وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Azure Load Balancing Services. Step-by-Step guide

سرفصل های دوره

Hands-On! Azure Application Gateway, Azure Front Door, Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Azure Application Gateway
 • 1. Introduction
 • 2.1 Azure Load Balancing Services.html
 • 2. What is Azure Application Gateway
 • 3.1 How AppGW works.html
 • 3. How Azure Application Gateway Works
 • 4. Important Note!
 • 5. === AppGW Routing ===
 • 6.1 Create+An+Azure+Application++Gateway+Script.txt
 • 6. Create an Azure Application Gateway
 • 7.1 Host+Multiple+Sites+Script.txt
 • 7. Host Multiple Sites
 • 8.1 URL+Routing+Scripts.txt
 • 8. URL Routing Path-based Routing
 • 9.1 Redirection+Scripts.txt
 • 9. Redirection
 • 10.1 Internal+Load+Balancer+Scripts.txt
 • 10. Internal Load Balancer (ILB)
 • 11.1 Re-writing sets.html
 • 11. Rewriting Sets
 • 12. Auto Scaling & Zone Redundancy
 • 13. === AppGW Security ===
 • 14.1 SSL+Termination+Scripts.txt
 • 14. SSL Termination
 • 15. End-to-End SSL Encryption
 • 16. Mutual Authentication & SSL Policies
 • 17. === AKS ===
 • 18.1 Greenfield+-Ingress+Controller+for+AKS.txt
 • 18. Greenfield - Ingress Controller Add-on for AKS
 • 19.1 Brownfield+-+Ingress+Conrtolller+for+AKS.txt
 • 19. Brownfield - Ingress Controller Add-on for AKS
 • 20. Web Application Firewall (WAF)
 • 21. === Monitoring ===
 • 22. Diagnostic Settings
 • 23. Metrics
 • 24. Alerts
 • 25. Log Analytics
 • 26. Backend Health & health Probes
 • 27. === Advanced ===
 • 28. High Traffic Support
 • 29.1 Pricing.html
 • 29. Pricing
 • 30. Cookie Affinity
 • 31. Connection Draining
 • 32. Custom Error Pages
 • 33.1 Web Sockets.html
 • 33. Web Sockets
 • 34.1 AppGW Tiers.html
 • 34. Tiers
 • 35. === Configuration ===
 • 36.1 Infrastructure.html
 • 36. Infrastructure
 • 37. Frontend IP
 • 38.1 Listeners.html
 • 38. Listeners
 • 39.1 Routing Rules.html
 • 39. Routing Rules
 • 40.1 HTTP Settings.html
 • 40. HTTP Settings
 • 41.1 Backend Pools.html
 • 41. Backend Pools

 • 3. Azure Front Door
 • 1. Introduction
 • 2. What is Azure Front Door
 • 3. Important Note!
 • 4. === Front Door Core ===
 • 5. Create an Azure Front Door
 • 6. adding Custom Domains
 • 7. Setting up HTTPs on Custom Domains
 • 8. Root Apex Domains
 • 9. HTTP to HTTPs redirection
 • 10. URL Redirection
 • 11. Backends & Backend Pools
 • 12. Rules Engine & Security Headers
 • 13. Web Application Firewall (WAF)
 • 14. Caching
 • 15. === Rules Engine ===
 • 16. Rules Engine Architecture
 • 17. Rules Engine Conditions & Actions
 • 18. === Routing ===
 • 19. Routing Architecture
 • 20. Routing Rules Matching
 • 21. Routing Methods
 • 22. === Azure Front Door Standard Premium Tiers ===
 • 23. Create an Azure Front Door Standard Premium
 • 24. Feature Comparisons
 • 25. Pricing
 • 26. === Web Application Firewall (WAF) ===
 • 27. How WAF Works
 • 28. Create a WAF Policy & Log Analytics
 • 29. WAF Managed Rules
 • 30. WAF Custom Rules
 • 31. WAF Settings
 • 32. === Monitoring ===
 • 33. Metrics
 • 34. Alerts
 • 35. Log Analytics Workspace
 • 36. Health Probe
 • 37. Cleaning up!

 • 4. Azure Load Balancer
 • 1. Introduction
 • 2.1 Azure Load Balancer.html
 • 2.2 Azure Load Balancing services.html
 • 2. What is Azure load balancer
 • 3.1 Install+IIS+on+VM+PowerShell.txt
 • 3. Create a public load balancer
 • 4.1 Install+IIS+on+VM+PowerShell.txt
 • 4. Create an internal load balancer
 • 5. Important Note!
 • 6. === Load balancer core ===
 • 7.1 Install+IIS+on+VM+PowerShell.txt
 • 7. Create a multiple VMs inbound NAT rule
 • 8.1 Install+IIS+on+VM+PowerShell.txt
 • 8. Load balance VMs within a specific availability zone
 • 9.1 Install+IIS+on+VM+PowerShell.txt
 • 9. Load balance VMs with multiple availability sets
 • 10.1 Cross region load balancer.html
 • 10. Create a cross-region load balancer
 • 11. Create a gateway load balancer
 • 12. Integrate NAT gateway with a load balancer
 • 13. Using DDos protection for load balancer
 • 14. === Load Balancer Components ===
 • 15.1 Azure Home regions for Load Balancer.html
 • 15. Basics & SKUs
 • 16. Frontend IP configuration
 • 17. Backend pools
 • 18. Inbound rules - Load balancing rules
 • 19. Inbound rules - Inbound NAT rules
 • 20. Outbound rules
 • 21.1 Zonal.html
 • 21.2 Zone-Redundancy.html
 • 21. Zone redundancy
 • 22.1 Cross region load balancer.html
 • 22.2 Instant global failover.html
 • 22. Cross-region load balancer
 • 23.1 Gateway Load Balancer.html
 • 23.2 Gateway Load Balancer partners.html
 • 23. Gateway load balancer
 • 24. === Inbound connectivity introduction ===
 • 25.1 NAT inbound rule - port mapping.html
 • 25.2 NAT inbound rule - single VM.html
 • 25. Inbound NAT rules
 • 26. High Availability ports
 • 27.1 Floating IP.html
 • 27.2 Multiple IPs.html
 • 27. Multiple frontends & Floating IP
 • 28. TCP reset
 • 29. === Outbound connectivity ===
 • 30.1 Outbound connections.html
 • 30. Outbound connections
 • 31.1 Egress-only Load Balancer.html
 • 31. Outbound-only load balancer - egress only
 • 32. === Monitoring ===
 • 33. Insights
 • 34. Diagnostic settings
 • 35. Metrics
 • 36. Alerts
 • 37. Log Analytics

 • 5. Azure Traffic Manager
 • 1. Introduction
 • 2.1 Load Balancing decision tree.html
 • 2.2 Load Balancing options.html
 • 2. What is Azure traffic manager
 • 3. Create a traffic manager profile
 • 4. Important Note
 • 5. === Traffic Manager Routing ===
 • 6.1 Priority Traffic Routing.html
 • 6. Priority Traffic Routing
 • 7.1 ps-script -weighted traffic routing.txt
 • 7.2 Weighted Traffic Routing.html
 • 7. Weighted Traffic Routing
 • 8.1 Performance Traffic Routing.html
 • 8.2 ps-script - performance traffic routing.txt
 • 8. Performance Traffic Routing
 • 9.1 Geo-graphic Traffic Routing.html
 • 9.2 ps-scriptGeo traffic routing.txt
 • 9. Geographic Traffic Routing
 • 10.1 ps-script subnet traffic routing.txt
 • 10. Subnet Routing
 • 11. Multi-value Traffic Routing
 • 12. === Traffic Manager Configurations ===
 • 13.1 ps-scriptAlias records.txt
 • 13. Alias Records
 • 14.1 Endpoint Types.html
 • 14. Endpoint Types
 • 15.1 Endpoint monitoring.html
 • 15.2 Endpoint Status.html
 • 15. Endpoint Monitoring
 • 16.1 RUM for Web Pages.html
 • 16.2 RUM using Visual Studio.html
 • 16. Real User Measurements
 • 17.1 Traffic View.html
 • 17. Traffic View
 • 18. === Traffic Manager - Advanced ===
 • 19.1 Nested Profiles.html
 • 19. Traffic Manager Nested Profiles
 • 20.1 Load Balancing options.html
 • 20.2 using Load Balancing services.html
 • 20. Combine Load Balancing Services
 • 21.1 Disaster Recovery using Traffic Manager.html
 • 21. Disaster Recovery using Traffic Manager
 • 22.1 Setup Blue-Green deployment using Traffic Manager.html
 • 22. Blue-Green Deployment using Traffic Manager
 • 23. === Monitoring ===
 • 24. Diagnostic Settings
 • 25. Metrics
 • 26. Alerts
 • 27. Log Analytics
 • 28.1 Verify Traffic Manager Settings.html
 • 28. Verify Traffic Manager Settings
 • 29.1 Performance considerations.html
 • 29. Performance Measurements
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20527
  حجم: 4424 مگابایت
  مدت زمان: 719 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید