وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Bootstrap 5 Course – The Complete Guide Step by Step (2023)

سرفصل های دوره

Build 3 Live Real-World Projects with the Latest Bootstrap 5 CSS Framework. Complete In-Depth Training on Bootstrap 5


01 - Getting Started with Bootstrap 5
 • 001 Introduction to Bootstrap 5
 • 002 What you will need
 • 003 Hello World
 • 004 Bootstrap 5 Document Structure
 • external-links.txt

 • 02 - Layouts in Bootstrap 5
 • 001 Breakpoints in Bootstrap 5
 • 002 Containers
 • 003 Grid
 • 004 Grid Options
 • 005 Nesting Rows and Columns
 • 006 Column Vertical Alignment
 • 007 Column Horizontal Alignment
 • 008 Column Wrapping and Column Breaks
 • 009 Reordering and Offsetting Columns
 • 010 Margin Utilities
 • 011 Gutters
 • 012 Horizontal Gutters
 • 013 Vertical Gutters
 • 014 Horizontal and Vertical Gutters

 • 03 - Contents in Bootstrap 5
 • 001 Typography
 • 002 Inline Text Elements
 • 003 Abbreviations and Blockquotes
 • 004 Working with Lists
 • 005 Images in Bootstrap
 • 006 Tables in Bootstrap
 • 007 Table Alignment, Nesting and Anatomy
 • 008 Figures in Bootstrap

 • 04 - Forms in Bootstrap 5
 • 001 Forms in Bootstrap
 • 002 Form Control
 • 003 Checks and Radios
 • 004 Range
 • 005 Input Groups
 • 006 Floating Labels
 • 007 Form Layout
 • 008 Horizontal Forms
 • 009 Auto Sizing Forms
 • 010 Inline Forms
 • 011 Form Validation

 • 05 - Components in Bootstrap 5
 • 001 Accordions
 • 002 Alerts
 • 003 Dismissing Alerts
 • 004 Badges
 • 005 Breadcrumb
 • 006 Buttons
 • 007 Button Group
 • 008 Button Toolbar
 • 009 Button Group Alteration
 • 010 Card
 • 011 Card Sizing
 • 012 Card Navigation
 • 013 Card Images
 • 014 Card Styles
 • 015 Carousel
 • 016 Carousel Controls
 • 017 Carousel Indicators
 • 018 Carousel Caption
 • 019 Carousel Fade Effect
 • 020 Carousel Timing
 • 021 Disable Carousel Touch Swiping
 • 022 Carousel Dark Variant
 • 023 (Bootstrap 5.3 Update) Deprecation of Carousel Dark & The New Method
 • 024 Close Button
 • 025 (Bootstrap 5.3 Update) Deprecation of btn-close-white & The New Method
 • 026 Collapse
 • 027 Horizontal Collapse
 • 028 Multiple Targets
 • 029 Dropdowns
 • 030 Split Button
 • 031 Dropdown Sizing
 • 032 Dark Dropdowns
 • 033 (Bootstrap 5.3 Update) Deprecation of Dark Dropdowns & The New Method
 • 034 Dropdown Directions
 • 035 Dropup and Dropdown Alignment
 • 036 Menu Items
 • 037 Menu Alignment
 • 038 Dropdown Alignment Options
 • 039 Menu Contents
 • 040 Dropdown Forms
 • 041 Dropdown Options
 • 042 Dropdown Auto Close
 • 043 List Group
 • 044 List Group Links and Buttons
 • 045 List Group Flush
 • 046 Numbered List
 • 047 Horizontal List Groups
 • 048 Contextual List Group Classes
 • 049 List Group with Badges
 • 050 List Group with Custom Content
 • 051 List Group Checkboxes and Radios
 • 052 List Group JavaScript Tabs
 • 053 Modals
 • 054 Static Backdrop
 • 055 Scrolling Long Content
 • 056 Vertically Centered
 • 057 Modal Tooltips and Popovers
 • 058 Using Grid System In Modal
 • 059 Varying Modal Content
 • 060 Toggle Between Modals
 • 061 Optional Modal Sizes
 • 062 Navbar
 • 063 (Bootstrap 5.3 Update) The All New bg-body-tertiary
 • 064 Navigation Links
 • 065 Navbar Dropdown
 • 066 Navbar Nested Dropdown
 • 067 Navbar Forms
 • 068 Navbar Input Group
 • 069 Navbar Plain Text
 • 070 Navbar Colors
 • 071 (Bootstrap 5.3 Update) The Navbar Dark-Mode
 • 072 (Bootstrap 5.3 Update) The New Navbar Color
 • 073 Navbar Containers
 • 074 Navbar Placement
 • 075 Navbar Scrolling
 • 076 Off Canvas Navbar
 • 077 Navs and Tabs
 • 078 Nav Flex Utilities
 • 079 Nav Tabs and Pills with Dropdown
 • 080 Tabs and Pills Behaviors
 • 081 Offcanvas In-Depth
 • 082 (Bootstrap 5.3 Update) Offcanvas Dark-Mode
 • 083 Offcanvas Scrolling
 • 084 Offcanvas Placement
 • 085 Pagination
 • 086 Placeholders
 • 087 Popovers In-Depth
 • 088 Popover Direction
 • 089 Custom Popovers
 • 090 Dismiss on Next Click
 • 091 Enable Popover On Hover
 • 092 Progress Bars
 • 093 Progress Bar Height and Background
 • 094 Stripes And Animation
 • 095 (Bootstrap 5.3 Update) The New Progress Bar
 • 096 (Bootstrap 5.3 Update) Progress Bar Height
 • 097 (Bootstrap 5.3 Update) Labels and Backgrounds in Progress Bars
 • 098 (Bootstrap 5.3 Update) Multiple Stacked Progress Bars
 • 099 (Bootstrap 5.3 Update) Stripped and Animated Progress Bars
 • 100 Scrollspy
 • 101 Spinners
 • 102 Growing Spinner
 • 103 Spinner Alignment
 • 104 Spinner Sizes
 • 105 Spinner In Buttons
 • 106 Toasts
 • 107 Toast Alignment
 • 108 Tooltips In-Depth
 • 109 Custom Tooltip
 • 110 Tooltip Directions
 • 111 Html in Tooltip
 • 112 Tooltip On Disabled Elements

 • 06 - Helpers in Bootstrap 5
 • 001 Clearfix
 • 002 Colors and Background
 • 003 Colored Links
 • 004 (Bootstrap 5.3 Update) Link Utilities
 • 005 (Bootstrap 5.3 Update) Focus Rings
 • 006 (Bootstrap 5.3 Update) Icon Links
 • 007 Ratios
 • 008 Positions
 • 009 Stacks
 • 010 Visually Hidden
 • 011 Stretched Link
 • 012 Text Truncate
 • 013 Vertical Rule

 • 07 - Utilities in Bootstrap 5
 • 001 Backgrounds
 • 002 (Bootstrap 5.3 Update) Additional Background Colors
 • 003 Background Gradients
 • 004 Background Opacity
 • 005 Borders
 • 006 Border Color
 • 007 Border Opacity
 • 008 Border Width
 • 009 Border Radius
 • 010 Rounded Border Sizes
 • 011 Text Colors
 • 012 Text Opacity
 • 013 Display Inline and Block
 • 014 Hiding Elements
 • 015 Display In Print
 • 016 Flex
 • 017 Flex Direction
 • 018 Flex Justify Content
 • 019 Flex Align Items
 • 020 Flex Align Self
 • 021 Flex Fill
 • 022 Flex Grow And Shrink
 • 023 Flex Auto Margins
 • 024 Flex With Align Items
 • 025 Flex Wrap
 • 026 Flex Order
 • 027 Flex Align Content
 • 028 Flex Media Object
 • 029 Responsive Float
 • 030 Interactions
 • 031 (Bootstrap 5.3 Update) Link Opacity
 • 032 (Bootstrap 5.3 Update) Link Underlines
 • 033 (Bootstrap 5.3 Update) Colored Links
 • 034 (Bootstrap 5.3 Update) Object Fit
 • 035 (Bootstrap 5.3 Update) Responsive Object Fit
 • 036 Opacity
 • 037 Overflow
 • 038 Position
 • 039 Position Center Elements
 • 040 Position Center Elements Within Edges
 • 041 Position Examples Part 1
 • 042 Position Example Part 2
 • 043 Shadow
 • 044 Sizing
 • 045 Spacing
 • 046 Gap
 • 047 Text Alignment
 • 048 Text Wrap
 • 049 Text Break
 • 050 Text Transform
 • 051 Font Size
 • 052 Font Weights And Italics
 • 053 Line Height
 • 054 Monoscope
 • 055 Reset Color
 • 056 Text Decoration
 • 057 Vertical Alignment
 • 058 Visibility
 • 059 (Bootstrap 5.3 Update) The Z-Index
 • 060 Bootstrap Icons

 • 08 - Project 1 EMS Web with Bootstrap 5
 • 001 Introduction to EMS2.0 Application Project
 • 002 Creating the Login Page
 • 003 Creating Dash Nav and Brand Logo
 • 004 Creating the Navbar Toggler
 • 005 Creating Navbar Items
 • 006 Creating Form Fields for Navbar
 • 007 Creating Cards for Dashboard
 • 008 Creating Employees List Page
 • 009 Creating Employees Page Sidebar
 • 010 Creating Employees List Table
 • 011 Creating Add Employee Modal
 • 012 Creating Add Employee Modal Form
 • 013 Creating Details Modal for Employee List
 • 014 Creating Edit Details for Employee List
 • 015 Creating Delete Modal for Employees List
 • 016 Creating Jobs List Page
 • 017 Updating the Job List Page
 • 018 Creating Job List Table
 • 019 Creating Add Job Modal
 • 020 Creating Details Modal for Job
 • 021 Creating Edit Details for Job Modal
 • 022 Creating Delete Modal for Job List
 • external-links.txt

 • 09 - Project 2 Blog App with Bootstrap 5
 • 001 Blog Project Introduction
 • 002 Whats required for Template Building
 • 003 Creating the index file
 • 004 Creating the Navbar and brand logo
 • 005 Creating Navbar Toggler
 • 006 Creating Navbar Items
 • 007 Creating the search field
 • 008 Creating the home banner
 • 009 Creating the subscribe modal
 • 010 Creating Home Posts Section
 • 011 Creating Blog Footer
 • 012 Adding Custom Effects to Navbar
 • 013 Creating Default Page Header
 • 014 Creating Post Loop for Default Page
 • 015 Creating Sidebar Subscribe Form
 • 016 Creating Categories and Archive Widgets
 • 017 Creating Page and Post Content Area
 • 018 Creating Comment Form for Posts
 • 019 Creating the Search Page
 • 020 Linking Everything Together
 • external-links.txt

 • 10 - Project 3 Real-World Education Project
 • 001 Introduction to Project
 • 002 Setting up Project Folder
 • 003 Creating Navbar and Brand
 • 004 Creating Navbar Toggler
 • 005 Creating Nav Items
 • 006 Creating Navbar Search Field
 • 007 Creating Navbar Sign-up and Login Buttons
 • 008 Creating the Banner Text
 • 009 Adding Banner Image
 • 010 Creating Site Feature Set
 • 011 Creating Course Loop Header
 • 012 Creating Course Loop Filter
 • 013 Creating Course Loop List Header
 • 014 Creating Single Course List Item
 • 015 Creating Duplicates of Course Items
 • 016 Creating Home Page Content
 • 017 Adding Home Content Image
 • 018 Creating Subscribe Area
 • 019 Creating Main Footer
 • 020 Creating Footer Address
 • 021 Creating Link Items for Footer
 • 022 Creating Social Icons
 • 023 Creating Copyright Info
 • 024 Creating Sticky Footer
 • 025 Creating About Page Header
 • 026 Creating About Content Section
 • 027 Creating the courses page
 • 028 Creating Single Course page and Breadcrumb
 • 029 Creating Course Header Description and Meta Data
 • 030 Creating Course Meta Data
 • 031 Adding Icons to Course Meta Data
 • 032 Adding Course Buttons
 • 033 Creating Single Course Image
 • 034 Creating Single Course Contents
 • 035 Creating FAQ Header
 • 036 Creating FAQ List
 • 037 Creating Post Question Form
 • 038 Creating Blog Page and Header
 • 039 Creating Blog Posts List
 • 040 Creating Blog Sidebar
 • 041 Creating Subscribe Modal
 • 042 Creating the subscribe form
 • 043 Creating Single Post Page
 • 044 Creating Contact Page Header
 • 045 Creating Contact Page Cards
 • 046 Creating Contact Modal
 • 047 Linking Everything Together
 • external-links.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20538
  حجم: 7937 مگابایت
  مدت زمان: 1277 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید