در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

C# 10 Best Practices

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Maintaining code is not easy, especially when it is poorly written and hard to understand. This course will teach you how to create clean code, that is easy to maintain and extend, by following the C# best practices and coding conventions.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Clean Code Principles and Recommendations
 • 01. Lets Talk About Clean Code - Principles and Recommendations
 • 02. Writing Self-documenting Code
 • 03. KISS or Keep It Simple Stupid (Or Silly)
 • 04. DRY or Dont Repeat Yourself
 • 05. YAGNI or You Arent Gonna Need It
 • 06. SOLID - Single Responsibility Principle
 • 07. SOLID - Open-closed Principle
 • 08. SOLID - Liskov Substitution Principle
 • 09. SOLID - Interface Segregation Principle
 • 10. SOLID - Dependency Inversion Principle
 • 11. Favor Composition Over Inheritance
 • 12. Separation of Concerns
 • 13. Takeaway

 • 03. Coding Conventions and Guidelines
 • 01. Coding Conventions and Guidelines
 • 02. Naming Conventions
 • 03. PascalCase
 • 04. camelCase
 • 05. Code Layout Conventions
 • 06. Commenting Conventions
 • 07. Guidelines - String Interpolation
 • 08. Guidelines - StringBuilder
 • 09. Guidelines - Implicitly Typed Variables, UInt, and Arrays
 • 10. Guidelines - Func and Action
 • 11. Guidelines - new, Operators, and using
 • 12. Guidelines - ObjectInitializers and Static
 • 13. LINQ Guidelines
 • 14. Takeaway

 • 4. Clean Classes and Clean Methods
 • 1. Clean Classes and Methods
 • 2. Favoring Readability
 • 3. Defining a Class
 • 4. Class Naming and Ordering
 • 5. Static Classes
 • 6. Methods and Functions
 • 7. Major Method Naming Guidelines
 • 8. Namespaces and References
 • 9. Takeaway

 • 05. Refactoring to Clean Code Summary
 • 01. Refactoring to Clean Code
 • 02. Composing Methods
 • 03. Moving Features between Objects
 • 04. Organizing Data
 • 05. Demo - Organizing Data
 • 06. Simplifying Conditional Expressions
 • 07. Simplifying Method Calls
 • 08. Dealing with Generalization
 • 09. Rename Functionality
 • 10. Takeaway

 • 6. Creating Testable Code
 • 1. Creating Testable Code
 • 2. Why Unit Tests
 • 3. Anatomy of a Unit Test
 • 4. Demo - Anatomy of a Unit Test
 • 5. Unit Testing Best Practices
 • 6. Takeaway

 • 7. Takeaways - Dos and Donts
 • 1. Takeaway
 • 2. Coding Conventions and Guidelines
 • 3. Clean Methods and Classes
 • 4. Refactoring to Clean Code
 • 5. Unit Testing and Thank You!