وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Stable Diffusion with ComfyUI and SDXL

سرفصل های دوره

Get Ahead in Design-related Generative AI with ComfyUI, SDXL and Stable Diffusion 1.5


1. Introduction
 • 1. Demonstration
 • 2.1 How to ask questions on Udemy.html
 • 2. Introduction

 • 2. Getting Started
 • 1.1 ComfyUI at Github.html
 • 1.2 Dreamshaper at CivitAI.html
 • 1.3 Official Runway Stable Diffusion 1.5.html
 • 1.4 Stability AI models.html
 • 1.5 Stability AI SDXL Resources.html
 • 1. Installation - Installing the ComfyUI version of Stable Diffusion
 • 2.1 Download the Manager.html
 • 2. ComfyUI - Manager and Course Extensions
 • 3. Working Alongside Automatic 1111 - Sharing Checkpoints and Other Models

 • 3. ComfyUI Workflow Fundamentals
 • 1.1 tut-cyborg girl in city.zip
 • 1. Basic Workflows and Prompts - Stable Diffusion 1.5

 • 4. Working with Loras and Control Loras in SDXL and Stable Diffusion 1.5
 • 1.1 Pirate Punk.html
 • 1.2 tut-piratelorasd15.zip
 • 1. Working with Loras Stable Diffusion 1.5
 • 2.1 tut-girlfrommirror.zip
 • 2. Working with Unorthodox Stable Diffusion SDXL Schemes
 • 3.1 Control-LoRA Model Card.html
 • 3.2 Papercut Lora.html
 • 3.3 tutbronzeclock-paperend.zip
 • 3. Working with Loras - SDXL
 • 4.1 Control-LoRA Model Card.html
 • 4.2 tut-contlora-cleopatra.zip
 • 4. Control-Loras SDXL - an Introduction
 • 5.1 tut-contlora-depth-queen-end.zip
 • 5. Control-Loras SDXL - Depth Map
 • 6. Control-Loras SDXL - Recolor
 • 7.1 tut-contlora-sketch-end.zip
 • 7. Control-Loras SDXL - Sketch
 • 8.1 tut-contlora-revision-remix.zip
 • 8.2 tut-contlora-revision-simple.zip
 • 8. Control-Loras SDXL - Remix and Revision

 • 5. Working with ControlNets
 • 1.1 Growing List of SDXL Controlnets at Huggingface.html
 • 1.2 tut-controlnet-standard-sdxl.zip
 • 1. ControlNets SDXL - Introduction
 • 2. SDXL ControlNet Canny
 • 3.1 tut-controlnet-depthmap-fs.zip
 • 3. SDXL ControlNet Depth Map
 • 4.1 ControlNets at Hugging Face.html
 • 4.2 Try Out Canva.html
 • 4. ControlNets for Stable Diffusion 1.5 Introduction and Setup
 • 5.1 ControlNets at Hugging Face.html
 • 5.2 tut-controlnet-15-lineart.zip
 • 5.3 tut-controlnet-15-scribble.zip
 • 5.4 tut-openpose-complex-sd15.zip
 • 5. ControlNet SD1.5 - Setup and Scribble, Lineart and Openpose
 • 6.1 tut-controlnet-openposeedit.zip
 • 6. SDXL and Stable Diffusion 1.5 - OpenPose Editor
 • 7.1 tut-using-two-controlnets.zip
 • 7. ControlNet Stable Diffusion 1.5 Using Multiple ControlNets
 • 8.1 tut-controlnet-depthmap-exerciseend.zip
 • 8.2 tut-controlnet-depthmap-exercisestart.zip
 • 8. ControlNets for Stable Diffusion 1.5 Depth Map Exercise

 • 6. Post Processing
 • 1.1 Bad dream and unrealistic dream (negative embeddings).html
 • 1.2 Princess style embed.html
 • 1.3 tut-latent-and-model-upscale.zip
 • 1. Super Resolution using Latent Upscale and Generative Adverserial Networks

 • 7. Working with T2I Adaptors and Understanding Auxiliary Downloads
 • 1.1 TencentARCs T2I-Adapters at Hugging Face.html
 • 1. T2i Adaptors for SDXL and Stable Diffusion 1.5 Introduction - Depth Map
 • 2. Auxiliary ControlNet Downloads in Stable Diffusion

 • 8. Achieving Professional Results with Embeddings and Textual Inversions
 • 1. Embeddings and Textual Inversions in ComfyUI for SDXL and Stable Diffusion 1.5
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20356
  حجم: 3572 مگابایت
  مدت زمان: 264 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید