در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Building Packet Tracer Labs for CCNA Study: Network Protocol Interactions

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

In this course you’ll learn to use Cisco’s Packet Tracer network simulator to practice configuring the technologies and protocols needed to understand data networking concepts as well as prepare to take the Cisco CCNA certification exam.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Building EtherChannel Labs
 • 02. Introduction
 • 03. Build Etherchannel Base Lab
 • 04. Convert to Layer 3 Etherchannel
 • 05. Adding More Switches
 • 06. Summary

 • 03. Adding More EtherChannels and Lab Challenge
 • 07. Introduction
 • 08. Adding Layer 3 Networking
 • 09. Etherchannel Lab Challenge
 • 10. Building Packet Tracer Labs Network Protocol Interactions

 • 04. Building HSRP Labs
 • 11. Introduction
 • 12. Design and Implement HSRP
 • 13. HSRP Design Change
 • 14. Summary

 • 05. HSRP Lab Challenges
 • 15. Introduction
 • 16. Adding an HSRP Router
 • 17. HSRP Challenge Lab
 • 18. Summary

 • 06. Building Spanning Tree Protocol Labs
 • 19. Introduction
 • 20. Build and Predict 3 Switch STP Behavior
 • 21. Build and Predict 4 Switch STP Behavior
 • 22. Add a New Connection to 4 Switch STP Lab
 • 23. Summary

 • 07. Building Multi-vlan STP Labs and Challenge
 • 24. Introduction
 • 25. Build 4 Switch Multi-VLAN Lab with Different Root Bridges
 • 26. Add Rapid STP to Lab
 • 27. Summary

 • 08. Building Access Control List Labs
 • 28. Introduction
 • 29. Discuss ACL Lab Needs
 • 30. Adding Servers to Lab
 • 31. Create an ACL Lab
 • 32. Summary

 • 09. Building Network Address Translation Labs
 • 33. Introduction
 • 34. Examine NAT Lab Setup
 • 35. Implement Dynamic NAT
 • 36. Implement Static NAT
 • 37. Summary

 • Exercise Files
   02
  • building-etherchannel-labs-slides.pdf
    demos
   • m2 - etherchannel - 4 switches configured.zip
   • m2 - etherchannel - l2 configured.zip
   • m2 - etherchannel - l3 configured.zip
   • m2 - etherchannel - no config.zip
   03
  • adding-more-etherchannels-and-lab-challenge-slides.pdf
    demos
   • m3 - etherchannel - 4 switches add ospf - configured.zip
   • m3 - etherchannel - 4 switches add ospf - unconfigured.zip
   • m3 - etherchannel - challenge.zip
   • m3 - etherchannel - challenge - solved.zip
   04
  • building-hsrp-labs-slides.pdf
    demos
   • m4 - hsrp base configuration.zip
   • m4 - hsrp complete.zip
   05
  • hsrp-lab-challenges-slides.pdf
    demos
   • m5 - hsrp add router - configured.zip
   • m5 - hsrp add router - no config.zip
   • m5 - hsrp lab challenge - complete.zip
   • m5 - hsrp lab challenge - no config.zip
   06
  • building-spanning-tree-protocol-labs-slides.pdf
    demos
   • m6 - stp 3 switches complete.zip
   • m6 - stp 4 switches complete.zip
   07
  • building-multi-vlan-stp-labs-and-challenge-slides.pdf
    demos
   • m7 - stp challenge - no config.zip
   • m7 - stp challenge - config.zip
   08
  • building-access-control-list-labs-slides.pdf
    demos
   • m8 - acl lab complete.zip
   • m8 - base lab - no acl.zip
   • m8 - base lab - no servers - no acl.zip
   09
  • building-network-address-translation-labs-slides.pdf
    demos
   • m9 - nat lab.zip
   • m9 - nat lab - complete.zip