وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build a SaaS AI Platform: Web + Admin Dashboard + iOS App

سرفصل های دوره

End To End AI Application Using SwiftUI, Next.js 14, Stripe, Tailwind Css, and MongoDB


1 - GETTING STARTED
 • 1 - Project setup

 • 2 - LAYOUT DESIGN
 • 2 - Create a Navbar
 • 3 - Landing Page Design a Hero Image Part 1
 • 4 - Landing Page Design a Hero Image Part 2
 • 5 - Landing Page Design a Showcase
 • 6 - Landing Page Statistics UI
 • 7 - Landing Page Testimonials
 • 8 - User Menu

 • 3 - AUTHENTICATION FLOW
 • 9 - Setting Up NextAuth For Our Application
 • 10 - Setup Google Provider MongoDB in the Cloud With Atlas
 • 11 - Authenticate a User in MongoDB

 • 4 - ROOM DESIGNS GENERATE AI PHOTOS
 • 12 - Generate AI Room Photo Route
 • 13 - Dropzone Uploader with Bytescale Part 1
 • 14 - Dropzone Uploader wth Bytescale Part 2
 • 15 - Generate AI Room Photo Replicate Part 1
 • 16 - Generate AI Room Photo Replicate Part 2
 • 17 - Loading Status
 • 18 - Add a Slider to compare Photos
 • 19 - Download Photos
 • 20 - Save Photos to MongoDB
 • 21 - Add notifications using reacthottoast
 • 22 - User Credits
 • 23 - My Rooms route Part 1
 • 24 - My Rooms route Part 2
 • 25 - Add Pricing Page

 • 5 - PAYMENT INTEGRATION WITH STRIPE
 • 26 - Set up Stripe
 • 27 - Retrieve Products from Stripe
 • 28 - Stripe Create Checkout Session
 • 29 - Implement Stripe Webhooks
 • 30 - Sending Email Using Amazon SES

 • 6 - ADMIN DASHBOARD
 • 31 - Set up Admin Dashboard Page
 • 32 - Responsive Dashboard Sidebar Menu
 • 33 - Admin dashboard Cards UI component
 • 34 - Bar Chart UI component
 • 35 - Recent Orders UI component
 • 36 - Admin Dashboard Customers Page
 • 37 - Admin Dashboard Orders Page
 • 38 - Create Order Model
 • 39 - Dashboard Page Display Data Part 1
 • 40 - Dashboard Page Display Data Part 2
 • 41 - Customers Page Display User Data
 • 42 - Orders Page Display Orders Part 1
 • 43 - AI Photo Page Display Photo Data Part 1
 • 44 - AI Photo Page Display Photo Data Part 2
 • 45 - Protect Admin Route

 • 7 - DEPLOYMENT
 • 46 - Clean Project
 • 47 - Deploy

 • 8 - IOS APP SWIFTUI
 • 48 - Get Started with SwiftUI New Xcode Project
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27531
  حجم: 2087 مگابایت
  مدت زمان: 241 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید