وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT for Devops

سرفصل های دوره

Unlock Web's potential with AI: Build websites, design logos, and make projects public in this comprehensive ChatGPT


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Introduction to AI Development
 • 1. Setting Up Your IDE for ChatGPT Development
 • 2. Unveiling the Power of ChatGPT An Introduction
 • 3. Exploring AI Beyond ChatGPT An Introduction to JIT.codes
 • 4. Harnessing References in ChatGPT Development
 • 5. Optimizing Python with JIT.codes A Practical Guide
 • 6. asking for feedback

 • 3. Creating Engaging Mockups
 • 1. Create home page mock ups

 • 4. Project Kickoff with AI
 • 1. Building a Solid Foundation Project Structure Explained
 • 2. Crafting the Heart of Your Website Creating the Home Page
 • 3. Enhancing User Experience Updating the Home Page Dynamically
 • 4. Decoding Web Development Explaining HTML and CSS Code
 • 5. Sealing the Deal Creating a Stylish and Functional Footer
 • 6. Sidebar Sophistication Updating and Customizing Your Website Sidebar
 • 7. Creating the Introduction to Python WebPage
 • 8. Bridging the Gap Adding Python Interpreter to Your Website
 • 9. Create the Getting Started with Python WebPage
 • 10. Creating the Python Syntax WebPage
 • 11. Style Evolution Adding More CSS Style to Your Website
 • 12. Communication in Code Creating Python Comments WebPage
 • 13. Aesthetic Annotations Adding Style to Python Comments File
 • 14. Dynamic Data Creating Python Variables WebPage
 • 15. Data Diversity Creating DataType WebPage
 • 16. Creating Python Numbers WebPage

 • 5. Crafting a Unique Logo with AI
 • 1. Artificial Ingenuity Crafting Your Logo with AI
 • 2. Logo Integration Adding Your Logo to the Website
 • 3. Iconic Impact Crafting a Distinctive Icon for Your Website

 • 6. Deploying Your Python Teaching Website
 • 1. Claiming Your Space Providing a Domain Name for Your Website
 • 2. From Local to Global Uploading Your Website to Hosting
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36592
  حجم: 1120 مگابایت
  مدت زمان: 176 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید