وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Angular Mastery: Build Modern Web Applications from Scratch

سرفصل های دوره

Dive deep into Angular's powerful features by crafting real-world projects, add projects portfolio in resume.


1. Introduction to the course
 • 1. Course introduction video
 • 2. Outline of the course

 • 2. Project-1 Image Sharing & Social Network with Angular and Firebase
 • 1. Introduction
 • 2. Initializing Angular Project
 • 3. Creating Topbar Component
 • 4. Adding Angular Material
 • 5. Creating Login Component
 • 6. Creating Create Account Component
 • 7. Angular Forms and Form Binding
 • 8. Displaying Error Messages
 • 9. Angular Services and HTTP Client Module
 • 10. Adding Login Logic
 • 11. Configuring Redirects after Login
 • 12. Using Local Storage to Save User Data
 • 13. Adding Template to Posts Component
 • 14. Configuring AngularFire
 • 15. Uploading Images to Firebase
 • 16. Creating Posts
 • 17. Logic for Like Button
 • 18. 8888 Logic for Comment Button
 • 19. Download the project files.html

 • 3. Project-2 Online Code Compiler Platform using MEAN Stack
 • 1. Introduction
 • 2. Initializing Angular Project
 • 3. Creating Topbar Component
 • 4. Adding Angular Material
 • 5. Template of Login Form
 • 6. Template of Create Account Form
 • 7. Angular Forms
 • 8. Displaying Error Messages
 • 9. Initializing Node.js Application
 • 10. Creating User Model
 • 11. Creating User Route
 • 12. API Logic of Login
 • 13. Connecting to Atlas Database
 • 14. Sending HTTP Calls to the Server
 • 15. Redirects After Login
 • 16. Template of Home Page
 • 17. Creating Fiddle Endpoints
 • 18. Creating Coding Page
 • 19. Adding Code Execution Endpoint
 • 20. Creating Fiddle Service
 • 21. Adding Methods of Coding Component
 • 22. Download the project files.html

 • 4. Project-3 StackOverflow Clone with Angular and JSON Server
 • 1. Introduction
 • 2. Initialising Angular Project
 • 3. Creating Topbar Component
 • 4. Adding Angular Material
 • 5. Creating Login Page
 • 6. Creating Create Account Page
 • 7. Angular Form Bindings
 • 8. Angular Form Error Messages
 • 9. Angular Services and Mock API
 • 10. Adding Logic for Login
 • 11. Login Edge Cases
 • 12. Template of Home page
 • 13. Post Questions
 • 14. Fetching Questions List
 • 15. Solutions Page Template
 • 16. Posting Answers Part-1
 • 17. Posting Answers Part-2
 • 18. Fetching Answers
 • 19. Upvoting and Downvoting
 • 20. Download the project files.html

 • 5. Project-4 Task Management App with Angular and JSON Server
 • 1. Introduction
 • 2. Initialising Angular Project
 • 3. Creating Topbar Component
 • 4. Initilasing Angular Material
 • 5. Creating Boards Component
 • 6. Mat Dialog for Add Board
 • 7. Routing in Angular
 • 8. Angular Services and Local Storage
 • 9. Add Board Functionality and Template Binding
 • 10. Template of View Board Component
 • 11. Template of Add Card Dialogbox
 • 12. Adding Create Card Logic Part 1
 • 13. Adding Create Card Logic Part 2
 • 14. View Cards Template Binding
 • 15. Adding Edit Card Logic
 • 16. Download the project files.html

 • 6. Project-5 Trivia App with Global Leaderboard and Angular
 • 1. Introduction
 • 2. Initializing Angular Project
 • 3. Installing Angular Material
 • 4. Creating Topbar Component
 • 5. Creating Home Page
 • 6. Creating Trivia Page
 • 7. Angular Services and HTTP Module
 • 8. Template Binding of Trivia Page
 • 9. Logic for Answering the Questions
 • 10. Logic for Timer
 • 11. Sending Scores to JSON Server Part 1
 • 12. Sending Scores to JSON Server Part 2
 • 13. Displaying Data on the Leaderboard
 • 14. Download the project files.html

 • 7. Project-6 Blogging Platform with RichText Editor in Angular
 • 1. Introduction
 • 2. Initializing Angular Project
 • 3. Creating Topbar Component
 • 4. Installing Angular Material
 • 5. Template of Home Page
 • 6. Template of Create Blog Page
 • 7. NgModel in Create Blog
 • 8. Create Blog Service
 • 9. Home Page Template Binding
 • 10. Creating View Blog Component
 • 11. Template Binding of View Blog Component
 • 12. Adding Comment Logic
 • 13. Download the project files.html

 • 8. Project-7 MMDb IMDb Clone with Angular and TheMoviesDB API
 • 1. Introduction
 • 2. Initialising Angular Project
 • 3. Creating The Topbar Component
 • 4. Creating The Home Page
 • 5. Introduction to TMDb API
 • 6. Angular Services
 • 7. Template Binding of Home Page
 • 8. HTTP Call for Search Movies
 • 9. Writing the Logic for Search Movies
 • 10. Creating Movie Details Page Part 1
 • 11. Creating Movie Details Page Part 2
 • 12. HTTP Call to Fetch Movie Details
 • 13. Template Binding of Movie Details Page
 • 14. Download the project files.html

 • 9. Project-8 RecipeLib Search and Explore Recipes in Angular
 • 1. Introduction
 • 2. Initialising Angular Project
 • 3. Creating Home Page Part - 1
 • 4. Creating Home Page Part - 2.
 • 5. Creating Search Results Page
 • 6. Linking Home Page and Results Page
 • 7. Spoonacular API
 • 8. Angular Services and HTTP Module
 • 9. Template Binding Results Page.
 • 10. Template Binding of Recipe Details Page
 • 11. Download the project files.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27506
  حجم: 11488 مگابایت
  مدت زمان: 1090 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید