وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

عکاسی ، فیلم سازی و تدوین

Video Editing with Descript for Creators
Video Editing with Descript for Creators
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Adobe Premiere Pro CC Masterclass for Video Editing
شرکت:
Adobe Premiere Pro CC Masterclass for Video Editing
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
How to Create Marketing Videos on Your Smartphone or Laptop
شرکت:
How to Create Marketing Videos on Your Smartphone or Laptop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Ultimate Guide
شرکت:
Adobe Lightroom Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Video Editing With Wondershare Filmora 11
شرکت:
Video Editing With Wondershare Filmora 11
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
شرکت:
Drone Like a Pro – Setting You Up for Success!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Underwater Videography: Action Camera Edition
شرکت:
Underwater Videography: Action Camera Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Mastering Premiere Pro 2023
شرکت:
Mastering Premiere Pro 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
شرکت:
DALL-E Unleashed: Creative Artistry and AI Transformations
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Complete Blender VFX Course
شرکت:
Complete Blender VFX Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Advanced Stable Diffusion with ComfyUI and SDXL
شرکت:
Advanced Stable Diffusion with ComfyUI and SDXL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Projects
شرکت:
Adobe Lightroom Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe After Effects: Complete Course for Beginners.
شرکت:
Adobe After Effects: Complete Course for Beginners.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Adobe Premiere Pro Ultimate Guide
شرکت:
Adobe Premiere Pro Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Jaime Jasso – One Man Army VFX
شرکت:
Jaime Jasso – One Man Army VFX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Travel Photography: A Photographer’s Guide to Lisbon
شرکت:
Travel Photography: A Photographer’s Guide to Lisbon
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
شرکت:
Getting up to Speed Fast on the AI-Powered Photoshop May 2023 Release
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Your Road to Better Photography
شرکت:
Your Road to Better Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
vMix Master Class – Video Production & Live Streaming
شرکت:
vMix Master Class – Video Production & Live Streaming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Video Editing Mastery With Filmora12
شرکت:
Video Editing Mastery With Filmora12
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Video Editing in DaVinci Resolve 18: for Beginners peoples
شرکت:
Video Editing in DaVinci Resolve 18: for Beginners peoples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ مهر ۱۴۰۲