وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AngularJS JumpStart with Dan Wahlin

سرفصل های دوره

Building Web applications? Learn to build robust Single Page Applications (SPAs) with the popular AngularJS framework!


01 - AngularJS - The Big Picture
 • 001 Course Introduction
 • 002 Course Outline and Application Overview
 • 003 Meet the Instructor
 • 004 Pre-Requisites
 • 005 Where do I get the Module Materials and Code.html
 • 006 Module-1.pdf
 • 007 Introduction
 • 008 SPA Overview
 • 009 Jumping into AngularJS
 • 010 AngularJS Hello World
 • 011 Key Players in AngularJS
 • 012 AngularJS Documentation
 • 013 Summary

 • 02 - Views, Directives and Filters
 • 001 Module-2.pdf
 • 002 Introduction
 • 003 Data Binding Overview
 • 004 Directives and Expressions
 • 005 Directives and Expressions in Action
 • 006 Additional Directives
 • 007 Iterating Over Data
 • 008 ng-repeat in Action
 • 009 Sorting and Formatting Data
 • 010 Formatting Data with Filters
 • 011 Sorting and Filtering Data with Filters
 • 012 Dynamic Sorting with the orderBy Filter
 • 013 Summary

 • 03 - Controllers, Scope and Modules
 • 001 Module3.pdf
 • 002 Introduction
 • 003 AngularJS Architecture Patterns
 • 004 The Role of Controllers
 • 005 Creating a Controller
 • 006 A Quick Note About Stand-Alone Controller Functions.html
 • 007 The ng-controller Directive
 • 008 Hooking a View to a Controller
 • 009 Using Controller As Syntax
 • 010 The Role of Modules
 • 011 Creating a Module
 • 012 Adding a Controller to a Module
 • 013 Options for Adding a Controller into a Module
 • 014 Parameter Injection Techniques
 • 015 Summary

 • 04 - Routing
 • 001 Module-4.pdf
 • 002 Introduction
 • 003 Routing Overview
 • 004 Referencing the ngRoute Module
 • 005 Adding the ngRoute Script into an Application
 • 006 Configuring Routes
 • 007 Using $routeProvider to Configure Routes.encrypted.m4a
 • 007 Using $routeProvider to Configure Routes.encrypted
 • 008 Using the ng-view Directive
 • 009 Adding ng-view to a Page
 • 010 Adding Another Route, View, and Controller
 • 011 Summary

 • 05 - Factories and Services
 • 001 Module-5.pdf
 • 002 Introduction
 • 003 Factory and Service Overview
 • 004 Creating a Factory
 • 005 Refactoring Code into a Factory
 • 006 Injecting a Factory into a Controller
 • 007 Creating a Service
 • 008 Refactoring Code into a Service
 • 009 Defining Application Values
 • 010 Defining Values and Constants
 • 011 Making Ajax Calls from a FactoryService
 • 012 RESTful Services A Quick Note About Node.js Express Versions.html
 • 013 Creating a RESTful Service
 • 014 Using the $http Service.encrypted.m4a
 • 014 Using the $http Service.encrypted
 • 015 Wiring Promises to Success and Error Callbacks
 • 016 Using the $log Service.encrypted.m4a
 • 016 Using the $log Service.encrypted
 • 017 Summary

 • 06 - UI and Animation
 • 001 Module-6.pdf
 • 002 Introduction
 • 003 Enhancing the UI with Bootstrap
 • 004 Adding Bootstrap Classes
 • 005 Animation Overview
 • 006 Animation Examples and Resources
 • 007 The ngAnimate Module
 • 008 Adding the ngAnimate Script and Module
 • 009 Defining Animations in CSS
 • 010 Creating a Stylesheet with CSS Transitions
 • 011 Referencing Animation Classes
 • 012 Hooking Directives to Animations
 • 013 Summary
 • 014 Thank You!.html

 • 07 - Bonus Getting Started Building Custom Directives
 • 002 Slides.pdf
 • 003 Introduction
 • 004 The Role of Directives
 • 005 Creating a Hello World Directive
 • 006 Directive Categories
 • 007 Directive Building Blocks
 • 008 Summary

 • 08 - Bonus Shared Scope, Isolate Scope, the link() Function in Custom Directives
 • 002 Slides.pdf
 • 003 Introduction
 • 004 Understanding Shared and Isolate Scope
 • 005 Shared and Isolate Scope Demo
 • 006 @ Local Scope Property
 • 007 @ Local Scope Property Demo
 • 008 = Local Scope Property
 • 009 = Local Scope Property Demo
 • 010 & Local Scope Property
 • 011 & Local Scope Property Demo
 • 012 The link() function
 • 013 link() Function Demo
 • 014 Summary

 • 09 - Bonus Articles on Building Custom Directives
 • 001 About this Article Series on AngularJS Directives.html
 • 002 The-Fundamentals.pdf
 • 003 Isolate-Scope.pdf
 • 004 Isolate-Scope-and-Function-Parameters.pdf
 • 005 Restriction-and-Transclusion.pdf
 • 006 Part 5 The link() Function.html
 • 007 Using-Controllers.pdf
 • 008 Creating-a-Unique-Value-Directive-using.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18947
  حجم: 1051 مگابایت
  مدت زمان: 324 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید