وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Blender Python

سرفصل های دوره

Boost Your Productivity with Automation: A Beginner's Guide to Python Scripting in Blender


1. Introduction
 • 1. Section Introduction
 • 2. What is Python
 • 3. Downloading Blender 3.5+ (Linux)
 • 4. Downloading Blender 3.5+
 • 5. My Blender Settings
 • 6. Where to Get Help
 • 7. Section Wrap Up

 • 2. Python Programming Primer
 • 1. Variables
 • 2. Data Types
 • 3. Arithmetic Operators
 • 4. Comparison Operators
 • 5. Logical Operators
 • 6. Assignment Operators
 • 7. Bitwise Operators
 • 8. Order Operations
 • 9. Using Functions

 • 3. Lets Get Coding!
 • 1. S3-2 Setting Up The System Console (Windows)
 • 2. S3-3 Setting Up The System Console (MacOS)
 • 3. S3-4 Setting Up The System Console (Linux)
 • 4. S3-5 Printing To The System Console
 • 5.1 s3-6 clearing the system console.zip
 • 5. S3-6 Clearing The System Console
 • 6.1 s3-7 copy and paste.zip
 • 6. S3-7 Easy Mode - Copy And Paste
 • 7.1 s3-8 magic numbers.zip
 • 7. S3-8 Magic Numbers
 • 8.1 s3-9 importing modules.zip
 • 8. S3-9 Importing Modules
 • 9.1 s3-10 clear scene.zip
 • 9. S3-10 Clearing The Scene
 • 10.1 s3-11 selecting objects.zip
 • 10. S3-11 Selecting Objects By Name
 • 11.1 s3-12 active selected object.zip
 • 11. S3-12 Active Selected Object
 • 12.1 s3-13 commenting your code.zip
 • 12. S3-13 Commenting Your Code
 • 13.1 s3-14 selecting objects by index.zip
 • 13. S3-14 Selecting Objects By Index
 • 14.1 s3-15 making a for loop.zip
 • 14. S3-15a Making A For Loop Part I
 • 15.1 s3-15 making a for loop.zip
 • 15. S3-15b Making A For Loop Part II
 • 16.1 s3-16 if statement.zip
 • 16. S3-16 IF Statements
 • 17. S3-17 Tabs vs Spaces

 • 4. Functions
 • 1.1 s4-2 a simple helper function.zip
 • 1. S4-2 A Simple Helper Function
 • 2.1 s4-3 naming and renaming.zip
 • 2. S4-3 Naming And Renaming
 • 3.1 s4-4 a wider look at functions.zip
 • 3. S4-4 A Wider Look At Functions
 • 4.1 s4-5 making a function cover more.zip
 • 4. S4-5 Making A Function Do More
 • 5.1 s4-6 main().zip
 • 5. S4-6 main()
 • 6.1 s4-7 installing helper functions macos.zip
 • 6. S4-7 Installing Helper Functions MacOS
 • 7.1 s4-8 installing helper functions windows.zip
 • 7. S4-8 Installing Helper Functions Windows
 • 8.1 s4-9 installing helper functions linux.zip
 • 8. S4-9 Installing Helper Functions Linux
 • 9. S4-10 Importing Helper Functions
 • 10.1 s4-11 multiple arguments.zip
 • 10. S4-11 Multiple Arguments
 • 11.1 s4-12 creating shorthand functions.zip
 • 11. S4-12 Creating Shorthand Functions
 • 12.1 s4-13 star args.zip
 • 12. args
 • 13.1 s4-14 multi function functions.zip
 • 13. Multi Function Functions
 • 14.1 s4-15 error checking.zip
 • 14. S4-15 Error Checking
 • 15.1 s4-16 selecting all.zip
 • 15. S4-16 Selecting All
 • 16.1 s4-17 deselecting all.zip
 • 16. S4-17 Deselecting All
 • 17.1 s4-18 selecting by type.zip
 • 17. S4-18 Selecting By Type
 • 18.1 s4-19 star star kwargs.zip
 • 18. S4-19 kwargs
 • 19.1 s4-20 selecting by name.zip
 • 19. S4-20 Selecting By Name
 • 20.1 s4-21 match-case.zip
 • 20. S4-21 Match-Case
 • 21.1 s4-22 inverting selection.zip
 • 21. S4-22 Inverting Selection
 • 22.1 s4-23-challenge solution.zip
 • 22. S4-23 Final Section Challenge

 • 5. Adding Objects
 • 1.1 s5-2 the ternary statement.zip
 • 1. S5-2 The Ternary Statement
 • 2. S5-3 Updating Blender
 • 3.1 s5-4 setting an objects location.zip
 • 3. S5-4 Setting an Objects Location
 • 4.1 s5-5 using enumerate().zip
 • 4. S5-5 Using enumerate()
 • 5. S5-5a Re-Ordering Lists Part I
 • 6.1 s5-6 re-ordering lists part ii.zip
 • 6. S5-6 Re-Ordering Lists Part II
 • 7.1 s5-7 anonymous functions - lambda.zip
 • 7. S5-7 Anonymous Functions - Lambda
 • 8.1 s5-8 creating a row of cubes.zip
 • 8. S5-8 Creating a Row of Cubes
 • 9.1 s5-9 nested for loops.zip
 • 9. S5-9 Nested For Loops
 • 10.1 s4-10 importing helper functions.zip
 • 10. S5-10 Creating the Pyramid
 • 11.1 s5-11 a quick cleanup.zip
 • 11. S5-11 A Quick Cleanup
 • 12.1 s5-12 objects around a circle part 1.zip
 • 12. S5-12 Objects Around A Circle Part 1
 • 13.1 s5-13 objects around a circle part 2.zip
 • 13. S5-13 Objects Around A Circle Part 2
 • 14.1 s5-14 distribution around a cylinder.zip
 • 14. S5-14 Distribution Around A Cylinder
 • 15.1 s5-15 making a helix of objects.zip
 • 15. S5-15 Making A Helix Of Objects
 • 16.1 s5-16 reformatting our code for a vortex.zip
 • 16. S5-16 Reformatting Our Code For A Vortex
 • 17.1 s5-17 making a vortex.zip
 • 17. S5-17 Making A Vortex
 • 18.1 s5-18 randomly placing objects in a volume.zip
 • 18. S5-18 Randomly Placing Objects In A Volume
 • 19.1 s5-19 random scale and rotation.zip
 • 19. S5-19 Random Scale and Rotation
 • 20.1 s5-20 simple intersection calculation.zip
 • 20. S5-20 Simple Intersection Calculation
 • 21.1 s5-21 implementing the simple intersection.zip
 • 21. S5-21 Implementing The Simple Intersection
 • 22.1 s5-22 using a while loop for an exact number.zip
 • 22. S5-22 Using A While Loop For An Exact Number
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27530
  حجم: 4359 مگابایت
  مدت زمان: 561 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید