وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build a Learning Management System with Django and React

سرفصل های دوره

Build an advanced and full-stack learning management system using Django and react from scratch to end.


1. Introduction to Building a Learning Management System with Django and React
 • 1. Introduction and Full Project DEMO

 • 2. Course Materials
 • 1.1 Completed Source Code.zip
 • 1.2 Frontend Raw Template - V1.zip
 • 1.3 Snippets.zip
 • 1. Source Code and Course Materials.html

 • 3. Django Project Setup
 • 1. Django Project Setup
 • 2. Customize Django Admin using Jazzmin
 • 3. Static, Media and Template Files Configurations In Django

 • 4. Authentication System using Django and Django Rest framework
 • 1. Custom User and Profile Model In Django
 • 2. Django Signal Setup to Create Profile Automatically
 • 3. What are Django Serializers
 • 4. What is JWT and JWT Configurations
 • 5. Login Serializer in Django
 • 6. Registration SeriaIIzer and View
 • 7. Password Rest Email Verification Function
 • 8. Password Change View Function

 • 5. Basic Project Features
 • 1. Environment Variables In Django
 • 2. Email System using Django
 • 3. API Documentation using DRF-YASG

 • 6. React.Js Setup
 • 1. React.Js Installations and Setup
 • 2. Zustand Store in React.Js
 • 3. Customize Axios Requests
 • 4. Authentication Functions In React.Js
 • 5. Constant Data in React.Js
 • 6. Intercept Axios Request using React.Js
 • 7. MainWrapper In React.Js
 • 8. Private Routes In React.js
 • 9. Template Imports and Installations

 • 7. Authentication System using React.Js
 • 1. Register System In React.Js
 • 2. Login System using React.Js
 • 3. Logout System Using React.Js
 • 4. Forgot Password using React.Js
 • 5. Create Password using React.Js

 • 8. Course Models Structure using Django Restframework
 • 1. Course, Category and Teacher Models In Django
 • 2. Variant and Variant Item Models
 • 3. Question and Answer Models
 • 4. Cart, Cart Order and Cart Order Items Model

 • 9. Serializers In Django Restframework
 • 1. Serializing Models In Django

 • 10. Course API Views using Django Restframework
 • 1. Course List and Detail API View
 • 2. Add Course To Cart API View
 • 3. Cart List and Delete API View
 • 4. Cart Statistics API View
 • 5. Create Course Order API View
 • 6. Checkout API View
 • 7. Coupon Apply API View

 • 11. Stripe and PayPal Payment using Django Restframework
 • 1. Stripe Payment In Django Rest framework
 • 2. PayPal Access Token in Django Rest framework
 • 3. Payment Success In Django

 • 12. Notifications and Search Functionality using Django Rest Framework
 • 1. Notifications and Search API VIew

 • 13. React.js Course Components and Consuming APIs
 • 1. Course List Component In React.Js
 • 2. Course Detail Component In React.Js
 • 3. Add to cart using React.Js
 • 4. Cart-ID in React.Js
 • 5. User Location In React.Js
 • 6. Fetch User Data using JWT in React.Js
 • 7. Sweet Alert In React.Js
 • 8. Cart Component In React.Js
 • 9. Cart Item Delete In React.Js
 • 10. Cart Count using React UseContext Hook
 • 11. Add to cart From Course List Page
 • 12. Student Biodata Compiling
 • 13. Create Order using React.Js
 • 14. Checkout Component in react.js
 • 15. Coupon Apply Function In React.Js

 • 14. Stripe and PayPal Payment Using React.Js
 • 1. PayPal Payment using React.Js
 • 2. Stripe Payment using React.Js
 • 3. Payment Success using React.Js

 • 15. Search and Pagination using React.Js
 • 1. Search Course Feature In React.Js
 • 2. Pagination In React.Js

 • 16. Student API Views using Django Restframework
 • 1. Student Stats API API
 • 2. Student Course List API View
 • 3. Student Course Detail API View
 • 4. Completed Lessons API View
 • 5. Change Password API VIew
 • 6. 69. Note Create API VIew
 • 7. Note Detail API View
 • 8. Course Rating API View
 • 9. Rate Course Detail API View
 • 10. Note List API View
 • 11. Wishlist List and Create API View
 • 12. Q&A List and Create API VIew
 • 13. Question & Answer Message API VIew

 • 17. Student Dashboard In React.Js
 • 1. Student Dashboard In React.Js
 • 2. Search Enrolled Courses in React.Js
 • 3. Student Course List Component
 • 4. Student Course Detail Component
 • 5. Play Lecture Videos using React.Js
 • 6. Mark Lesson as Completed using React.Js
 • 7. Create Note Function in React.Js
 • 8. Note Lists Component In React.Js
 • 9. Note Edit Function In React.Js
 • 10. Note Delete Function In React.Js
 • 11. Ask New Question using React.Js
 • 12. List Questions & Answers In React.Js
 • 13. Send Message using React.Js
 • 14. Search Question using React.Js
 • 15. Review create and update using React.Js
 • 16. Wishlist Component In React.Js
 • 17. Add and Remove Wishlist
 • 18. Student Profile Edit Component In React.Js
 • 19. Profile Update using useContext in React.Js
 • 20. Change Password Using React.Js

 • 18. Teacher Dashboard
 • 1. Teacher Summary API View
 • 2. Teacher Course List API View
 • 3. Months Earning, Best Selling Courses, Course Orders List and Question Answer
 • 4. Coupon and Notifications API View
 • 5. Course Create API View
 • 6. Course Update API View
 • 7. Variant Delete, Variant Item Delete and Course Detail API View
 • 8. Teacher Dashboard and Course List Component In React.Js
 • 9. Review List and Detail Component in React.Js
 • 10. Reply Reviews using React.Js
 • 11. Review Filter using React.Js
 • 12. 108. Student Lists Components in React.Js
 • 13. Earning Component In React.Js
 • 14. Instructor Orders Component
 • 15. Coupon List, Create and delete using react.js
 • 16. Notification List and Mark As Seen
 • 17. Teacher Question & Answer List and Chat
 • 18. Teacher Profile Update
 • 19. Course Create Component In React.Js
 • 20. Course Edit Using React.Js
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35833
  حجم: 21625 مگابایت
  مدت زمان: 1555 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید