وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Angular Router In Depth (Angular 17)

سرفصل های دوره

Build large-scale Angular 17 Single Page Applications (SPAs) with the powerful Angular Router


1 - Introduction
 • 1 - Angular Router In Depth Course Helicopter View
 • 2 - Angular-Router-Jumpstart-Ebook-Udemy.pdf
 • 2 - Download the Angular Router Jumpstart EBook.html
 • 3 - IMPORTANT.html
 • 4 - Angular Router In Depth Development Environment Setup
 • 5 - What are Single Page Applications Advantages and Downsides
 • 6 - What is the Angular Router Essential Concepts Routes Paths and Outlets
 • 7 - Router Essential Concepts The routerLink and routerLinkActive Directives

 • 2 - Angular Router Essentials
 • 8 - How to setup Lazy Loading with the Angular Router
 • 9 - Angular Router Lazy Loaded Modules Runtime Demo
 • 10 - Angular Router Configuration Best Practices
 • 11 - Router Path Variables Variable Target Routes with the Router Link Directive
 • 12 - Angular Router Resolver Services Building a Linkable Page in a SPA
 • 13 - Angular Router Loading Indicator Detecting Route Transitions and Lazy Loading

 • 3 - Angular Router Master Detail with Detail to Detail Navigation
 • 14 - Angular Router Child Routes StepbyStep Explanation
 • 15 - Angular Router Child Routes Demo The Lessons List Component
 • 16 - Master Detail Implementation Routing from the Master to the Detail Component
 • 17 - Implementing the Lesson Detail Resolver
 • 18 - Programmatic Router Navigation with the Router Service
 • 19 - Understanding Route Snapshots vs Route Observables When to Use Each and Why

 • 4 - Angular Router Guards In Depth
 • 20 - Router Guards Section Introduction Authentication Store Review
 • 21 - CanActivate Router Guards Authentication Guards
 • 22 - Understanding CanActivateChild Guards
 • 23 - CanDeactivate Router Guards A Practical Example
 • 24 - Angular Router CanLoad Guards

 • 5 - Angular Router In Depth Other Topics
 • 25 - What is an Angular Router Preloading Strategy
 • 26 - Angular Router Custom Preloading Strategy
 • 27 - Angular Router Query Parameters Demo
 • 28 - Configuring routing behaviour with routerLinkActiveOptions
 • 29 - Angular Router Secondary Outlets StepbyStep Explanation
 • 30 - Angular Router Secondary Outlets Some Known Issues to be aware of
 • 31 - Angular Router Module Extra Options enableTracing and useHash
 • 32 - Angular Router Extra Options Recommended Settings

 • 6 - Conclusion
 • 33 - Bonus Lecture.html
 • 34 - Angular Router In Depth Conclusions and Key Takeaways
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31709
  حجم: 1803 مگابایت
  مدت زمان: 287 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید