactive User Education
 • 5. Continuous Learning for Users
 • 6. Quiz 16.html

 • 17. Collaborative Knowledge Creation and Sharing
 • 1. Collaborative Knowledge Creation Processes
 • 2. Building a Knowledge-Sharing Culture
 • 3. Virtual Collaboration in Knowledge Work
 • 4. Managing Intellectual Property in Collaborative Environments
 • 5. Case Studies on Successful Collaboration
 • 6. Quiz 17.html

 • 18. Continuous Learning and Adaptation in Chat Systems
 • 1. The Importance of Continuous Learning
 • 2. Dynamic Model Adaptation
 • 3. User Behavior Analysis for Adaptation
 • 4. Implementing Feedback Loops for Learning
 • 5. Future Trends in Continuous Learning for Chat Systems
 • 6. Quiz 18.html

 • 19. Case Studies Successful Implementation of ChatGPT in Various Industries
 • 1. Industry-Specific Use Cases
 • 2. Lessons Learned from Real-world Deployments
 • 3. Best Practices in Implementation
 • 4. User Feedback and Impact on Implementations
 • 5. Future Challenges and Opportunities
 • 6. Quiz 19.html

 • 20. Future Trends in ChatGPT and Knowledge Management
 • 1. Emerging Technologies in Chat Systems
 • 2. AI Ethics and Governance in the Future
 • 3. Chat Systems in the Age of Augmented Intelligence
 • 4. Integrating ChatGPT with Other AI Technologies
 • 5. Continuous Learning and Professional Development
 • 6. Quiz 20.html

 • 21. Your Assignment Write down goals to improve your life and achieve your goals!!
 • 1. Success requires ACTION! Drive your success with a SMART action plan today!.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34755
  حجم: 5161 مگابایت
  مدت زمان: 360 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید