وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT Crash Course: Introduction to ChatGPT for Work

سرفصل های دوره

Use ChatGPT to Boost Your Productivity: Leverage OpenAI's Revolutionary ChatGPT Model.


1 - COURSE 1 ChatGPT Crash Course Using ChatGPT for Work
 • 1 - Welcome to the Course
 • 2 - Create Your ChatGPT Account
 • 3 - Tour of the ChatGPT Interface
 • 4 - Disclaimer NEVER Use a Raw Output

 • 2 - Basic Prompting Techniques
 • 5 - Introduction to Basic Prompting Techniques
 • 6 - Script Text Insertion.txt
 • 6 - Text Insertion
 • 7 - Question and Answer QA
 • 7 - Script QA.txt
 • 8 - Script Classification.txt
 • 8 - Text Classification
 • 9 - Information Extraction
 • 9 - Script Extraction.txt
 • 10 - Script Summarization.txt
 • 10 - Text Summarization
 • 11 - Conversation
 • 11 - Script Conversation.txt
 • 12 - Reasoning
 • 12 - Script Reasoning.txt
 • 13 - Script Translation.txt
 • 13 - Translation
 • 14 - Assignment Introduction Basic Prompting Techniques
 • 15 - Assignment Instructor Solution Basic Prompting Techniques
 • 16 - Congrats on Completing the Basic Prompting Techniques Section

 • 3 - Building Advanced Prompts
 • 17 - What is Prompt Engineering
 • 17 - -Cheat-Sheet-Prompt-Engineering-Reference-Guide.pdf
 • 18 - How to Build Advanced Prompts
 • 19 - Creating an Identity Clearly Defining the Task
 • 19 - Script Advanced Prompting.txt
 • 20 - Providing Context Specifying Output Tone and Structure
 • 20 - Script Advanced Prompting.txt
 • 21 - Iterate
 • 22 - Assignment Introduction Building Advanced Prompts
 • 23 - Assignment Solution Building Advanced Prompts
 • 24 - Congrats on Finishing Building Advanced Prompts

 • 4 - Advanced Prompt Engineering Techniques
 • 25 - ChatGPT Script.txt
 • 25 - Script Variables.txt
 • 25 - Using Variables in your ChatGPT Prompts
 • 26 - Few Shot Prompting

 • 5 - Applications of ChatGPT as a Writing and Editing Assistant
 • 27 - Article San Francisco Vacancies.txt
 • 27 - Ask Questions about a News Article
 • 27 - Script News.txt
 • 28 - Extracting Next Steps and Drafting Emails from a Meeting Transcript
 • 28 - Script Next Steps and Drafting an Email.txt
 • 28 - Video GitLab SCSS Meeting.txt
 • 29 - Article Marketing Brief.txt
 • 29 - Script Twitter Campaign.txt
 • 29 - Using a Marketing Brief to Generate a Twitter Campaign
 • 30 - Article Cover Letter.txt
 • 30 - Job Descriptions.txt
 • 30 - Script Cover Letter.txt
 • 30 - Updating a Cover Letter with a Job Description

 • 6 - Applications of ChatGPT for Research
 • 31 - Article SF Revival.txt
 • 31 - Getting Feedback from Different Perspectives
 • 31 - Script Feedback.txt
 • 32 - Researching Customer Personas
 • 32 - Script Customer Personas.txt
 • 33 - ChatGPT as a UX and Design Assistant
 • 33 - Script UX Assistant.txt
 • 34 - Researching Your Business Competitive Landscape
 • 34 - Script Competitive Landscape.txt

 • 7 - Applications of ChatGPT for Analysis
 • 35 - Dataset Christmas Tree.txt
 • 35 - Finding Trends in Data Conducting a Descriptive Analysis
 • 35 - Script Descriptive Analysis.txt
 • 36 - Dataset Climbing.txt
 • 36 - Labeling Your Data
 • 36 - Script Labeling.txt
 • 37 - Dataset Financial Statements.txt
 • 37 - Finance Conducting a Vertical Analysis of an Income Statement
 • 37 - Script Vertical Analysis.txt
 • 38 - Script Transforming Data into Code.txt
 • 38 - Transforming Data into Code
 • 39 - Assignment Transforming Data into a ReadytoUse Format.html

 • 8 - Bing Chat for RealTime Research
 • 40 - Download Bing.txt
 • 40 - My Analysis of ChatGPT vs Bing Chat vs Bard.txt
 • 40 - What AI Tool is Best for RealTime Research
 • 41 - Exploring the Bing Chat Interface
 • 42 - Using Bing Chat to Research Current Events
 • 43 - Use Bing Chat to Plan a Trip

 • 9 - ChatGPT Code Interpreter ChatGPT Plus Users
 • 44 - Available Libraries in the Code Interpreter.txt
 • 44 - Enabling and Exploring the Code Interpreter
 • 45 - Cleaning Data with the Code Interpreter
 • 45 - Dataset Sales Ledger.txt
 • 45 - Script.txt
 • 45 - -CSV-Cleaning-Data.csv
 • 46 - Dataset Exploratory Data.txt
 • 46 - Exploratory Data Analysis with the Code Interpreter
 • 46 - Script.txt
 • 46 - -CSV-Exploratory-Data.csv
 • 47 - Dataset Regression Data.txt
 • 47 - Regression with the Code Interpreter
 • 47 - Script.txt
 • 47 - -CSV-Regression-Data.csv
 • 48 - Dataset Linear Programing.txt
 • 48 - Linear Programming with the Code Interpreter
 • 48 - Script.txt
 • 48 - -CSV-Linear-Programming.csv
 • 49 - Creating a Video with the Code Interpreter
 • 49 - Script.txt
 • 49 - -image-verbier.zip
 • 50 - Script.txt
 • 50 - Using the Code Interpreter as a Math and Science Study Assistant

 • 10 - Basic Prompting Techniques
 • 51 - Few Shot Prompting
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37154
  حجم: 2334 مگابایت
  مدت زمان: 175 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 خرداد 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید