وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Angular Fundamentals

سرفصل های دوره

Angular is the most broadly accepted framework for building front-end applications. This course will teach you the fundamentals of Angular needed to create professional Angular applications, including components, services, routing, APIs, and testing.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 02. Getting Started with Angular
 • 01. Introduction
 • 02. What Is a Web Framework
 • 03. A Conceptual Overview of Angular
 • 04. Introduction to TypeScript
 • 05. Preparing Our Development Environment
 • 06. Installing Node
 • 07. Installing the Angular CLI
 • 08. Creating a New Angular Application
 • 09. Exploring Our New Angular App
 • 10. Cloning Our Demo App

 • 3. Creating Angular Components
 • 1. Introduction
 • 2. Creating Our First Angular Component
 • 3. Defining the Application Prefix for Components
 • 4. Using Inline Templates and Styles
 • 5. Accessing and Displaying Images
 • 6. Component Lifecycle Hooks
 • 7. Creating Additional Components

 • 4. Using Angular Template Syntax
 • 1. Introduction
 • 2. Understanding Angular Interpolation
 • 3. Binding to Component Data with Interpolation
 • 4. Using Attribute Bindings and Functions
 • 5. Repeating Data with ngFor
 • 6. Handling Events with Event Bindings
 • 7. Handling Null Values with the Safe Navigation Operator
 • 8. Hiding and Showing Content with ngIf
 • 9. Formatting Data with Angular Pipes

 • 5. Styling Angular Components
 • 1. Introduction
 • 2. Styling an Angular Application
 • 3. CSS Encapsulation
 • 4. The NgClass Directive
 • 5. The NgStyle Directive
 • 6. Using CSS Frameworks with Angular
 • 7. Summary

 • 6. Communicating Between Angular Components
 • 1. Introduction
 • 2. Communicating with Child Components Using Inputs
 • 3. Communicating with Parent Components Using Outputs
 • 4. Summary

 • 7. Creating and Using Angular Services
 • 1. Introduction
 • 2. Creating an Angular Service
 • 3. Injecting a Service into a Component
 • 4. Encapsulating Business Logic in a Service
 • 5. Summary

 • 8. Making HTTP Requests with Angular
 • 1. Introduction
 • 2. Observables
 • 3. Setting up the Proxy Server
 • 4. Making A GET Request
 • 5. Making a POST Request
 • 6. Summary

 • 9. Routing and Navigating with Angular
 • 1. Introduction to Routing
 • 2. Adding Routing to an Existing Project
 • 3. Creating Routes for Navigation
 • 4. Creating Redirect Routes
 • 5. Linking to Routes
 • 6. Navigating From Code
 • 7. Defining and Accessing Route Parameters
 • 8. Accessing Query String Parameters
 • 9. Styling Active Links

 • 10. Creating Angular Forms
 • 1. Introduction
 • 2. Adding Template-driven Forms to an Application
 • 3. Binding to Form Controls with ngModel
 • 4. Submitting a Template-driven Form
 • 5. Providing Better User Feedback from Our Sign-in Events
 • 6. Using Template Variables
 • 7. Validating Template-driven Forms
 • 8. Working with Multiple Validators
 • 9. Exploring Form Controls and Data Types

 • 11. Organizing Angular Applications with Modules
 • 1. Introduction
 • 2. What Is a Module
 • 3. Routing Modules
 • 4. Feature Modules
 • 5. Summary

 • 12. Testing Angular Applications
 • 1. Introduction
 • 2. Unit Testing and End-to-end Testing
 • 3. Executing Unit and End-to-end Tests
 • 4. Modifying Unit Tests
 • 5. Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17939
  حجم: 858 مگابایت
  مدت زمان: 293 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید