وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced .NET Web API Security: Permission based auth & JWT

سرفصل های دوره

Mastering Secure Access Control in .NET: Advanced Authentication & Authorization with Users, Roles & Dynamic Permissions


1. Introduction
 • 1. What Will Learn Part 1
 • 2. What Will Learn Part 2
 • 3. What Will Learn Part 3

 • 2. Source Codes
 • 1.1 ABCHR(Backend Course Source Code).zip
 • 1. Backend.html

 • 3. The Solution Design
 • 1. Solutions Architecture
 • 2. Projects references
 • 3. Entity
 • 4. Nuget Packages
 • 5. Db Context - ORM
 • 6. Identity Db Context
 • 7. Db Context extensions
 • 8. Database connections
 • 9. Database Migration
 • 10. Migration script
 • 11. Identity User Extended
 • 12. Identity Role and Identity Role Claim extended
 • 13. Entity Type configurations
 • 14. Test Answer Entity Type configuration
 • 15. Employee Entity Type configuration
 • 16. Handling decimal config
 • 17. Understanding db migration and schema creation - part 1
 • 18. Understanding db migration, schema creation and db update - part 2
 • 19. Recap

 • 4. Authentication Constants
 • 1. Application Features Constants
 • 2. Application Actions and Claims Constants
 • 3. Application Role Groups and Default Roles Constants
 • 4. Collections
 • 5. Application Credentials and Permissions Constants
 • 6. Adding permissions and Building Permission list
 • 7. Add permissions to List of all permissions
 • 8. Adding permissions
 • 9. Permission list - Completing the statement

 • 5. Database seeder
 • 1. Database seeder - part 1
 • 2. Database seeder - part 2
 • 3. Database seeder - part 3
 • 4. Database seeder - part 4
 • 5. Database seeder - part 5
 • 6. Database seeder - part 6
 • 7. Database seeder - part 7
 • 8. Database seeder - part 8
 • 9. Assignment 1 Seed user functionality
 • 10. Assignment 1 Solution
 • 11. Register db seeder to dependency injection container - part 1
 • 12. Register Db Seeder to dependency injection container - part 2
 • 13. Complete and test db seeder

 • 6. Permissions Resources
 • 1. Permission Requirement
 • 2. Permission Authentication Handler
 • 3. Permission Policy Provider - part 1
 • 4. Permission Policy Provider - part 2
 • 5. Permission Policy Provider - part 3
 • 6. Registering Permission handler and Policy provider to DI container
 • 7. Default Token Provider to DI

 • 7. Application Models(request, response and wrappers) and Interfaces
 • 1. Token models and service - part 1
 • 2. Token service implementation - part 2
 • 3. Global Response Wrappers

 • 8. JWT - Generating a json web token
 • 1. Auth Token Generation - part 1
 • 2. Auth Token Generation - part 2
 • 3. Auth Token Generation - part 3
 • 4. Auth Token Generation - part 4
 • 5. Auth Token Generation - part 5
 • 6. Auth Token Generation - part 6
 • 7. Auth Token Generation - part 7
 • 8. Auth Token Generation - part 8
 • 9. Auth Token Generation - part 9
 • 10. Assignment 2 Refresh token implementation
 • 11. Assignment 2 Solution

 • 9. Features - Token Queries and api endpoint
 • 1. Get Token Query - part 1
 • 2. Get Token Query - part 2
 • 3. Controller error - IMediator
 • 4. Token Controller endpoint part 1
 • 5. Token Controller endpoint part 2

 • 10. Add JWT Authentication to DI Container
 • 1. Register JWT Authentication to DI Container - part 1
 • 2. Register JWT Authentication to DI Container - part 2
 • 3. Register JWT Authentication to DI Container - part 3
 • 4. Assignment 03
 • 5. Assignment 3 Solution - part 1
 • 6. Add Swagger Gen extension to DI
 • 7. Testing - Exception
 • 8. Register MediatR and Token Service to DI
 • 9. Test token generation
 • 10. Extend Authorization Attribute
 • 11. Protect endpoint with Permission Attribute

 • 11. Assignment 4 Full end to end
 • 1. The Assignment
 • 2. Assignment 4 Solution - part 1
 • 3. Assignment 4 Solution - part 2
 • 4. Assignment 4 Solution - part 3
 • 5. Assignment 4 Solution - part 4
 • 6. Assignment 4 Solution - part 5
 • 7. Assignment 4 Solution - part 6
 • 8. Assignment 4 Solution - part 7
 • 9. Assignment 4 Solution - part 8
 • 10. Assignment 4 Solution - part 9
 • 11. Assignment 4 Solution - part 10
 • 12. Assignment 4 Solution - part 11
 • 13. Assignment 4 Solution - part 12
 • 14. Assignment 4 Solution - part 13

 • 12. Features - User Commands and Queries
 • 1. User registration model
 • 2. User response model
 • 3. Implementing user registration - part 1
 • 4. Implementing user registration - part 2
 • 5. User validation before registering
 • 6. Role assignment
 • 7. User Registration - Identity Service
 • 8. User registration via mediatr command
 • 9. Testing User registration
 • 10. Troubleshooting user Authentication
 • 11. Password Hash
 • 12. Get User by UserId method implementation
 • 13. Adding AutoMapper mapping profile
 • 14. Get User by id query
 • 15. Test Get user by id endpoint
 • 16. Assignment 5 Get List of Users
 • 17. Assignment 5 Solution review
 • 18. Update User
 • 19. Implementing Update User
 • 20. Implementing Update User - Error fixing
 • 21. Update User endpoint
 • 22. Change User Password Implementation - part 1
 • 23. Change User Password Implementation - part 2
 • 24. Change User Password Implementation - part 3
 • 25. Test Change User Password
 • 26. Assignment 6 Activatedeactivate User
 • 27. Assignment 6 Solution review
 • 28. Test User ActivationDeactivation endpoint

 • 13. Feature Application Role resources
 • 1. Identity Result - part 1
 • 2. Identity Result - part 2
 • 3. Adding View Model for Listing and Marking Application roles
 • 4. Exploring User Roles and Role Assignments part 1
 • 5. Exploring User Roles and Role Assignments part 2
 • 6. Exploring User Roles and Role Assignments part 3
 • 7. Testing User Roles endpoint
 • 8. Current Application User
 • 9. Current User service registration
 • 10. Update User Roles
 • 11. Role Permissions - part 1
 • 12. Role Permissions Database - part 2
 • 13. User Authentication and Authorization - part 1
 • 14. User Authentication and Authorization - part 2
 • 15. Identity Result - verification
 • 16. User Role Update
 • 17. Update User Roles Command
 • 18. Test User Roles Update
 • 19. Custom Attribute - Authorize
 • 20. Test Custom Authorize attribute
 • 21. Assignment 7 No Authorization check
 • 22. Assignment 7 Solution
 • 23. Role Models(Classes)
 • 24. Create role method
 • 25. Role Creation and database management
 • 26. Implementing Role creating in database
 • 27. Namespace error fixing after folders renaming
 • 28. Services registration exception and testing
 • 29. Implementing Role service methods
 • 30. Adding a mapping configuration
 • 31. Testing Updating of a Role
 • 32. Assignment 8 Update role
 • 33. Assignment 8 Solution - part 1
 • 34. Assignment 8 Solution - part 2
 • 35. Get Role by RoleId
 • 36. Get Role by RoleId - endpoint
 • 37. Delete Role - Part 1
 • 38. Delete Role - Part 2
 • 39. Testing Role deletion
 • 40. Role Claim models
 • 41. Implementing get permissions
 • 42. Updating Role Permissions - part 1
 • 43. Updating Role Permissions - part 2
 • 44. Updating Role Permissions - part 3
 • 45. Updating Role Permissions - part 4
 • 46. Implementing Request Handler and api Endpoint for Updating Role Permissions
 • 47. Testing Role Permissions update
 • 48. Testing after permissions update

 • 14. Advance Concepts - MediatR Request Pipelines
 • 1. MediatR request Pipeline - Understanding
 • 2. Creating and Implementing Pipelines for Validation part 1
 • 3. Creating and Implementing Pipelines for Validation part 2
 • 4. Handling Custom Validation Exception
 • 5. Understanding Validation Pipeline behaviour
 • 6. Update Employee Command Validator
 • 7. Global Exception Handling - part 1
 • 8. Global Exception Handling - part 2
 • 9. Adding Error handling middleware
 • 10. Troubleshooting Validation Pipeline and Fluent validation bug
 • 11. Enhancing Employee Request validators - part 1
 • 12. Enhancing Employee Request validators - part 2
 • 13. Employee validators and User Registration
 • 14. User Registration Validator - db table alignment
 • 15. User Registration Request Validator - Add Get User by Email method
 • 16. User Registration Validation Completion
 • 17. Validation Error- Testing update employee validator
 • 18. Validation Pipeline behaviour bug fixing
 • 19. Improving Validation Pipeline Behaviour
 • 20. Test User Registration validator
 • 21. Validation Pipeline to return Global Response Wrapper
 • 22. Returning Response Wrapper when exceptions are raised

 • 15. Extra- Blazor Frontend App consuming the Api
 • 1.1 ABCHR(Full Course Source Code).zip
 • 1. Project Demo - part 1
 • 2. Project Demo - part 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20352
  حجم: 7422 مگابایت
  مدت زمان: 938 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید