وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-104 Microsoft Azure Administrator Certification 2023

سرفصل های دوره

Prepare for your Microsoft AZ-104 exam.


01 - Introduction
 • 001 Important Course Instructions.html
 • 001 Important-Instructions.pdf
 • 002 Diagrams.pdf
 • 002 PDF and Diagrams download.html
 • 002 Slides.pdf

 • 02 - Starting with Azure (Optional)
 • 001 Azure Free Account
 • 002 Creating an Azure Free Account
 • 003 Concepts in Azure
 • 004 Tour of the Azure Portal
 • 005 Quick note on Security Defaults

 • 03 - UPDATED - Deploy and Manage Azure compute resources
 • 001 We are going to start with the Azure virtual machine service
 • 002 The Virtual Machine Service
 • 003 Lab - Building a Windows virtual machine
 • 004 Connecting to the Virtual Machine
 • 005 Issues connecting to the machine
 • 006 Lab - Installing Internet Information Services
 • 007 Costs Associated with the Virtual Machine
 • 008 Virtual Machine Types
 • 009 Lab - Building a Linux Virtual Machine
 • 010 Lab - Deploying a web server on the Linux virtual machine
 • 011 Lab - Deploying a web server on the Linux virtual machine - Resources.html
 • 012 Lab - Deploying a Linux machine - SSH keys
 • 013 Note on restrictions for the Azure Free Account
 • 014 Azure Virtual Machine - Disks
 • 015 Lab - Adding data disks
 • 016 What happens when we stop the machine
 • 017 Azure Disks - Server Side Encryption
 • 018 Lab - Azure Key Vault Service
 • 019 Lab - Disk Encrytion Sets
 • 020 Lab - Azure Disk Encryption
 • 021 Quick review on the encryption options
 • 022 Lab - Data Disks Snapshot
 • 023 Azure Shared Disks
 • 024 Custom Script Extensions
 • 025 IIS.zip
 • 025 Lab - Custom Script Extensions
 • 026 Lab - Custom Script Extensions for Linux Virtual Machines
 • 026 install-web.zip
 • 027 Lab - Linux Virtual Machines - Cloud init
 • 027 script.zip
 • 028 Virtual Machine - Boot Diagnostics
 • 029 Lab - Virtual Machine - Run command
 • 030 Lab - Virtual Machine - Run command - Resources.html
 • 031 Confidential Computing and Azure Dedicated Host.html
 • 032 Note - Redeploying a virtual machine
 • 033 Availability Sets
 • 034 Availability Sets - Review.html
 • 035 Lab - Availability Sets
 • 036 Lab - Availability Sets - Extra bits.html
 • 037 Availability Zones
 • 038 Lab - Availability Zones
 • 039 Availability Zones Review.html
 • 040 Azure virtual machine scale sets
 • 041 Lab - Azure Virtual Machine Scale Sets
 • 042 Azure Virtual Machine Scale Set - Scaling conditions
 • 043 Virtual Machine Scale Sets - More aspects
 • 044 Azure Virtual Machine Scale Sets - Flexible Orchestration Mode
 • 045 Lab - Virtual Machine Scale Sets - Custom Script Extensions
 • 046 Understanding virtual machine images
 • 047 Lab - Creating a specialized image
 • 048 Lab - Using the Specialized image
 • 049 Lab - Generalized VM Image
 • 050 Lab - Using the Generalized VM Image
 • 051 Proximity Placement Groups
 • 052 Note on deployments
 • 053 Introduction onto Azure Web Apps
 • 054 Lab - Azure Web Apps
 • 055 Lab - Making simple changes to the Web App
 • 056 Lab - Publishing a .NET project
 • 057 Installing Visual Studio 2022.html
 • 058 More on App Service Plans
 • 059 Lab - Azure Web App logging
 • 060 Azure Web Apps - Deployment Slots
 • 061 Lab - Azure Web Apps - Deployment Slots
 • 062 Lab - Auto scaling a web app
 • 063 Azure Web App - Virtual Network Integration
 • 064 Lab - Azure Web App - Azure Virtual Network Integration - Setup
 • 065 Lab - Azure Web App - Azure Virtual Network Integration - Configuration
 • 066 Lab - Azure Web App - Azure Virtual Network Integration - Resources.html
 • 066 sqlapp.zip
 • 067 Azure Web App - Custom Domains
 • 068 Azure App Service Backup
 • 069 The need for containers
 • 070 Lab - Deploying Docker on a virtual machine
 • 071 Lab - Running the nginx container on the Linux VM
 • 072 Lab - Deploying Docker on a virtual machine - Practice commands.html
 • 073 The need for an image registry
 • 074 Lab - Azure Container Registry
 • 075 Containerize an application - Setup
 • 076 Containerize an application - Setup - Resources.html
 • 076 sqlapp.zip
 • 077 Containerize an application - Implementation
 • 078 Containerize an application - Implementation - Resources.html
 • 078 dockerfile.zip
 • 079 Publishing to the Azure Container Registry
 • 080 Publishing to the Azure Container Registry - Resources.html
 • 081 Lab - Azure Container Instances
 • 082 Lab - Azure Container Groups
 • 083 Lab - Azure Container Groups - Resources.html
 • 084 Azure Container Groups - Probes
 • 085 Primer on Azure Kubernetes
 • 086 Lab - Deploying an Azure Kubernetes cluster
 • 087 Lab - Deploying our application
 • 088 Lab - Deploying our application - Resources.html
 • 089 Azure Kubernetes - Configuring networking
 • 090 Azure Kubernetes Upgrade cluster
 • 091 Azure Kubernetes Persistent Storage - Application Setup
 • 092 Azure Kubernetes Persistent Storage - Application Setup - Resources.html
 • 092 blobapp.zip
 • 093 Azure Kubernetes Persistent Storage - Build Image
 • 094 Azure Kubernetes Persistent Storage - Build Image - Resources.html
 • 094 dockerfile.zip
 • 095 Azure Kubernetes Persistent Storage - Using Disks
 • 096 Azure Kubernetes Persistent Storage - Using Disks - Resources.html
 • 097 Azure Kubernetes Persistent Storage - File shares
 • 098 Azure Kubernetes Persistent Storage - File shares - Resources.html
 • external-links.txt

 • 04 - UPDATED - Configure and manage virtual networking
 • 001 Introduction to Virtual Networks in Azure
 • 002 Quick note on address spaces
 • 003 The CIDR Notation
 • 004 Lab - Working with Azure virtual networks
 • 005 Concept behind subnets
 • 006 Lab - Deploying a machine to the virtual network
 • 007 About IP Addresses
 • 008 Attaching a secondary network interface
 • 009 Lab - Adding a secondary network interface
 • 010 Network Security Groups
 • 011 Network Security Groups - Priority setting
 • 012 Lab - Network Security Groups - IP Address
 • 013 Lab - Network Security Groups - Outbound Rules
 • 014 Lab - Network Security Groups - Allow ICMP
 • 015 Lab - Network Security Groups - Subnets
 • 016 Application Security Groups
 • 017 Lab - Application Security Groups
 • 018 The Azure Load Balancer Service
 • 019 Lab - Basic Load Balancer - Setup
 • 020 Lab - Basic Load Balancer - Deployment
 • 021 Lab - Basic Load Balancer - Configuration
 • 022 Lab - Basic Load Balancer - NAT rules
 • 023 Lab - Basic Load Balancer - VM Scale Set - Setup
 • 024 Lab - Basic Load Balancer - VM Scale Set - Implementation
 • 025 Lab - Azure Load Balancer - Standard SKU - Setup
 • 026 Lab - Azure Load Balancer - Standard SKU - Implementation
 • 027 Lab - Standard Load Balancer - Outbound Connectivity
 • 028 Lab - Standard Load Balancer - Multiple Backend Pools
 • 029 Lab - Standard Load Balancer - Multiple FrontEnd IP address
 • 030 Load Balancer - Session Persistence
 • 031 Azure Application Gateway
 • 032 Azure Application Gateway - Components
 • 033 Lab - Azure Application Gateway - URL Routing - Setup
 • 034 Lab - Azure Application Gateway - URL Routing - Implementation
 • 035 Lab - Azure Application Gateway - Multiple Sites - Setup
 • 036 Lab - Azure Application Gateway - Multiple Sites - Gateway setup
 • 037 Lab - Azure Application Gateway - Multiple Sites - Implementation
 • 038 Virtual Network Peering
 • 039 Lab - Virtual Network Peering
 • 040 Azure Bastion
 • 041 Lab - Azure Bastion
 • 042 OLD - What is a Virtual private network
 • 043 OLD - Point-to-Site VPN Connections
 • 044 OLD - Lab - Point-to-Site VPN - Initial Setup
 • 045 OLD - Lab - Point-to-Site VPN - Setting the gateway
 • 046 OLD - Lab - Point-to-Site VPN - Certificates for authentication
 • 047 OLD - Lab - Point-to-Site VPN - Certificates for authentication - Reference.html
 • 048 OLD - Lab - Point-to-Site VPN - Establishing the connection
 • 049 OLD - Point-to-Site VPN connection notes.html
 • 050 OLD - Site to Site VPN Connection
 • 051 OLD - Lab - Site-to-Site VPN - Setup
 • 052 OLD - Lab - Site-to-Site VPN - Connection
 • 053 OLD - Lab - Site-to-Site VPN - Peering
 • 054 OLD - Site-to-Site VPN connection notes.html
 • 055 OLD - Azure VPN Gateway - High Availability
 • 056 OLD - Azure Virtual WAN
 • 057 OLD - Lab - Creating the Azure virtual WAN resource
 • 058 OLD - Lab - Virtual WAN - Virtual Hub
 • 059 OLD - Lab - Azure Virtual WAN Hub - Azure virtual networks
 • 060 OLD - Lab - Azure Virtual WAN Hub - Point-to-Site connections
 • 061 OLD - Azure Virtual WAN - VPN Sites
 • 062 OLD - Azure ExpressRoute
 • 063 OLD - Creating an Azure ExpressRoute circuit
 • 064 OLD - Azure ExpressRoute peering
 • 065 User Defined Routes
 • 066 Lab - User Defined Routes - Setup
 • 067 Lab - User Defined Routes - Route Table
 • 068 Lab - User Defined Routes - Enable forwarding
 • 069 Network Watcher
 • 070 Network Watcher - Connection Troubleshoot
 • 071 Network Watcher - Connection Monitor
 • 072 Network Watcher - IP Flow Verify
 • 073 Network Watcher - Next hop
 • 074 Network Watcher - NSG Diagnostic
 • 075 Lab - Network Watcher - NSG Flow logs
 • 076 Azure Firewall
 • 077 Lab - Azure Firewall - Deployment
 • 078 Lab - Azure Firewall - NAT Rule collection
 • 079 Lab - Azure Firewall - Adding the route
 • 080 Lab - Azure Firewall - Application Rules
 • 081 What is the domain name system
 • 082 Routing a domain to a virtual machine
 • 083 Azure Public DNS
 • 084 Overview of setting up a Local DNS
 • 085 Lab - Local DNS - Setting up the domain
 • 086 Lab - Local DNS - Setting up the web server
 • 087 Lab - Local DNS - Using the DNS Server
 • 088 Lab - Azure Private DNS
 • 089 Lab - Azure Private DNS - Peered networks
 • 090 Summary
 • external-links.txt

 • 05 - UPDATED - Implement and manage storage
 • 001 What are storage accounts
 • 002 Different types of storage accounts
 • 003 Lab - Creating an Azure storage account
 • 004 Azure Blob service
 • 005 Lab - Blob service - Working with the Blob service
 • 006 Azure Storage Accounts - Different authorization techniques
 • 007 Lab - Using Azure Storage Explorer
 • 008 Lab - Using Access keys
 • 009 Lab - Shared Access Signatures - Blob Level
 • 010 Lab - Shared Access Signatures - At the Storage Account Level
 • 011 Lab - Azure Storage Accounts - Stored Access Policy
 • 012 Lab - Azure Storage Accounts - Azure AD Authentication
 • 013 Azure Storage Accounts - Different authorization techniques
 • 014 Azure Storage Accounts - Data Redundancy
 • 015 Configuring Storage Redundancy
 • 016 Storage Accounts - Access Tiers
 • 017 Lab - Storage Accounts - Hot and Cool Access Tier
 • 018 Lab - Storage Accounts - Archive Access Tier
 • 019 Azure Storage Accounts - Lifecycle policies
 • 020 Lab - Azure Storage Accounts - Object Replication
 • 021 Lab - Working with File shares
 • 022 Azure Storage Encryption
 • 023 Azure Storage Accounts - Copying data
 • 024 Azure Storage Accounts - AzCopy Tool
 • 025 Azure Storage Accounts - AzCopy Tool - Resources.html
 • 026 Azure Storage Accounts - Snapshots
 • 027 Azure Storage Accounts - Versioning
 • 028 Firewall and Network settings
 • 029 Azure Storage Accounts - Private Endpoints
 • 030 Quick Note on Azure Table storage
 • 031 Note on Premium storage accounts
 • 032 Azure File Sync
 • 033 Lab - Azure File Sync Service - Setup
 • 034 Lab - Azure File Sync Service - Configuration
 • 035 Quick Summary
 • external-links.txt

 • 06 - UPDATED - Manage Azure identities and governance
 • 001 Azure Subscriptions
 • 002 What is Azure Active Directory
 • 003 Trust between Azure Subscription and Azure AD
 • 004 Lab - Creating a user in Azure AD
 • 005 Introduction to Role Based Access Control
 • 006 Lab - Role-based assignments - Reader Role
 • 007 Lab - Role-based assignments - Resource group level
 • 008 Lab - Role-based assignments - Subscription level
 • 009 Lab - Role-based assignments - Contributor Role
 • 010 Lab - Role-based assignments - User Access Administrator Role
 • 011 Lab - Custom Roles
 • 012 Note on Storage Account roles
 • 013 Lab - Virtual Machine RBAC roles
 • 014 Azure AD Premium licensing
 • 015 Lab - Azure AD - Creating a group
 • 016 Lab - Azure AD - Dynamic Groups
 • 017 Azure AD Roles
 • 018 Lab - Azure AD - Assigning an Azure AD role
 • 019 Azure AD Custom Roles
 • 020 Azure AD Custom Domains
 • 021 OLD - Lab - Joining a VM to Azure AD
 • 022 Dynamic Device Groups
 • 023 Device Settings - Notes.html
 • 024 What is self-service password reset
 • 025 Lab - Enabling self-service password reset
 • 026 Lab - Performing a self-service password reset
 • 027 Lab - Inviting guest users
 • 028 Lab - Users - Bulk create and delete
 • 029 What is Multi-Factor Authentication
 • 030 Lab - MFA on a per user basis
 • 031 Conditional Access Policies
 • 032 Lab - Conditional Access Policies
 • 033 Administrative Units
 • 034 Lab - Administrative Units
 • 034 UserCreateTemplate.csv
 • 035 Resource tags
 • 036 Lab - Moving resources across resource groups
 • 037 Moving resources across subscriptions
 • 038 Lab - Locking Resources
 • 039 Locks and moving resources
 • 040 What is the Azure Policy service
 • 041 Lab - Azure Policies
 • 042 Lab Azure Policies - Remediation
 • 043 Lab - Azure Policy - Not Allowed Resource types
 • 044 Management Groups
 • external-links.txt

 • 07 - UPDATED - Monitor and back up Azure resources
 • 001 What is the Azure Monitor Service
 • 002 Quick look at Azure Monitor
 • 003 Lab - Azure Monitor - Alerts
 • 004 What is a Log Analytics Workspace
 • 005 Lab - Creating a Log Analytics workspace
 • 006 Lab - Connecting virtual machine to the workspace
 • 007 Lab - Connecting another machine to the workspace
 • 008 Lab - Log Analytics Queries
 • 009 Log Analytics Queries.html
 • 010 Log Analytics - Alerts
 • 011 Azure VM Insights
 • 012 Lab - Sending Custom Logs - VM Setup
 • 013 Lab - Sending Custom Logs - Implementation
 • 014 What is the Azure Backup feature
 • 015 Lab - Azure Virtual Machine - Backup
 • 016 Lab - Azure Backup - File Restore
 • 017 Lab - Azure Backup - VM Restore
 • 018 Deleting your recovery services vault
 • 019 Lab - Azure Backup - MARS agent - Backup
 • 020 Lab - Azure Backup - MARS agent - Taking the Backup
 • 021 Lab - Azure Backup - MARS agent - Recovery
 • 022 Azure Backup reports
 • 023 Azure Site Recovery
 • 024 Azure Site Recovery - Azure VM - Overview
 • 025 Lab - Azure Site Recovery - Azure VM - Enabling replication
 • 026 Lab - Azure Site Recovery - Azure VM - Performing the failover

 • 08 - UPDATED - Azure PowerShell and Azure CLI
 • 001 About this section
 • 002 Azure-CLI-Code.zip
 • 002 Code Files.html
 • 002 PowerShell-Code.zip
 • 003 Installing PowerShell
 • 004 Quick look at a couple of commands
 • 005 Installing Azure PowerShell
 • 006 Setting up Visual Studio Code
 • 007 Lab - Creating a resource group
 • 008 Running PowerShell scripts in Azure Cloud Shell
 • 009 Lab - Creating a virtual network
 • 010 Lab - Getting details of a virtual network
 • 011 Lab - Getting virtual network details while creating the network
 • 012 Lab - Adding a subnet
 • 013 A new virtual network with a subnet
 • 014 Lab - Creating a network interface
 • 015 Lab - Public IP Address
 • 016 Lab - Creating a Network Security Group
 • 017 Lab - Creating an Azure virtual machine
 • 018 Lab - Adding a data disk
 • 019 Lab - The entire setup in one script
 • 020 Lab - Creating an Availability Set
 • 021 Lab - Creating a storage account
 • 022 Lab - Azure Web App
 • 023 Installing Azure CLI
 • 024 Lab - Azure CLI - Creating a resource group
 • 025 Lab - Azure CLI - Creating a virtual network
 • 026 Lab - Azure CLI - Virtual Network - Other commands
 • 027 Lab - Azure CLI - Quick create of a virtual machine
 • 028 Lab - Azure CLI - Specifying more values in a VM creation
 • 029 Lab - Azure CLI - Data disks
 • 030 Lab - Azure CLI - Storage Account
 • 031 Lab - Azure CLI - Azure Web App
 • 032 Lab - Azure CLI - Virtual Machine Scale Set
 • 033 Lab - Azure CLI - Azure VM - Cloud init
 • 033 config.txt
 • 034 Lab - Azure CLI - Azure Kubernetes
 • 034 deployment.zip
 • 034 service.zip
 • external-links.txt

 • 09 - UPDATED - Azure Resource Manager Templates
 • 001 About this section
 • 002 Code Files.html
 • 002 templates.zip
 • 003 What are Azure Resource Manager templates
 • 004 ARM Template structure
 • 005 Setting up Visual Studio Code
 • 006 Lab - Azure Storage Account - Building the template
 • 007 Lab - Deploying a template via the Azure Portal
 • 008 Lab - Azure Storage Account - Deploying the template via PowerShell
 • 009 Lab - Multiple copies of a resource
 • 010 Lab - Azure Virtual network
 • 011 Lab - Public IP address
 • 012 Lab - Network Interface - Using an existing virtual network
 • 013 Lab - Network Interface with a new virtual network
 • 014 Lab - Resource group location
 • 015 Lab - Using variables in an ARM template
 • 016 Lab - Using parameters in an ARM template
 • 017 Lab - Using a parameters file
 • 018 Lab - Creating an Azure virtual machine
 • 019 Lab - Parameters - Secure String
 • 020 Lab - Secure string - Key vault
 • 021 Lab - Azure Availability Set
 • 022 Lab - Azure Availability Set and VM
 • 023 Lab - Creating a data disk
 • 024 Lab - Creating a VM with a data disk
 • 025 Lab - Azure Web App
 • 026 Lab - Azure VM - Azure AD Join
 • 027 Lab - Custom Script Extensions
 • 028 Lab - Azure Bastion
 • 029 Lab - Azure Storage Accounts - Different Properties
 • external-links.txt

 • 10 - Practice Section
 • 001 Bonus Lecture.html
 • external-links.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17979
  حجم: 8412 مگابایت
  مدت زمان: 1581 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید