وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Artificial Intelligence in Manufacturing: Quality 4.0 Intro

سرفصل های دوره

Yellow Belt Training: Enhance Your Strategic Decision Making Around the Use of Key AI Technologies.


1. Ch. 1 - Introduction
 • 1. Introduction Innovation Importance of Quality 4.0
 • 2. About the Creator and Curriculum of Quality 4.0 Institute
 • 3. Meet the Team
 • 4. About the Program
 • 5. Belts Levels Overview
 • 6. Yellow Belt Curricula
 • 7. Project and Algorithms Courses Sequence
 • 8. Candidates and Aspects
 • 9. Course Structure

 • 2. Importance of Quality and Learning Quality Control
 • 1. Yellow Belt Certification Process
 • 2. Did You Know Artificial Intelligence and Quality
 • 3. Q4I Bot Introduction
 • 4. Learning Quality Control - Overview
 • 5. LQC Evolution of Statistical Process Control
 • 6. Learning Quality Control - Explained
 • 7. Dimension Definition
 • 8. Manufacturing Importance
 • 9. Manufacturing Quality Importance
 • 10. Quality Management Systems
 • 11. LQC AI and the Zero Defects Vision

 • 3. Smart Manufacturing
 • 1. Smart Manufacturing Introduction
 • 2. Smart Manufacturing Economical Impact
 • 3. Smart Manufacturing Technologies
 • 4. Smart Manufacturing Cyber Physical Systems
 • 5. Smart Manufacturing Reading Activity.html
 • 6. Smart Manufacturing Activity Remarks
 • 7. Smart Manufacturing Data Driven Approaches
 • 8. New Generation of Data Driven Approaches
 • 9. Data Driven Modeling
 • 10. Real Time Iterations
 • 11. Self Learning Adaptations and Executions
 • 12. Smart Manufacturing Remarks

 • 4. Modern Quality Movement
 • 1. Problem Solving Strategy Defined
 • 2. Evolution of the Manufacturing Quality Control Movement
 • 3. Plateau of Six Sigma and the Rise of Quality 4.0

 • 5. Breakdown of Traditional Quality Control
 • 1. Breakdown of Traditional Quality control
 • 2. Six Sigma Decline
 • 3. Limitation 1. ANN
 • 4. Limiitation 2. Curse of Dimensionality
 • 5. Lost Key in Dimensionality
 • 6. Limitation 3. Computation Time
 • 7. Limitation 4. Vision Systems
 • 8. Limitation 5. Control Charts

 • 6. The Rise of Quality 4.0
 • 1. Rise of Quality 4.0 Defined
 • 2. Douglas Montogomery Recommnedation
 • 3. Remarks Rise of Quality 4.0
 • 4. Areas of Knowledge
 • 5. Beyond Six Sigma
 • 6. Implementing Quality 4.0
 • 7. Chapter 1 Quiz 1.html

 • 7. Ch. 2 - Quality 4.0 Technologies
 • 1. Intro Quality 4.0 Technologies Overview

 • 8. Artificial Intelligence
 • 1. Narrow AI vs. General AI
 • 2. History & Statistics
 • 3. AI Machine Learning
 • 4. Machine Learning Techniques
 • 5. Supervised Learning
 • 6. Classification
 • 7. Machine Learning Projects Characteristics
 • 8. Machine Learning Ill Conceived Projects
 • 9. AI Business Impact

 • 9. ChatGPT
 • 1. ChatGPT
 • 2. ChatGPT Activity
 • 3. Activity ChatGPT.html
 • 4. Results - ChatGPT Activity

 • 10. Cloud Storage and Computing
 • 1. Cloud Storage and Computing
 • 2. Cloud Storage
 • 3. Cloud Computing
 • 4. CSC Statistics & Benefits
 • 5. Framework for Quality 4.0
 • 6. Online Deployment
 • 7. Fog Computing
 • 8. Edge Computing

 • 11. Industrial Internet of Things
 • 1. Internet of Things
 • 2. Industrial Internet of Things
 • 3. IIot Manufacturing Things
 • 4. Smart Sensors
 • 5. Actuators

 • 12. Cyber Physical Systems
 • 1. Cyber Physical System Development
 • 2. Cyber Physical System Components
 • 3. Cyber Physical System Cognition
 • 4. Cyber Physical System Control
 • 5. Cyber Physical System Examples
 • 6. Chapter 2 Quiz 2 Congratulations.html

 • 13. Big Data
 • 1. Big Data Defined
 • 2. Structured Data
 • 3. Unstructured Data
 • 4. Industrial Big Data

 • 14. Manufacturing Data
 • 1. Manufacturing Big Data Defined
 • 2. Manufacturing Big Data Statistics
 • 3. Manufacturing Big Data Considerations
 • 4. 10 Vs of Manufacturing Big Data

 • 15. Transforming Big Data into Learning Data
 • 1. Data Frames
 • 2. Activity Data Frames.html
 • 3. Learning Data Sets
 • 4. Model Development
 • 5. Data Splits & Hyper-parameters
 • 6. Activity Data Sets.html
 • 7. Data Types

 • 16. Binary Classification of Quality
 • 1. Data Sets
 • 2. Data Labeling
 • 3. Data Annotations
 • 4. Data Characteristics
 • 5. Data Sets Examples Unstructured Data
 • 6. Data Set Examples Strucutred Data
 • 7. Activity Binary Classification of Quality Data.html
 • 8. BCoQ Recap
 • 9. Project Selection Introduction
 • 10. Chapter 3 Quiz 3 Congratulations.html
 • 11. Yellow Belt Knowledge Acquired
 • 12. Going the Distance
 • 13. The Green Belt
 • 14. Thank You Yellow Belt Completion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35756
  حجم: 1071 مگابایت
  مدت زمان: 83 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید