وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Become a Web Developer without coding: Wix Mastery

سرفصل های دوره

Unlock the Power of Wix: Design Stunning Websites Without Coding Hassles


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Why Learn Web Design

 • 2 - About Wix
 • 3 - Why Wix

 • 3 - Handling Web Designing project in 3 Steps
 • 4 - Introduction
 • 5 - Understand the purpose of businessportfolio
 • 6 - Select Website Type understand complexity level
 • 7 - Build a Website and Launch it
 • 8 - Summary

 • 4 - Get Started with First Web Design in WIX with live Project
 • 9 - Understand the project requirements
 • 10 - Gather Information for Primary Content
 • 11 - Generating Content using ChatGPT
 • 12 - Build a Website using wix Templates
 • 13 - Build Website using wix AI
 • 14 - Adding Primary information and content generated by ChatGPT

 • 5 - Getting Started with Wix Website Builder
 • 15 - Start building website from scratch
 • 16 - Benefits of Wix Website Builder
 • 17 - About Wix Dashboard and Wix Editor

 • 6 - Understand Each Elements of Wix Page Editor
 • 18 - Selecting Theme and Colors
 • 19 - Adding Text and Strip
 • 20 - Understanding Navigation with Header Footer and Menu bar
 • 21 - Text Property
 • 22 - AI Text Creator
 • 23 - Strip Property
 • 24 - Add Box and Understand its Property
 • 25 - Add Button and Understand its Property
 • 26 - Add Image and Understand its Property
 • 27 - Add video and understand its property
 • 28 - Add Gallery and Understand its Property
 • 29 - Add Audio and Sound
 • 30 - Adding Decorative items
 • 31 - Adding Tabs
 • 32 - Adding a Repeater
 • 33 - Adding a Slideshow
 • 34 - Adding an Embedded Block
 • 35 - Adding Forms to the Page
 • 36 - Adding Anchor and Anchor Menu
 • 37 - Adding Lightbox
 • 38 - Adding Social Bar
 • 39 - Other Elements
 • 40 - Look back and Summarize
 • 41 - Demonstration of Page Elements in Live Site

 • 7 - Building a Beautiful Pages with Wix Editor
 • 42 - Home Page Design Guide
 • 43 - Finalizing Sections of Home Page
 • 44 - Imaginary Design of Home Pages Sections
 • 45 - Design Section 1
 • 46 - Design Section 2
 • 47 - Design Section 3
 • 48 - Design Section 4
 • 49 - Design Section 5
 • 50 - Design Section 6
 • 51 - Design Section 7
 • 52 - Design Section 8
 • 53 - Edit Page Sections
 • 54 - Adding Navigations to Page
 • 55 - Page Setting
 • 56 - Add New Page
 • 57 - Edit in Mobile view
 • 58 - Add Wix Chat App
 • 59 - Add Wx Members Area App
 • 60 - Add Wix Blog App
 • 61 - Other Wix Apps

 • 8 - Getting Started with Wix Dashboard
 • 62 - Introduction to Wix Dashboard
 • 63 - Basic Settings Connecting Domain Self Explanatory
 • 64 - Submit to Google and Do Basic SEO

 • 9 - Building Dynamic Sites with Content Management SystemCMS
 • 65 - Introduction to Dynamic Pages and Database
 • 66 - Example of Dynamic Website built in Wix
 • 67 - Type of Pages Content and Website
 • 68 - Adding Dynamic Page from Template
 • 69 - Adding new item to Collection
 • 70 - Setting of Dataset in Dynamic Page
 • 71 - SEO Setting for Dynamic Pages
 • 72 - Creating Dynamic Page from Scratch
 • 73 - Adding Filter to Dynamic List Items
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31724
  حجم: 4881 مگابایت
  مدت زمان: 489 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید