وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Azure DevOps Engineer Expert Online Training

سرفصل های دوره

1. Introducing DevOps Core Principles
 • 1. Introducing DevOps Core Principles
 • 2. What is DevOps
 • 3. What is CICD
 • 4. What is Agile
 • 5. What is Source Control
 • 6. What is Virtualization

 • 2. Getting Started with Git
 • 1. Getting Started with Git
 • 2. Installing Git and VS Code
 • 3. Initialize a Project
 • 4. Staging and Committing Changes
 • 5. Exploring Commit History
 • 6. Git Diff
 • 7. Basic Rollback Operations

 • 3. Introducing DevOps Tools
 • 1. Introducing DevOps Tools
 • 2. Getting Started with GitHub
 • 3. Create a GitHub Repo
 • 4. Collaborate on Public Repos
 • 5. Get Started with Azure DevOps
 • 6. Integration and Migration Options
 • 7. Prepare for Licensing

 • 4. Manage Source Control Repos and Releases
 • 1. Introducing Repo Design and Releases
 • 2. Repository Design Options
 • 3. Use a Changelog
 • 4. Project Management and Boards
 • 5. Managing Large Repos
 • 6. Purging History
 • 7. Managing Releases

 • 5. Design a Branch Strategy
 • 1. Introducing Branch Strategies
 • 2. Branch Design Strategies
 • 3. Work with Branches on CLI and VS Code
 • 4. Submit Pull Requests
 • 5. Manage Branches in Azure DevOps
 • 6. Review the Forking Workflow

 • 6. Avoid Technical Debt with Repo Design and Code Quality
 • 1. Avoiding Technical Debt and Code Quality Concepts
 • 2. Understand Technical Debt in Devops
 • 3. Compile the BFG Application
 • 4. Run the BFG Application
 • 5. Use Git Hooks
 • 6. Code Quality Standards and Code Reviews

 • 7. Understand Azure Pipelines Fundamentals
 • 1. Introducing Azure Pipelines
 • 2. The Point of Pipelines
 • 3. Azure Pipelines
 • 4. Pipeline Workflows and Key Terms
 • 5. Agents and Job Types
 • 6. Agent Pools

 • 8. Deploy Agent Pools and Agents
 • 1. Introducing Agent Pool Deployments
 • 2. Deploy a Demo Project
 • 3. Create a Pipeline
 • 4. Create an Agent Pool
 • 5. Deploy a Self-Hosted Agent
 • 6. Create and Run a Build
 • 7. Deploy an Azure VM Pool
 • 8. Summarizing Agent Pool Deployment

 • 9. Create a CI Pipeline
 • 1. Introducing CI Pipeline Creation
 • 2. CI Pipeline Fundamentals
 • 3. Parallel Jobs
 • 4. Scaffold the Sample Projects
 • 5. Explore Pipeline Templates
 • 6. Create and Run the Pipelines
 • 7. Review Pipeline Output

 • 10. Create a Continuous Deployment Release
 • 1. Introducing Continuous Deployment Pipelines
 • 2. The CD Objective
 • 3. Publish an Artifact
 • 4. Deploy an Azure App Service
 • 5. Create the Release Trigger
 • 6. Define Stages, Jobs, and Tasks

 • 11. Create a Release for On-Premises Targets
 • 1. Create a Classic Pipeline
 • 2. Understand the Plan
 • 3. Create a Classic Pipeline -2
 • 4. Review Additional CI Options
 • 5. Environments and Deployment Groups
 • 6. Create the Release
 • 7. Classic Approval Workflows

 • 12. Create a YAML CICD Pipeline
 • 1. Create a YAML Azure Pipeline
 • 2. The Plan of Attack
 • 3. Create the CI Pipeline
 • 4. Refactor for Stages
 • 5. Create the Environment
 • 6. Understand Deployment Strategies
 • 7. Run and Troubleshoot the Pipeline

 • 13. Understand GitHub Actions Fundamentals
 • 1. GitHub Actions Fundamentals
 • 2. The Point of GitHub Actions
 • 3. Set Up the Project
 • 4. The Name and the Trigger
 • 5. Jobs and Steps
 • 6. Run the Actions
 • 7. Run a Custom Shell Script

 • 14. Integrate GitHub with Azure DevOps
 • 1. Create and Integrate a Work Item and Board
 • 2. Create and Manage Branches in VS Code
 • 3. Create the CICD Pipeline in Azure DevOps
 • 4. Kick off the Entire Workflow

 • 15. Understand Docker and Prep for CICD
 • 1. Introducing Container Basics and Pipeline Prep
 • 2. Why Containers Are So Popular Now
 • 3. A Dockerfile Reference
 • 4. Set Up the Project

 • 16. Understand the Basics of Azure ARM Templates
 • 1. Design and Deploy ARM Templates
 • 2. The Point of ARM Templates
 • 3. Defining Resources to be Deployed
 • 4. Define Parameters to be Set
 • 5. Create Variables
 • 6. Utilize ARM Template Functions

 • 17. Create a CICD Pipeline for Containers
 • 1. Introducing CICD Container Pipelines
 • 2. Define the Container Image
 • 3. Create the CI Pipeline
 • 4. Create the CD Pipeline
 • 5. Trigger the Pipeline

 • 18. Create a Pipeline that Uses ARM Templates
 • 1. Introducing CICD Pipelines with ARM Templates
 • 2. Understand the Plan of Attack
 • 3. Set Up the Project and App
 • 4. ARM Template Breakdown
 • 5. Pipeline Breakdown
 • 6. Run the Pipeline

 • 19. Create a CICD Pipeline with GitHub Actions
 • 1. Introducing CICD with GitHub Actions
 • 2. The Plan of Attack
 • 3. Set Up the Project
 • 4. Create the CI Pipeline
 • 5. Create the CD Pipeline
 • 6. Run (and Troubleshoot) the Pipeline

 • 20. Control CICD Releases with Gates
 • 1. Introducing Release Gates
 • 2. The Point of Gates
 • 3. Set Up the Project -3
 • 4. Define the CI Pipeline
 • 5. Define the CD Pipeline
 • 6. Configure the Gate
 • 7. Run (and fix) the Pipeline

 • 21. Manage Security Aspects of Pipeline Automation
 • 1. Introducing Pipeline Secret and Identity Security
 • 2. Managed Identities and Service Principals
 • 3. Configure SSO Between Github and Azure AD
 • 4. Prep Azure for Key Vault Integration
 • 5. Create a Pipeline to Access Key Vault
 • 6. Store Secrets in Github Repos

 • 22. Understand Pipeline Testing and Monitoring Options
 • 1. Introducing Alerting and Monitoring
 • 2. Azure DevOps Notifications
 • 2. Implement Service Hooks
 • 4. Github Notifications
 • 5. Consider Test Strategy Options
 • 6. Release Management Tools
 • 7. Consider Using a Custom Made Dashboard

 • 23. Create a Discord Bot to Automate Azure DevOps Tasks
 • 1. Introducing ChatOps and DevOps
 • 2. Understand the Objective
 • 3. Setup the Discord Bot
 • 4. A Primer on the API and SDK
 • 5. Create the Bot Azure DevOps Functions
 • 6. Create the Bot Discord Functions
 • 7. Run and Test the Bot

 • 24. Understand Testing in Production Strategies
 • 1. Testing in...Production
 • 2. Feature Flags
 • 3. Blue-Green Deployments
 • 4. Canary Deployments
 • 5. Ring Deployments
 • 6. AB Testing
 • 7. Dark Launch

 • 25. Implement a Blue-Green Deployment Pipeline
 • 1. Introducing Blue-Green Deployment
 • 2. Refresher on Blue-Green Deployments
 • 3. Set Up the Environment
 • 4. Configure a Feature Flag
 • 5. Create the CI Pipeline
 • 6. Create the Green Release
 • 7. Configure the Slot Swap
 • 8. Run the Pipeline

 • 26. Implement a Canary Deployment
 • 1. Introducing Canary Deployment Implementation
 • 2. Refresher on Canary Deployment
 • 3. Set Up the Azure Resources
 • 4. Set Up the Code Resources
 • 5. Define the CI Pipeline
 • 6. Define the CD Pipeline
 • 7. Run the Pipeline

 • 27. Implement the Ring Deployment Pattern
 • 1. Introducing Ring Deployment Patterns
 • 2. A Refresher on Ring Deployment
 • 3. Setup Azure Resources
 • 4. Setup the Code Resources
 • 5. Create the CI Pipeline
 • 6. Create the CD pipeline
 • 7. Run the Pipeline

 • 28. Explore Infrastructure as Code
 • 1. Introducing Infrastructure as Code
 • 2. The Point of IaC
 • 3. ARM Templates
 • 4. Ansible
 • 5. Terraform
 • 6. NetDevOps
 • 7. A Peek at ARM Templates in Pipelines

 • 29. Build and Push Docker Images in Github Actions
 • 1. Introducing Github Actions with Docker Containers
 • 2. Workflows Refresher
 • 3. Set Up the Project
 • 4. Configure the Triggers
 • 5. Workflow Steps and Tasks
 • 6. Run the Workflow

 • 30. Implement Compliance Controls in Azure DevOps
 • 1. Introducing Compliance and Security Controls
 • 2. OWASP Top 10
 • 3. Prep the Repo and Artifact Feed
 • 4. Create the Pipeline
 • 5. Run the Pipeline
 • 6. Mend Bolt (formerly WhiteSource)
 • 7. Prep for SonarQube
 • 8. Use SonarQube in a Pipeline

 • 31. Use Templates in Azure DevOps Pipelines
 • 1. Stage Templates
 • 2. Job Templates
 • 3. Step Templates
 • 4. Variable Templates
 • 5. Variables and Variable Groups
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19977
  حجم: 14751 مگابایت
  مدت زمان: 1670 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید