وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Business Strategic Planning (100% Practical Guide)

سرفصل های دوره

Detailed explanation of Strategic Planning, and ALL templates for implementation in a company from scratch


1 - Course Introduction Welcome and Overview
 • 1 - Course Presentation
 • 2 - About the Instructor
 • 3 - Installation of BIZAGI Tool
 • 4 - Course Structure Explanation
 • 4 - Course-File-List.xlsx
 • 4 - Course-Structure-Explanation.pdf

 • 2 - Key Concepts and Documented Information
 • 5 - Definition of the concepts of Strategy and Business Plan
 • 5 - Definition-of-the-concepts-of-Strategy-and-Business-Plan.pdf
 • 6 - Definition of the concept of Strategic Planning
 • 6 - Definition-of-the-concept-of-Strategic-Planning.pdf
 • 7 - Definition of the concept of Management Control
 • 7 - Definition-of-the-concept-of-Management-Control.pdf
 • 8 - Diagram of the relationship between definitions
 • 8 - Diagram-of-the-relationship-between-definitions.pdf
 • 9 - Master List for Controlling Controlled Documented Information.html
 • 9 - SPE-PLT-001-Master-list-to-control-controlled-documented-information.xlsx

 • 3 - Diagnosis of Management in the Company and Business Plan Design
 • 10 - Diagnosis of Management in the Company
 • 10 - Diagnosis-of-Management-in-the-Company.pdf
 • 11 - Diagnosis of Management in the Company Excel Spreadsheet Explanation
 • 11 - SPE-PLT-002-Diagnosis-of-Management-in-the-Company-Excel-Spreadsheet-Explanation.xlsx
 • 12 - Business Plan Design
 • 12 - Business-Plan-Design.pdf

 • 4 - Strategic Review
 • 13 - Strategic Review and Plan
 • 13 - Strategic-Review-and-Plan.pdf
 • 14 - SPE-PLT-003-Stakeholders-Analysis.xlsx
 • 14 - Stakeholders Analysis
 • 15 - Mission and Vision
 • 15 - SPE-PLT-004-Declaration-of-Constitution.xlsx
 • 16 - Objectives and Goals
 • 16 - SPE-PLT-005-Objectives-and-Goals.xlsx
 • 17 - Environmental Analysis PEST Analysis
 • 17 - SPE-PLT-006-PEST-Analysis.xlsx
 • 18 - Analysis of the Firm VRIO Analysis
 • 18 - SPE-PLT-007-VRIO-Analysis.xlsx
 • 19 - Analysis of the Firm Value Chain
 • 19 - SPE-PLT-008-Value-Chain.xlsx
 • 20 - Analysis of the Firm Operations model 1 of 2
 • 20 - SPE-PLT-009-Operations-models-General.xlsx
 • 21 - Analysis of the Firm Operations model 2 of 2
 • 21 - Analysis-of-the-Firm-Operations-model-2-de-2.pdf
 • 21 - spe-plt-009-operations-model-processes.zip
 • 22 - Industry and Competitor Analysis Industry Data
 • 22 - SPE-PLT-010-Industry-Data.xlsx
 • 23 - Industry and Competitor Analysis industry life cycle
 • 23 - SPE-PLT-011-Industry-life-cycle.xlsx
 • 24 - Industry and Competitor Analysis Porters five forces
 • 24 - SPE-PLT-012-Porters-five-forces.xlsx
 • 25 - Industry and Competitor Analysis Competitive Positioning CSF
 • 25 - SPE-PLT-013-Competitive-Positioning-CSF.xlsx
 • 26 - Product and Portafolio Analysis BCG Matrix
 • 26 - SPE-PLT-014-BCG-Matrix.xlsx
 • 27 - SPE-PLT-015-SWOT-Analysis.xlsx
 • 27 - SWOT Analysis
 • 28 - Generation of Strategic Options
 • 28 - SPE-PLT-016-Generic-strategies.xlsx

 • 5 - Marketing Plan
 • 29 - Marketing Plan Commercialization Plan
 • 29 - Marketing-Plan.pdf
 • 30 - Market Analysis and Strategy Marketing Mix
 • 30 - SPE-PLT-017-Marketing-Mix.xlsx
 • 31 - Market Analysis and Strategy Business Model Canvas
 • 31 - SPE-PLT-018-Business-Model-Canvas.xlsx
 • 32 - Estimation of Potential Market Size
 • 32 - SPE-PLT-019-Estimation-of-Potential-Market-Size.xlsx

 • 6 - Balanced Scorecard
 • 33 - Background of the Balanced Scorecard
 • 33 - Background-of-the-Balanced-Scorecard.pdf
 • 34 - The four perspectives of the Balanced Scorecard
 • 34 - The-four-perspectives-of-the-Balanced-Scorecard.pdf
 • 35 - Definition of Strategic Map
 • 35 - Definition-of-Strategic-Map.pdf
 • 36 - Explanation of a Balanced Scorecard Template
 • 36 - SPE-PLT-020-Balanced-Scorecard-Template.xlsx
 • 37 - Action Plan Template
 • 37 - SPE-PLT-021-Action-Plan-Template.xlsx

 • 7 - Common Mistakes Final Considerations and Course Farewell
 • 38 - Common Errors in the Design and Implementation of Strategic Planning
 • 38 - Common-Errors-in-the-Design-and-Implementation-of-Strategic-Planning.pdf
 • 39 - Final Considerations for the Strategic Planning Course
 • 39 - Final-Considerations-for-the-Strategic-Planning-Course.pdf
 • 40 - Course Farewell and Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35857
  حجم: 827 مگابایت
  مدت زمان: 148 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید