وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Advanced Data Science Techniques in SPSS

سرفصل های دوره

Hone your SPSS skills to perfection - grasp the most high level data analysis methods available in the SPSS program.


1. Getting Started
 • 1. Introduction

 • 2. Advanced Linear Regression Techniques
 • 1. Introduction to Stepwise Regression
 • 2. Our Practical Example
 • 3. Executing the Stepwise Regression Method
 • 4. Interpreting the Results of the Stepwise Method
 • 5. Executing the Forward Selection Regression
 • 6. Interpreting the Results of the Forward Selection Method
 • 7. Executing the Backward Selection Regression
 • 8. Interpreting the Results of the Backward Selection Method
 • 9. Comparing Nested Models Using the Remove Method
 • 10. Executing the Regression Analysis with the Remove Method
 • 11. Interpreting the Results of the Remove Method

 • 3. Nonlinear Regression Analysis
 • 1. Types of Nonlinear Functions
 • 2. An Important Classification of the Nonlinear Relationships
 • 3. Performing a Quadratic Regression in SPSS (1)
 • 4. Performing a Quadratic Regression in SPSS (2)
 • 5. Performing a Cubic Regression in SPSS (1)
 • 6. Performing a Cubic Regression in SPSS (2)
 • 7. Performing an Inverse Regression in SPSS (1)
 • 8. Performing an Inverse Regression in SPSS (2)
 • 9. Performing a Nonlinear Regression With an Exponential Relationship
 • 10. Performing a Nonlinear Regression With a Logistic Relationship

 • 4. K Nearest Neighbor in SPSS
 • 1. Introduction to K Nearest Neighbor (KNN)
 • 2. Selecting the Optimal Number of Neighbors
 • 3. Our Practical Example
 • 4. Performing the KNN technique
 • 5. Interpreting the results of the KNN analysis
 • 6. Finding the Optimal Number of Neighbors with Cross-Validation
 • 7. Interpreting the Cross-Validation Results
 • 8. Using the KNN Model for Future Predictions

 • 5. Introduction to Decision Trees
 • 1. What Are Decision Trees
 • 2. Binary Trees (CART)
 • 3. Non-Binary Trees (CHAID)
 • 4. Advantages and Disadvantages of Decision Trees

 • 6. Growing Binary Trees (CART) in SPSS
 • 1. Growing a Binary Regression Tree (CART)
 • 2. Intepreting a Binary Regression Tree (1)
 • 3. Intepreting a Binary Regression Tree (2)
 • 4. Computing the R Squared
 • 5. Growing a CART Regression Tree with Cross-Validation
 • 6. Interpreting the Cross-Validation Results for a Regression Tree
 • 7. Growing a CART Classification Tree in SPSS
 • 8. Interpreting the CART Classification Tree
 • 9. Growing a CART Classification Tree with Cross-Validation
 • 10. Interpreting the Cross-Validation Results for a Classification Tree
 • 11. Using Binary Trees for Future Predictions

 • 7. Growing Non-Binary Trees (CHAID) in SPSS
 • 1. Building a CHAID Regression Tree
 • 2. Interpreting a CHAID Regression Tree
 • 3. Growing a CHAID Regression Tree with Cross-Validation
 • 4. Building a CHAID Classification Tree
 • 5. Interpreting a CHAID Classification Tree
 • 6. Growing a CHAID Classification Tree with Cross-Validation
 • 7. Using Non-Binary Trees for Future Predictions

 • 8. Introduction to Neural Networks
 • 1. The Architecture of an Artificial Neural Network
 • 2. What Happens Inside of a Neuron
 • 3. Activation Functions
 • 4. Neural Network Learning Process

 • 9. Training a Multilayer Perceptron (MLP) in SPSS
 • 1. Building a Multilayer Perceptron
 • 2. Interpreting the Multilayer Perceptron
 • 3. Interpreting the ROC Curve
 • 4. Using the Multilayer Perceptron for Future Predictions

 • 10. Training a Radial Basis Function (RBF) Neural Network in SPSS
 • 1. Building an RBF Neural Network
 • 2. Interpreting the RBF Network
 • 3. Using the RBF Network for Future Predictions

 • 11. Two-Step Cluster Analysis
 • 1. What is Two-Step Clustering
 • 2. Executing the Two-Step Cluster Analysis
 • 3. Interpreting the Output of the Two-Step Cluster Analysis (1)
 • 4. Interpreting the Output of the Two-Step Cluster Analysis (2)
 • 5. Examining the Evaluation Variables
 • 6. Using Your Clustering Model for Future Predictions

 • 12. Survival Analysis
 • 1. What Is the Survival Analysis
 • 2. Introduction to the Kaplan-Meier Method
 • 3. Introduction to the Cox Regression
 • 4. Our Practical Example
 • 5. Executing the Kaplan-Meier Procedure
 • 6. Interpreting the Results of the Kaplan-Meier Method (1)
 • 7. Interpreting the Results of the Kaplan-Meier Method (2)
 • 8. Executing the Cox Regression
 • 9. Interpreting the Cox Regression

 • 13. Practical Exercises
 • 1.1 Practice 01 linear regression.pdf
 • 1. Practical Exercises for the Linear Regression.html
 • 2.1 Practice 02 nonlinear regression.pdf
 • 2. Practical Exercises for the Nonlinear Regression.html
 • 3.1 Practice 03 KNN.pdf
 • 3. Practical Exercises for the KNN Method.html
 • 4.1 Practice 04 regression trees.pdf
 • 4. Practical Exercises for the Regression Trees.html
 • 5.1 Practice 05 classification trees.pdf
 • 5. Practical Exercises for the Classification Trees.html
 • 6.1 Practice 06 neural networks.pdf
 • 6. Practical Exercises for the Neural Networks.html
 • 7.1 Practice 07 cluster.pdf
 • 7. Practical Exercises for the Cluster Analysis.html
 • 8.1 Practice 08 survival.pdf
 • 8. Practical Exercises for the Survival Analysis.html

 • 14. Download Your Resources Here
 • 1. Download Links.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20353
  حجم: 910 مگابایت
  مدت زمان: 402 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید