وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Automating Kubernetes with GitOps

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. Automating Kubernetes with GitOps Introduction

 • Lesson 1 Understanding DevOps and GitOps
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 Understanding DevOps
 • 003. 1.2 Exploring GitOps
 • 004. 1.3 Kubernetes and GitOps
 • 005. 1.4 Deploying Everything as Code
 • 006. 1.5 DevOps and GitOps Core Components
 • 007. 1.6 DevOps Environments
 • 008. 1.7 DevOps Stages
 • 009. 1.8 Webhooks and Operators

 • Lesson 2 Using Pipelines
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 What is a Pipeline
 • 003. 2.2 Creating Pipelines for DevOps
 • 004. 2.3 Creating Pipelines for GitOps
 • 005. 2.4 Integrating DevOps and GitOps Pipelines
 • 006. 2.5 Getting Started with Jenkins
 • 007. 2.6 Exploring Pipelines in Jenkins

 • Lesson 3 Using Git
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 Understanding Git
 • 003. 3.2 Git Fundamentals
 • 004. 3.3 Using Git Advanced Authentication
 • 005. 3.4 Working with Branches and Merges
 • 006. 3.5 Organizing Git Repositories for GitOps Environments

 • Lesson 4 Building Container Images
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 Understanding Image Formats
 • 003. 4.2 Using Dockerfile
 • 004. 4.3 Creating a GitOps Container Image
 • 005. 4.4 Using Webhooks to Automate Container Image Updates

 • Lesson 5 Infrastructure as Code
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 Understanding Infrastructure as Code
 • 003. 5.2 Exploring Terraform
 • 004. 5.3 Using Terraform for Infrastructure as Code
 • 005. 5.4 Using Terraform to Manage Kubernetes

 • Lesson 6 Configuration as Code
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Ansible and GitOps
 • 003. 6.2 Setting up Ansible
 • 004. 6.3 Managing Configuration as Code with Ansible
 • 005. 6.4 Setting up AWX
 • 006. 6.5 Configuring Webhooks on AWX

 • Lesson 7 Running Applications in Kubernetes
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 Using Kubernetes
 • 003. 7.2 Using Minikube
 • 004. 7.3 Kubernetes Resources
 • 005. 7.4 Running Applications the Declarative Way
 • 006. 7.5 Providing Access to Applications

 • Lesson 8 Setting up Kubernetes for GitOps
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Using NameSpaces to Represent GitOps Environments
 • 003. 8.2 Labels and Annotations
 • 004. 8.3 Using ConfigMaps to Provide Application Data
 • 005. 8.4 Kubernetes Storage
 • 006. 8.5 Using Services
 • 007. 8.6 Using Ingress
 • 008. 8.7 Ingress Access to Services in Specific Namespaces
 • 009. 8.8 Using NetworkPolicy to Isolate GitOps Environments

 • Lesson 9 Controllers and Operators
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Custom Resources
 • 003. 9.2 Providing Operator API Access
 • 004. 9.3 Understanding Controllers and Operators
 • 005. 9.4 Creating a Custom Operator

 • Lesson 10 Kubernetes CICD
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Understanding Kubernetes GitOps CICD
 • 003. 10.2 Implementing a CI Pipeline in Kubernetes
 • 004. 10.3 Implementing CD with a Kubernetes GitOps Operator

 • Lesson 11 Managing Kubernetes Applications the GitOps Way
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 Using the Helm Package Manager
 • 003. 11.2 Exploring Kustomize
 • 004. 11.3 Using Kustomize to Handle Application Updates the GitOps Way

 • Lesson 12 Using Secrets
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 Providing Configuration
 • 003. 12.2 Using Secrets
 • 004. 12.3 Secrets in GitOps
 • 005. 12.4 Bitnami SealedSecrets

 • Lesson 13 Using GitOps to Provide Zero-downtime Application Updates
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 Using Deployment Rolling Updates
 • 003. 13.2 Applying BlueGreen Deployment Updates
 • 004. 13.3 Using Canary Deployments
 • 005. 13.4 Service-based Canary Deployments

 • Lesson 14 Running a GitOps Project
 • 001. Learning objectives
 • 002. 14.1 Understanding the Project
 • 003. 14.2 Preparation Setting up Git
 • 004. 14.3 Preparation Creating a Worker Image
 • 005. 14.4 Preparation Setting up Storage
 • 006. 14.5 Preparation Creating the YAML Files
 • 007. 14.6 Implementing the CI Process
 • 008. 14.7 Implementing the CD Process
 • 009. 14.8 Performing the BlueGreen Application Update

 • Lesson 15 Implementing Observability
 • 001. Learning objectives
 • 002. 15.1 Understanding Observability
 • 003. 15.2 Using Kubernetes Observability Solutions
 • 004. 15.3 Using Metrics Server
 • 005. 15.4 Using Prometheus
 • 006. 15.5 GitOps Observability

 • Lesson 16 Integrating Tekton Pipelines
 • 001. Learning objectives
 • 002. 16.1 Understanding Tekton Objects
 • 003. 16.2 Running Tekton Tasks
 • 004. 16.3 Running Tekton Pipelines
 • 005. 16.4 Running Tekton Triggers

 • Lesson 17 Automatically Updating Code to Applications
 • 001. Learning objectives
 • 002. 17.1 Introducing CICD Solutions
 • 003. 17.2 Setting up Flux
 • 004. 17.3 Using Flux
 • 005. 17.4 Exploring OpenShift
 • 006. 17.5 Using OpenShift Source to Image
 • 007. 17.6 Understanding Argo CD
 • 008. 17.7 Using Argo CD

 • Module 1 Understanding the Fundamentals
 • 001. Module introduction

 • Module 2 From Code to Image
 • 001. Module introduction

 • Module 3 Automating Infrastructure
 • 001. Module introduction

 • Module 4 From Image to Application
 • 001. Module introduction

 • Module 5 Using Kubernetes Ecosystem Solutions
 • 001. Module introduction

 • Summary
 • 001. Automating Kubernetes with GitOps Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19957
  حجم: 1695 مگابایت
  مدت زمان: 460 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید