وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build an OLX / Ebay clone with Flutter, Firebase and Getx

سرفصل های دوره

Create a Full Stack Second Hand Online Market Place App with Flutter, Firebase and Getx


1. Getx Crash Course
 • 1. Getx state management overview
 • 2. Getbuilder
 • 3. Getx and Obx
 • 4. Getx navigation

 • 2. Project and Firebase Setup
 • 1. Getting the packages
 • 2. Firebase setup
 • 3. Configuration of files

 • 3. Authentication with Google Sign-in
 • 1. Building login screen UI
 • 2. Building register screen UI
 • 3. Creating authcontroller with getx
 • 4. Getting location of user
 • 5. Firebase authentication setup
 • 6. Authenticating the user
 • 7. Implementing login functionality
 • 8. User navigation depending on authentication

 • 4. Navigation
 • 1. Building bottom navigationbar
 • 2. Adding getx state

 • 5. Sell Products Screen
 • 1. Starting screen UI
 • 2. Title and description screen UI
 • 3. Getx state for categories
 • 4. Product model
 • 5. Photos screen UI
 • 6. Getx state for adding photos
 • 7. Saving product to firebase

 • 6. Homescreen UI
 • 1. Search bar UI
 • 2. Categories scroller UI
 • 3. Featured products UI
 • 4. Recommended products UI

 • 7. Displaying featured products
 • 1. Getx home controller
 • 2. Getting featured products from firebase
 • 3. Showing them in UI

 • 8. Displaying recommended products
 • 1. Recommended products from firebase
 • 2. Show them in UI
 • 3. Showing user location of product

 • 9. View products screen
 • 1. Product image
 • 2. Product description
 • 3. Product location map
 • 4. User report and message options
 • 5. User information of product
 • 6. Adding user data on UI
 • 7. Address popup for location
 • 8. Report user functionality

 • 10. My products screen
 • 1. Tab bar UI
 • 2. Getx state for tab bar
 • 3. Getting current user products
 • 4. My product card UI
 • 5. Showing products depending on state
 • 6. Popup for deleting or changing status

 • 11. Profile screen
 • 1. Profile information UI
 • 2. Edit user, address and settings options
 • 3. Getting current user data from firebase
 • 4. Getting current user address
 • 5. Refresh ability

 • 12. Edit profile
 • 1. Edit name and phone number
 • 2. Edit profile image
 • 3. Edit address

 • 13. Search products
 • 1. Search screen UI
 • 2. Getting products from firebase based on search
 • 3. Products depending on categories
 • 4. Search bar functionality

 • 14. Chats functionality
 • 1. Message model
 • 2. Chats screen UI
 • 3. Message keyboard
 • 4. Send messages to users
 • 5. Streaming messages from firebase
 • 6. Delete message functionality

 • 15. Chat contacts section
 • 1. Chat contacts screen header
 • 2. Chat tiles UI
 • 3. Streaming chat contacts from firebase
 • 4. Showing chat contacts on UI
 • 5. Navigation to view chats screen
 • 6. Chats count in profile

 • 16. Sign out functionality
 • 1. Sign out functionality
 • 2. Conclusion of course
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35838
  حجم: 8390 مگابایت
  مدت زمان: 580 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید