وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AWS Certified Cloud Practitioner Exam Training [New] 2023

سرفصل های دوره

Get your AWS Certified Cloud Practitioner Certification in 20 days! Hands-on Exercises + AWS Practice exam + Study Plan


01 - Lets Get Started!
 • 001 Quick Introduction
 • 002 About your Instructor
 • 003 Hands-On Practice Free Tier vs Sandbox
 • 004 Course Download.html
 • external-links.txt

 • 02 - Create AWS Free Tier Account
 • 001 Introduction
 • 002 AWS Account Overview
 • 003 [HOL] Create your AWS Free Tier Account
 • 004 [HOL] Configure Account and Create a Budget and Alarm
 • 005 [HOL] Setup Individual User Account
 • 006 [HOL] Install Tools and Configure AWS CLI

 • 03 - Cloud Computing and AWS
 • 001 Introduction
 • 002 Traditional IT and Cloud Computing
 • 003 Examples and Benefits of Cloud Computing
 • 004 Types of Cloud Service and Deployment
 • 005 Overview of Amazon Web Services (AWS)
 • 006 The AWS Global Infrastructure
 • 007 The AWS Shared Responsibility Model
 • 008 Application Programming Interfaces (APIs)
 • 009 Launching Cloud Services
 • 010 AWS Public and Private Services
 • 011 The 6 Advantages of Cloud Computing
 • 012 Exam Cram
 • 014 Cheat Sheets.html
 • external-links.txt

 • 04 - Identity and Access Management (AWS IAM)
 • 001 Introduction
 • 002 AWS IAM Overview
 • 003 IAM Users, Groups, Roles, and Policies
 • 004 IAM Authentication and MFA
 • 005 [HOL] Setup Multi-Factor Authentication (MFA)
 • 006 Service Control Policies (SCPs)
 • 007 [HOL] IAM Password Policy
 • 008 IAM Best Practices
 • 009 Exam Cram
 • 011 Cheat Sheets.html
 • external-links.txt

 • 05 - AWS Compute Services
 • 001 Introduction
 • 002 Computing Basics
 • 003 Server Virtualization
 • 004 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • 005 [HOL] Launch EC2 Instances (Windows + Linux)
 • 006 [HOL] EC2 Instance Connect and SSH
 • 007 Amazon EC2 User Data and Metadata
 • 008 [HOL] Launch Instance with User Data and Metadata
 • 009 [HOL] RDP to Windows Instance
 • 010 Accessing Services Access Keys and IAM Roles
 • 011 [HOL] Access Keys and IAM Roles
 • 012 AWS Batch
 • 013 Amazon LightSail
 • 014 Docker Containers and Microservices
 • 015 Amazon Elastic Container Service (ECS)
 • 016 [HOL] Launch Docker Container on ECS
 • 017 Exam Cram
 • 019 Cheat Sheets.html

 • 06 - AWS Storage Services
 • 001 Introduction
 • 002 Block vs File vs Object Storage
 • 003 Amazon Elastic Block Store (EBS)
 • 004 Amazon EBS Snapshots and DLM
 • 005 EBS vs Instance Store Volumes
 • 006 [HOL] EBS Volumes and Snapshots
 • 007 [HOL] Amazon Machine Images (AMI)
 • 008 Amazon Elastic File System (EFS)
 • 009 Amazon Simple Storage Service (S3)
 • 010 Amazon S3 Storage Classes
 • 011 [HOL] Amazon S3 Buckets and Objects
 • 012 S3 Versioning, Replication and Lifecycle Rules
 • 013 [HOL] Configure Replication and Lifecycle
 • 014 [HOL] Configure S3 Static Website
 • 015 [HOL] S3 Permissions and Bucket Policies
 • 016 Amazon FSx
 • 017 Archiving with S3 Glacier
 • 018 AWS Storage Gateway
 • 019 AWS Elastic Disaster Recovery
 • 020 Exam Cram
 • 022 Cheat Sheets.html
 • external-links.txt

 • 07 - DNS, Elastic Load Balancing, and Auto Scaling
 • 001 Introduction
 • 002 DNS and Amazon Route 53
 • 003 [HOL] Register Domain with Route 53 (Optional)
 • 004 Elasticity Scaling Up vs Out
 • 005 Amazon EC2 Auto Scaling
 • 006 [HOL] Create an Auto Scaling Group
 • 007 Load Balancing and High Availability
 • 008 Amazon Elastic Load Balancing
 • 009 [HOL] Attach an Application Load Balancer
 • 010 [HOL] Elastically Scale the Application
 • 011 Scaling Policies
 • 012 Exam Cram
 • 014 Cheat Sheets.html

 • 08 - Application Services
 • 001 Introduction
 • 002 Serverless Services
 • 003 AWS Lambda Functions
 • 004 [HOL] Create a Simple Lambda Function
 • 005 Application Integration Services
 • 006 AWS Step Functions
 • 007 Amazon EventBridge CloudWatch Events
 • 008 [HOL] Create an Event-Driven Application
 • 009 Amazon API Gateway
 • 010 Exam Cram
 • 012 Cheat Sheets.html

 • 09 - Amazon VPC, Networking, and Hybrid
 • 001 Introduction
 • 002 Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • 003 [HOL] Create a Custom VPC
 • 004 Security Groups and Network ACLs
 • 005 [HOL] Configure Security Groups and NACLs
 • 006 Public, Private and Elastic IP Addresses
 • 007 [HOL] Working with IP Addresses
 • 008 NAT Gateways and NAT Instances
 • 009 [HOL] Deploy a NAT Gateway
 • 010 Amazon VPC Peering
 • 011 Amazon VPN and AWS Direct Connect
 • 012 AWS Transit Gateway
 • 013 AWS Outposts
 • 014 Exam Cram
 • 016 Cheat Sheets.html

 • 10 - Deployment and Automation
 • 001 Introduction
 • 002 Caching and Amazon CloudFront
 • 003 [HOL] S3 Static Website with CloudFront
 • 004 AWS Global Accelerator
 • 005 AWS CloudFormation
 • 006 [HOL] Create CloudFormation Stack
 • 007 AWS Cloud Development Kit (CDK)
 • 008 AWS Elastic Beanstalk
 • 009 AWS Developer Tools (Code)
 • 010 [HOL] AWS CodeStar
 • 011 AWS Cloud9
 • 012 AWS AppConfig
 • 013 AWS X-Ray
 • 014 AWS OpsWorks
 • 015 Exam Cram
 • 017 Cheat Sheets.html

 • 11 - Databases and Analytics
 • 001 Introduction
 • 002 Types of Database
 • 003 Amazon Relational Database Service (RDS)
 • 004 [HOL] Create Amazon RDS Database
 • 005 Amazon Aurora
 • 006 Amazon DynamoDB
 • 007 [HOL] Create Amazon DynamoDB Table
 • 008 Amazon RedShift
 • 009 Amazon Elastic Map Reduce (EMR)
 • 010 Amazon ElastiCache
 • 011 Amazon MemoryDB for Redis
 • 012 Amazon Athena and AWS Glue
 • 013 Amazon Kinesis
 • 014 Amazon OpenSearch Service
 • 015 AWS Data Exchange
 • 016 Amazon MSK
 • 017 Other Databases and Analytics Services
 • 018 Exam Cram
 • 020 Cheat Sheets.html
 • external-links.txt

 • 12 - Management and Governance
 • 001 Introduction
 • 002 AWS Organizations
 • 003 [DEMO] AWS Organizations
 • 004 AWS Control Tower
 • 005 AWS Systems Manager
 • 006 AWS Service Catalog
 • 007 AWS Config
 • 008 [HOL] Configuration Compliance with AWS Config
 • 009 AWS Trusted Advisor
 • 010 AWS Health API and Dashboards
 • 011 AWS Compute Optimizer
 • 012 AWS Launch Wizard
 • 013 Exam Cram
 • 015 Cheat Sheets.html

 • 13 - AWS Cloud Security and Identity
 • 001 Introduction
 • 002 Identity Providers and Federation
 • 003 AWS Directory Service
 • 004 Protecting Secrets
 • 005 Encryption
 • 006 [HOL] Encryption on AWS
 • 007 Logging and Auditing
 • 008 [HOL] AWS CloudTrail
 • 009 Detect and Respond
 • 010 Firewalls and DDoS Protection
 • 011 Network Firewall and DNS Firewall
 • 012 AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
 • 013 Compliance Services
 • 014 Security Management and Support
 • 015 Penetration Testing
 • 016 Shared Responsibility Model Review
 • 017 Exam Cram
 • 019 Cheat Sheets.html
 • external-links.txt

 • 14 - Architecting for the Cloud
 • 001 Introduction
 • 002 AWS Well-Architected
 • 003 AWS Well-Architected Framework
 • 004 Cloud Adoption Framework
 • 006 Cheat Sheet.html
 • external-links.txt

 • 15 - Accounts, Billing and Support
 • 001 Introduction
 • 002 AWS Pricing Fundamentals
 • 003 Amazon EC2 Pricing Options
 • 004 Amazon EC2 Pricing Use Cases
 • 005 Pricing for Other AWS Services
 • 006 [HOL] AWS Pricing Calculator
 • 007 AWS Support Plans
 • 008 Consolidated Billing
 • 009 [DEMO] Cost Allocation Tags
 • 010 AWS Cost Management Tools
 • 011 [HOL] AWS Cost Explorer
 • 012 Exam Cram
 • 014 Cheat Sheet.html
 • external-links.txt

 • 16 - Migration, Machine Learning and More
 • 001 Introduction
 • 002 AWS Migration and Transfer Services
 • 003 AWS Machine Learning Services
 • 004 End User Computing
 • 005 AWS IoT Core
 • 006 AWS Device Farm
 • 007 AWS Knowledge Center
 • 008 Amazon Connect
 • 009 AWS Amplify and AppSync
 • 010 Customer Enablement Services
 • 011 Exam Cram
 • 013 Cheat Sheet.html

 • 17 - Exam Preparation and Tips
 • 001 Introduction
 • 002 Booking your Exam
 • 003 Exam Preparation and Tips
 • 004 Exam Question Walkthrough
 • external-links.txt

 • 18 - Full Length Practice Exam
 • 001 Introduction

 • 19 - Final Exam Preparation
 • 001 Bonus Lesson.html
 • external-links.txt
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 27518
  حجم: 6574 مگابایت
  مدت زمان: 807 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید