وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

C Bootcamp : Basic to Advanced

سرفصل های دوره

C Bootcamp Basic to Advanced


1. Software installation
 • 1. Introduction

 • 2. C Basics
 • 1. C program explain
 • 2. Print and Scan
 • 3. Print and Scan 2

 • 3. C variables
 • 1. C variables
 • 2. Local variable in C
 • 3. Global variable in C
 • 4. Static variable in C
 • 5. Automatic variable in C
 • 6. Register variable in C

 • 4. Constants in C
 • 1. Constants
 • 2. Behaviour of constant variable
 • 3. # define
 • 4. Change the value of constant variables

 • 5. C Data types
 • 1. Data type in C integer
 • 2. Character data type
 • 3. Float data type
 • 4. Character data type
 • 5. Double data type
 • 6. Size of data types
 • 7. Data type modifier in C short
 • 8. Long
 • 9. Unsigned
 • 10. Signed

 • 6. Literals in C
 • 1. Literals in C
 • 2. Floating point Literals
 • 3. Character literal
 • 4. String literal

 • 7. Escape Sequence in C
 • 1. escape sequence a
 • 2. escape sequence b
 • 3. escape sequence n
 • 4. escape sequence t
 • 5. escape sequence v

 • 8. Bool in C
 • 1. stdbool.h
 • 2. Enumeration type
 • 3. define

 • 9. C Operators
 • 1. Binary arithmetic operator
 • 2. Unary operator
 • 3. Multiple operators
 • 4. Unary minus
 • 5. Increment operator
 • 6. Decrement operator

 • 10. C advanced operators
 • 1. Logical NOT operator
 • 2. Addressof operator
 • 3. Sizeof operator
 • 4. Logical AND
 • 5. Logical OR
 • 6. Logical NOT
 • 7. Assignment Operator
 • 8. Increment Operator
 • 9. Decrement Operator
 • 10. Relational Operator

 • 11. Comments in C
 • 1. Single Line comments
 • 2. Multi Line Comments

 • 12. If- Else Statements
 • 1. if statement
 • 2. If-else
 • 3. If-else 2
 • 4. If-else 3

 • 13. If-else-if Statements
 • 1. if-else-if 1
 • 2. if-else-if 2

 • 14. Switch Statement
 • 1. switch
 • 2. Switch example

 • 15. For Loops
 • 1. for 1
 • 2. for 2
 • 3. for 3

 • 16. While Loop
 • 1. While Loop 1
 • 2. While Loop 2

 • 17. Do-while
 • 1. do-while 1
 • 2. do-while 2
 • 3. do-while 3

 • 18. C control statements
 • 1. continue
 • 2. break
 • 3. goto
 • 4. goto 2

 • 19. C Functions
 • 1. Function Explain
 • 2. Library function
 • 3. User defined function
 • 4. Pass by value
 • 5. Call by refrence
 • 6. Function prototype

 • 20. Advanced Functions
 • 1. Main function 1
 • 2. Main function 2
 • 3. Main function 3
 • 4. Implicit return type int
 • 5. Callbacks
 • 6. Nested function
 • 7. Variadic function

 • 21. C Arrays
 • 1. Array
 • 2. Array Initialization
 • 3. Array 1
 • 4. Updating Array element
 • 5. Array of characters

 • 22. Dimensional Array
 • 1. 1D Array
 • 2. 2D array
 • 3. 3D array

 • 23. Properties of Arrays
 • 1. Fixed size
 • 2. Homogeneous collection
 • 3. Indexing in Array
 • 4. Contiguous Storage
 • 5. Relationship between array and pointer
 • 6. Bound Checking
 • 7. Array decay
 • 8. Multi-Dimensional Array in C

 • 24. Array initialization Advanced Concept
 • 1. initialization 1
 • 2. Initialization 2

 • 25. Strings in C
 • 1. String1
 • 2. String 2
 • 3. String 3
 • 4. String 4
 • 5. Pass string to a function

 • 26. String Advanced Concepts
 • 1. Array of string
 • 2. Double quoted string
 • 3. Double quoted string 2
 • 4. Single Quoted string

 • 27. String Functions in C
 • 1. Strcat
 • 2. Strlen
 • 3. Strcmp
 • 4. Strcpy
 • 5. Strchr
 • 6. Strstr

 • 28. C Pointers
 • 1. pointer
 • 2. Increment and Decrement
 • 3. Addition of integer to Pointer
 • 4. Subtraction of integer to pointer
 • 5. Comparison of pointers
 • 6. Comparison to null
 • 7. Pointer to pointer
 • 8. Pointer to pointer

 • 29. Pointer Advanced concept
 • 1. Array pointer
 • 2. Pointer to an array

 • 30. C Structures
 • 1. Structure
 • 2. typedef for structure
 • 3. Nested Structures

 • 31. dot(.) operator in C
 • 1. dot operator
 • 2. dot operator 2

 • 32. C typedef
 • 1. typedef

 • 33. Padding
 • 1. padding

 • 34. Packing
 • 1. packing

 • 35. Flexible Array Members in a Structure in C
 • 1. FAM

 • 36. C unions
 • 1. Size of union

 • 37. Enumeration in C
 • 1. enum 1
 • 2. enum 2

 • 38. C storage classes
 • 1. Storage classes in C
 • 2. Storage classes example
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35859
  حجم: 9737 مگابایت
  مدت زمان: 1216 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید