وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Certified Database – Specialty (DBS-C01)

سرفصل های دوره

Introduction to AWS database technologies on a per-service basis in preparation for the AWS Certified Database Specialty (DBS-C01) exam.


01 Introduction
 • 001 Course Introduction
 • 002 What to Know before You Get Started
 • 003 AWS Exam Readiness AWS Certified Database - Specialty Digital Training.txt
 • 003 Preparing for the Exam

 • 02 Going Back to the Basics
 • 001 Understanding Purpose-Built Databases
 • 002 OLTP vs. OLAP and ACID vs. BASE
 • 003 Understanding RTO and RPO
 • 004 AWS Database Services Overview
 • 004 Enter the purpose-built database era.pdf

 • 03 Relational Databases Amazon RDS
 • 001 Introducing Amazon RDS
 • 002 Demo RDS Console Walkthrough
 • 003 Provisioning RDS Instances
 • 004 What Are RDS Parameter Groups and Option Groups
 • 005 Cloud Users SQL.txt
 • 005 Demo Provisioning an RDS Instance
 • 006 Best Practices for Converting to Multi-AZ.txt
 • 006 Modifying Storage for Amazon RDS DB instances.html
 • 006 Modifying a DB Instance.html
 • 006 RDS Multi-AZ Deployments and Scaling Options
 • 006 Understanding DB Instance Statuses.txt
 • 007 Scaling for Read-Heavy Workloads RDS Read Replicas
 • 008 Demo Promoting Read Replicas in RDS
 • 010 Using Backups and Snapshots
 • 011 Sharing and Encrypting RDS Snapshots
 • 012 PITR Engine Considerations.html
 • 012 Restoring Options for RDS Snapshots and PITR
 • 014 Working with RDS in a VPC
 • 015 RDS Pricing Model and Saving Costs
 • 016 RDS Exam Question Review

 • 04 Relational Databases Amazon Aurora
 • 001 Introducing Amazon Aurora
 • 002 Aurora Scaling Options and Managing Connections
 • 003 Demo Aurora Console Walkthrough
 • 004 What Is Multi-Master
 • 005 Aurora Backup Options
 • 006 Demo Restoring Aurora Backups vs. Backtracking
 • 007 Replicating Aurora Clusters
 • 007 Replication with Amazon Aurora MySQL.html
 • 007 Replication with Amazon Aurora PostgreSQL.html
 • 008 Managing Fault Injection Queries.html
 • 008 Understanding Aurora Failovers
 • 009 AWS JDBC Driver for PostgreSQL.txt
 • 009 Aurora Priorities and PostgreSQL Fast Failovers
 • 010 Demo Simulating Aurora Failovers
 • 011 Working with Aurora in a VPC
 • 013 MySQL Engine Parallel Query
 • 013 Parallel Query Benefits and Limitations.txt
 • 013 Why particular SQL Statements dont Use Parallel Query.txt
 • 014 Cloning Databases in Aurora
 • 015 Caching in Aurora Cluster Cache Management
 • 016 Comparison of Aurora Serverless v2 and Aurora Serverless v1.txt
 • 016 Introducing Aurora Serverless
 • 017 Scaling Aurora Serverless
 • 018 Aurora Pricing.txt
 • 018 Aurora Pricing Model
 • 019 Aurora Exam Question Review

 • 05 Amazon DynamoDB and DAX
 • 001 Introducing Amazon DynamoDB
 • 002 DynamoDB Partitions and Primary Keys
 • 003 DynamoDB Scaling Options
 • 003 Service account and table quotas in Amazon DynamoDB.txt
 • 004 Demo DynamoDB Console Menu Configurations
 • 005 Working with DynamoDB Transactions
 • 006 Demo DynamoDB Operations and Transactions
 • 006 python script for creating a dynamodb table.zip
 • 006 python script for executing transactions.zip
 • 008 Comparing Read and Write Consistency Models
 • 009 DynamoDB Modes Provisioned Capacity vs. On-Demand
 • 010 Calculating Performance Units RCUWCU
 • 011 Best practices for querying and scanning data.html
 • 011 DynamoDB Operations Scans vs. Queries
 • 012 Commands for Creating and Populating a DynamoDB Table.txt
 • 012 Demo Scans and Queries
 • 012 data json file.zip
 • 013 BatchExecuteStatement API.html
 • 013 BatchGetItem API.html
 • 013 BatchWriteItem API.html
 • 013 DynamoDB Batch Operations and Offloading Large Attributes to S3
 • 013 DynamoDB - API Reference.html
 • 013 Getting Started with PartiQL in DynamoDB.html
 • 013 TransactGetItems.html
 • 013 TransactWriteItems.html
 • 014 Demo DynamoDB Batch Operations and Offloading Large Attributes to S3
 • 014 DynamoDB Commands.txt
 • 014 json for batch get items command.zip
 • 014 json for creating productcataloga.zip
 • 014 json for creating productcatalogb.zip
 • 015 DynamoDB Local Secondary Index (LSI) and Global Secondary Index (GSI)
 • 017 On-Demand vs. Continuous PITR Backup
 • 018 Commands for Creating a DynamoDB Table and Enabling TTL.txt
 • 018 DynamoDB Time to Live (TTL)
 • 018 session data items json file.zip
 • 019 Demo Using DynamoDB TTL
 • 019 Epoch Converter.txt
 • 019 TTL Commands.txt
 • 020 DynamoDB Global Tables
 • 021 DynamoDB Encryption At Rest.html
 • 021 DynamoDB Encryption Client.html
 • 021 Encrypting DynamoDB Tables
 • 021 Encryption Options Slide Snapshot.txt
 • 022 DynamoDB VPC Endpoints
 • 023 Introducing DynamoDB Streams
 • 024 Caching in DynamoDB DAX
 • 025 Demo Working with DAX
 • 026 DynamoDB Errors and Exceptions
 • 026 Item collection size limit in Local Secondary Indexes.txt
 • 027 DynamoDB Pricing Model
 • 027 Pricing for On-Demand Capacity.txt
 • 027 Pricing for Provisioned Capacity.txt
 • 028 DynamoDB and DAX Exam Question Review

 • 06 Amazon Redshift and Additional Databases
 • 001 Introducing Amazon Redshift
 • 002 Redshift Table Design Distribution Styles
 • 003 Loading and Unloading Data with Redshift
 • 004 Demo Loading Data from S3 to Redshift
 • 004 Redshift Commands for Importing Data.txt
 • 004 Redshift Data CSV File.txt
 • 005 Automatic Workload Management (WLM).html
 • 005 Manual Workload Management (WLM).html
 • 005 Redshift Spectrum and Other Things to Know
 • 006 Configuring cross-Region Snapshot Copy.txt
 • 006 Redshift Backup and Restore
 • 007 Introducing Amazon Neptune
 • 008 Loading and Retrieving Data in Neptune
 • 010 Amazon DocumentDB QLDB and Timestream Overview
 • 011 Redshift and Additional Databases Exam Question Review

 • 07 In-Memory Databases Amazon ElastiCache
 • 001 Access Patterns for Accessing an ElastiCache Cluster.txt
 • 001 Introducing In-Memory Databases and Amazon ElastiCache
 • 002 Caching Strategies
 • 003 Memcached vs. Redis and Redis Cluster Modes
 • 003 Redis Persisting Data and AOF Feature.html
 • 004 Demo Creating a Redis Cluster
 • 005 ElastiCache Backups and Scaling
 • 005 Managing Reserved Memory in Redis.html
 • 007 ElastiCache Pricing Model
 • 007 ElastiCache Supported Nodes.html
 • 008 ElastiCache Exam Question Review

 • 08 Migrating Databases AWS DMS and AWS SCT
 • 001 AWS Prescriptive Guidance - Oracle Heterogenous Migration Tools.html
 • 001 Moving to managed databases.txt
 • 001 Picking the Right Migration Tool
 • 002 Introducing AWS Database Migration Service (DMS)
 • 003 DMS Sources.html
 • 003 DMS Sources Targets and Transformation Rules
 • 003 DMS Targets.html
 • 003 Migration Use Case Scenarios.html
 • 003 Transformation Rules and Actions.html
 • 004 Validating Data Using DMS Validation
 • 005 Demo Using DMS to Migrate RDS MySQL to Aurora MySQL
 • 007 Introducing AWS Schema Conversion Tool (SCT)
 • 008 Large Migrations Using DMS and Snowball
 • 009 Applying Batch Optimized Apply to Improve CDC Replication.txt
 • 009 DMS Best Practices.html
 • 009 Troubleshooting DMS Tasks.html
 • 009 Troubleshooting DMS Tasks
 • 010 Migrating Redis to ElastiCache
 • 011 DMS Pricing Model
 • 012 DMS and SCT Exam Question Review

 • 09 Comparing AWS Database Offerings
 • 001 Comparison of AWS Databases
 • 002 Comparison of Aurora Replicas and RDS Replicas
 • 003 Comparison of Aurora Global Databases to Cross-Region Replicas
 • 003 Starting and Stopping Aurora Clusters.html
 • 003 Using Amazon Aurora global databases.txt
 • 004 Comparison of DAX vs. ElastiCache
 • 005 Comparing AWS Database Offerings Exam Question Review

 • 10 Automation and AWS CloudFormation
 • 001 Creating Database Resources with CloudFormation
 • 002 AWS CloudFormation Templates and RDS Deletion Protection
 • 003 Demo Using CloudFormation with RDS
 • 003 deploying rds instances using cloudformation with deletion protection enabled.zip
 • 003 deploying resources using cloudformation.zip
 • 004 CloudFormation Best Practices and Other Things to Know
 • 005 Lambda and Database-Related Use Cases
 • 007 Automation and CloudFormation Exam Question Review

 • 11 Troubleshooting Auditing and Monitoring
 • 001 Analyzing Amazon RDS Database Workloads with Performance Insights.txt
 • 001 Enhanced Monitoring in RDS.html
 • 001 Introducing Monitoring in Databases
 • 002 Introducing Amazon CloudWatch Metrics
 • 003 CloudWatch Metrics for Aurora.html
 • 003 CloudWatch Metrics for DynamoDB.html
 • 003 CloudWatch Metrics for RDS.txt
 • 003 CloudWatch Metrics for Redshift.txt
 • 003 Using Amazon CloudWatch Metrics for Databases
 • 004 Leveraging Performance Insights
 • 004 PI API Reference.html
 • 005 Enhancing DynamoDB Performance with CloudWatch Contributor Insights
 • 006 Tools for Auditing Databases in AWS
 • 007 RDS Postgres Replication Best Practices.txt
 • 007 Troubleshooting Postgres Replication.txt
 • 007 Troubleshooting Replication Issues in RDS
 • 008 Troubleshooting DynamoDB.html
 • 008 Troubleshooting DynamoDB RDS and Aurora Issues
 • 008 Troubleshooting RDS and Aurora.html
 • 009 Aurora Storage Issues.txt
 • 009 Troubleshooting Auditing and Monitoring Exam Question Review

 • 12 Security and Encryption
 • 001 Introducing Security Layers
 • 002 RDS and Aurora Network and Authentication
 • 003 AWS IAM Database Authentication
 • 004 RDS and Aurora Encryption
 • 005 Controlling DynamoDB Access
 • 006 Redshift Network Authentication and Encryption
 • 007 DMS Network IAM and Encryption
 • 008 ElastiCache Network Authentication and Encryption
 • 009 Security and Encryption Exam Question Review

 • 13 Practice Exam

  14 Conclusion and Whats Next
 • 001 Congratulations and Whats Next
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36065
  حجم: 13528 مگابایت
  مدت زمان: 1106 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید