وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

An Algorithmic Approach to Swift Programming

سرفصل های دوره

Mastering Algorithms in SwiftUI: An Expert Guide to Swift Programming


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Starting Up Main Project including Unit Tests

 • 2 - Part 1 Variables Strings Conditions
 • 3 - Trapezoid
 • 4 - Number Divisible by N
 • 5 - Number Divisible by N Optional Version
 • 6 - strangeRepeat
 • 7 - reverseSplit
 • 8 - hello
 • 9 - First Steps of the UI
 • 10 - HelloView and Extending the UI
 • 11 - CardView and introduction to ViewWithHelp
 • 12 - Complete ViewWithHelp
 • 13 - Trapezoid View Part 1 Getting Started
 • 14 - TrapezoidView Part 2 Setting up the Data
 • 15 - TrapezoidView Part 3 Data and Sliders
 • 16 - TrapezoidView Part 4 The Canvas
 • 17 - Number Divisible By N View
 • 18 - Strange Repeat and Reverse Split Views
 • 19 - Hello Unit Testing
 • 20 - Trapezoid Unit Test and Doubles
 • 21 - Number Divisible By N Optional Unit Test and Trim
 • 22 - Test StrangeRepeat and ReverseSplit

 • 3 - Part 2 Loops and Lists
 • 23 - First Divisible Algorithm and UI Challenge
 • 24 - First Divisible View Part 1
 • 25 - First Divisible View Part 2
 • 26 - First Divisible Generic Challenge
 • 27 - Number Of Strings Above Average The Problem
 • 28 - For Number Of Strings Above Average Solution Solution
 • 29 - While Number Of Strings Above Average Solution
 • 30 - Number Of Strings Above Average View Part 1 Randomness
 • 31 - Number Of Strings Above Average View Part 2 Completing the View
 • 32 - Sum Of Products Problem
 • 33 - Sum Of Products Solution
 • 34 - Sum Of Products View
 • 35 - Growing Differences Problem
 • 36 - Growing Differences Solution and View
 • 37 - Repeated Substring Problem
 • 38 - Repeated Substring Solution
 • 39 - Repeated Substring View
 • 40 - Repeated Substring Off By One Bug Resolution
 • 41 - Unit Test First Divisible
 • 42 - Unit Testing Loops and Arrays

 • 4 - The Swifty Functional Approach
 • 43 - Functional First Divisible
 • 44 - Functional Number of Strings Above Average
 • 45 - Functional Sum of Products
 • 46 - Functional Growing Differences
 • 47 - Functional Repeated Substrings
 • 48 - UI Exercise.html

 • 5 - Part 4 Dictionaries
 • 49 - Most Popular Character Problem
 • 50 - Most Popular Character Solution
 • 51 - Testing Most Popular Character
 • 52 - Functional Most Popular Character
 • 53 - Introducing the Sparse Matrix and Difference
 • 54 - Sparse Matrix Data Structure
 • 55 - Sparse Matrix Testdriven development
 • 56 - Difference of Sparse Matrix Solution
 • 57 - Find Substring Locations Problem
 • 58 - Find Substring Locations Solution and Test
 • 59 - Functional Find Substring Locations Solution

 • 6 - Part 6 Recursion
 • 60 - Recursive Reverse String
 • 61 - Recursive Reverse String Solution
 • 62 - Recursive Find Max
 • 63 - Recursive Is Palindrome
 • 64 - Recursive Climb Combinations Problem
 • 65 - Recursive Climb Combinations Tests
 • 66 - Recursive Climb Combinations Solution
 • 67 - UI Exercise.html
 • 68 - Sample UI for UI Exercise

 • 7 - Part 7 Memoization and Recursion
 • 69 - Fourbonacci Recursion Memoization
 • 70 - Fourbonacci Recursive and Test
 • 71 - Fourbonacci Memoization Solution 1
 • 72 - Fourbonacci Memoization Solution 2
 • 73 - Fourbonacci Memoization Big Integer Solution 3
 • 74 - Fourbonacci Performance Tests
 • 75 - Factorial Problem
 • 76 - Recursive Factorial Solution Test and Performance
 • 77 - Memoization Factorial Solution and Test

 • 8 - Classes
 • 78 - Minibar PriceList Price Classes
 • 79 - Completing Minibar Class
 • 80 - Minibar Test
 • 81 - Room Class Part 1 Introduction and Properties
 • 82 - Room Class Part 2
 • 83 - Room Class Part 3
 • 84 - Room Class containsGuest description Part 4
 • 85 - Room Class description Part 5
 • 86 - Introducing the Hotel Class
 • 87 - Hotel Class Check Out
 • 88 - Hotel Class Properties and General Structure
 • 89 - Hotel Class Upgrade
 • 90 - Hotel Class Check In
 • 91 - Hotel Class Description
 • 92 - Test Hotel Class

 • 9 - Use Case of class Doubly Linked Lists
 • 93 - Doubly Linked List Node
 • 94 - Doubly Linked List Init and Append
 • 95 - Doubly Linked List Node View
 • 96 - Doubly Linked List Null View
 • 97 - Doubly Linked List View
 • 98 - Doubly Linked List Delete
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20515
  حجم: 7265 مگابایت
  مدت زمان: 884 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید