وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build a Real Time Chat App With React + NestJS & GraphQL

سرفصل های دوره

Build a full-stack, scaleable, production grade web app following best practices. Includes continuous delivery on AWS.


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Project Demo
 • 3. Course Audience
 • 4. Course Resources

 • 2. React UI Setup
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1. Create React App & Material UI
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. React Router DOM & Auth UI

 • 3. NestJS Backend Setup & Users GraphQL CRUD
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1. NestJS Setup & Users Resource
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Starting branch - Backend.html
 • 2. Abstract Repository
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Starting branch - Backend.html
 • 3. Users Repository & GraphQL CRUD - Part 1
 • 4.1 Ending branch - Backend.html
 • 4.2 MongoDB Compass.html
 • 4.3 Starting branch - Backend.html
 • 4. Users Repository & GraphQL CRUD - Part 2
 • 5.1 Ending branch - Backend.html
 • 5.2 Starting branch - Backend.html
 • 5. Validation, Logging, & Config Cleanup
 • 6.1 Ending branch - Backend.html
 • 6.2 Starting branch - Backend.html
 • 6. Database Migrations
 • 7. Update User Bug

 • 4. Apollo Client
 • 1. UI Note.html
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Ending branch - UI.html
 • 2.3 Starting branch - Backend.html
 • 2.4 Starting branch - UI.html
 • 2. Apollo Client Setup
 • 3.1 Ending branch - UI.html
 • 3.2 Starting branch - UI.html
 • 3. Create User

 • 5. Backend Authentication
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting branch - Backend.html
 • 1. Passport & Local Strategy
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Starting branch - Backend.html
 • 2. Apply Local Strategy
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Starting branch - Backend.html
 • 3. JWT Functionality
 • 4.1 Ending branch - Backend.html
 • 4.2 Starting branch - Backend.html
 • 4. JWT Strategy
 • 5.1 Ending branch - Backend.html
 • 5.2 Starting branch - Backend.html
 • 5. Apply GQL Auth Guard

 • 6. UI Authentication
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1.2 Starting branch - UI.html
 • 1. UI Login
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Ending branch - UI.html
 • 2.3 Starting branch - Backend.html
 • 2.4 Starting branch - UI.html
 • 2. Auth Validation - Part 1
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Ending branch - UI.html
 • 3.3 Starting branch - Backend.html
 • 3.4 Starting branch - UI.html
 • 3. Auth Validation - Part 2
 • 4.1 Ending branch - Backend.html
 • 4.2 Ending branch - UI.html
 • 4.3 Starting branch - Backend.html
 • 4.4 Starting branch - UI.html
 • 4. Auth Guard
 • 5.1 Ending branch - UI.html
 • 5.2 Starting branch - UI.html
 • 5. Logout Link
 • 6.1 Ending branch - UI.html
 • 6.2 Starting branch - UI.html
 • 6. Auth Redirect

 • 7. Header
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1.2 Starting branch - UI.html
 • 1. Header - Part 1
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. Header - Part 2
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Ending branch - UI.html
 • 3.3 Starting branch - Backend.html
 • 3.4 Starting branch - UI.html
 • 3. Logout
 • 4.1 Ending branch - UI.html
 • 4.2 Starting branch - UI.html
 • 4. Authentication State

 • 8. Snackbar
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1.2 Starting branch - UI.html
 • 1. Error Snack

 • 9. Chat List
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1.2 Starting branch - UI.html
 • 1. Chat List
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. Conditional Rendering
 • 3.1 Ending branch - UI.html
 • 3.2 Starting branch - UI.html
 • 3. Add Chat Modal
 • 4.1 Ending branch - Backend.html
 • 4.2 Starting branch - Backend.html
 • 4. Create Chat Backend
 • 5.1 Ending branch - UI.html
 • 5.2 Starting branch - UI.html
 • 5. GraphQL Type Generation & Create Chat UI
 • 6.1 Ending branch - Backend.html
 • 6.2 Ending branch - UI.html
 • 6.3 Starting branch - Backend.html
 • 6.4 Starting branch - UI.html
 • 6. Get Chats
 • 7.1 Ending branch - UI.html
 • 7.2 Starting branch - UI.html
 • 7. Update Cache
 • 8.1 Ending branch - UI.html
 • 8.2 Starting branch - UI.html
 • 8. Add Chat Cleanup

 • 10. Chat UI
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Ending branch - UI.html
 • 1.3 Starting branch - Backend.html
 • 1.4 Starting branch - UI.html
 • 1. Chat UI - Part 1
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. Chat UI - Part 2

 • 11. Messages
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting branch - Backend.html
 • 1. Create Message Backend
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. Create Message UI
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Ending branch - UI.html
 • 3.3 Starting branch - Backend.html
 • 3.4 Starting branch - UI.html
 • 3. Get Messages
 • 4.1 Ending branch - UI.html
 • 4.2 Starting branch - UI.html
 • 4. Update Messages Cache
 • 5.1 Ending branch - UI.html
 • 5.2 Starting branch - UI.html
 • 5. Messages UI

 • 12. Responsiveness
 • 1.1 Ending branch - UI.html
 • 1.2 Starting branch - UI.html
 • 1. Responsive UI

 • 13. Subscriptions
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting brach - Backend.html
 • 1. Backend Subscriptions
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. UI Subscriptions
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Starting branch - Backend.html
 • 3. Subscription Auth & Context
 • 4.1 Ending branch - UI.html
 • 4.2 Starting branch - UI.html
 • 4. Update Messages Cache

 • 14. Aggregation
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting branch - Backend.html
 • 1. Messages Aggregation
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Starting branch - Backend.html
 • 2. Chats Aggregation
 • 3.1 Ending branch - UI.html
 • 3.2 Starting branch - UI.html
 • 3. UI Entities
 • 4.1 Ending branch - UI.html
 • 4.2 Starting branch - UI.html
 • 4. Latest Message Cache
 • 5.1 Ending branch - Backend.html
 • 5.2 Ending branch - UI.html
 • 5.3 Starting branch - Backend.html
 • 5.4 Starting branch - UI.html
 • 5. Multiple Message Subscriptions

 • 15. Pagination
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting branch - Backend.html
 • 1. Chats Backend Pagination
 • 2.1 Ending branch - UI.html
 • 2.2 Starting branch - UI.html
 • 2. Chats UI Pagination
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Starting branch - Backend.html
 • 3. Messages Backend Pagination
 • 4.1 Ending branch - UI.html
 • 4.2 Starting branch - UI.html
 • 4. Messages UI Pagination & Cleanup

 • 16. File Upload
 • 1.1 Ending branch - Backend.html
 • 1.2 Starting branch - Backend.html
 • 1. AWS Setup
 • 2.1 Ending branch - Backend.html
 • 2.2 Starting branch - Backend.html
 • 2. Backend File Upload
 • 3.1 Ending branch - Backend.html
 • 3.2 Ending branch - UI.html
 • 3.3 Starting branch - Backend.html
 • 3.4 Starting branch - UI.html
 • 3. UI File Upload
 • 4.1 Ending branch - Backend.html
 • 4.2 Starting branch - Backend.html
 • 4. User Profile Image Backend
 • 5.1 Ending branch - UI.html
 • 5.2 Starting branch - UI.html
 • 5. User Profile Image UI

 • 17. AWS Production Deployment
 • 1. AWS Branches.html
 • 2. Amplify UI
 • 3. Elastic Beanstalk
 • 4. Code Pipeline CICD
 • 5. MongoDB Atlas & App Updates
 • 6. SSL Certificate
 • 7. CORS & App Cleanup
 • 8. Redis PubSub
 • 9. Custom Domain
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31728
  حجم: 6480 مگابایت
  مدت زمان: 822 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید