وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

عکاسی ، فیلم سازی و تدوین

Use AI to Build Visual Stories with Midjourney  + ChatGPT
شرکت:
Use AI to Build Visual Stories with Midjourney + ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Masterclass TikTok : Skyrocket votre croissance avec une courte vidéo
شرکت:
Masterclass TikTok : Skyrocket votre croissance avec une courte vidéo
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Photoshop 101 – Learn the Foundations
شرکت:
Photoshop 101 – Learn the Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Camera Basics For Video Creators
شرکت:
Camera Basics For Video Creators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Lightroom Mobile Course
شرکت:
The Complete Lightroom Mobile Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Photography Masterclass: Take Amazing Photographs
شرکت:
Photography Masterclass: Take Amazing Photographs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Video Editing with DaVinci Resolve: From Beginner
شرکت:
Mastering Video Editing with DaVinci Resolve: From Beginner
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kinemaster 101
شرکت:
Kinemaster 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
شرکت:
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Video Editing with VSDC Video Editor 2022
شرکت:
Learn Video Editing with VSDC Video Editor 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creative Product Ad for Instagram in Final Cut Pro
شرکت:
Creative Product Ad for Instagram in Final Cut Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
شرکت:
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
شرکت:
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Parris Goebel Teaches Creativity in Choreography
شرکت:
Parris Goebel Teaches Creativity in Choreography
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Premiere Pro for Social Media Content
Premiere Pro for Social Media Content
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Open AI ChatGPT, Midjourney and DALL-E Bootcamp [2023]
شرکت:
Open AI ChatGPT, Midjourney and DALL-E Bootcamp [2023]
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
On Camera Acting with Suzanna LeNir
شرکت:
On Camera Acting with Suzanna LeNir
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender and After Effects VFX Masterclass
شرکت:
Blender and After Effects VFX Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe Premiere Pro 2022 Video Editing Course Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Premiere Pro 2022 Video Editing Course Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
شرکت:
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
A Filmmakers Guide to Getting Started in Dolby Atmos
شرکت:
A Filmmakers Guide to Getting Started in Dolby Atmos
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Master Motion Design-In After Effects
شرکت:
Master Motion Design-In After Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲