وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ACCA MANAGEMENT ACCOUNTING: AN EASY AND PRACTICAL COURSE

سرفصل های دوره

ACCA APPLIED KNOWLEDGE STAGE


1 - The Nature and Purpose of Management Accounting
 • 1 - Introduction
 • 2 - Three main management activities
 • 3 - What is Management Accounting
 • 4 - Planning and decision making
 • 5 - What is strategy
 • 6 - What is good information
 • 7 - The economic environment
 • 8 - Quiz

 • 2 - Cost classification
 • 9 - Introduction
 • 10 - Control systems
 • 11 - Direct and indirect costs
 • 12 - Variable and fixed costs
 • 13 - Semi variable costs
 • 14 - Example of semi variable costs
 • 15 - Hi Low method of calculating variable cost
 • 16 - Cost classification
 • 17 - Collecting costs
 • 18 - Revenue cost and profit centers
 • 19 - Cost codes
 • 20 - Presenting information
 • 21 - Best way to present numbers
 • 22 - Quiz

 • 3 - Sampling and analytical techniques
 • 23 - Introduction
 • 24 - Understanding a sample
 • 25 - Correlation
 • 26 - Regression
 • 27 - Regression scatter chart
 • 28 - Regression equation
 • 29 - Warning Difficult example
 • 30 - Regression equation
 • 31 - Time series regression
 • 32 - Moving averages
 • 33 - Moving average example
 • 34 - Moving average question
 • 35 - Seasonal cycles
 • 36 - Forecasting the future
 • 37 - Using models to forecast
 • 38 - Multiplicative models
 • 39 - Worked example of models
 • 40 - Time series forecasts
 • 41 - Index numbers
 • 42 - Quiz

 • 4 - Summarizing and analyzing data
 • 43 - Introduction
 • 44 - Big data
 • 45 - Using big data
 • 46 - Types of data
 • 47 - Statistics
 • 48 - Distributions
 • 49 - Variance and spread of data
 • 50 - Normal distribution
 • 51 - Probability
 • 52 - Spreadsheets
 • 53 - Using excel
 • 54 - Quiz

 • 5 - Accounting for Materials and Labour
 • 55 - Introduction
 • 56 - Raw material cycle
 • 57 - Inventory
 • 58 - Optimal order size
 • 59 - Buffer inventory
 • 59 - MA-L5-C4
 • 60 - Economic batch quantity
 • 61 - EBQ question
 • 62 - How to value inventory
 • 63 - Example of inventory valuation
 • 64 - Inventory accounting
 • 65 - Labour costing
 • 66 - Labour turnover
 • 67 - Labour performance
 • 68 - Labour performance example
 • 69 - Quiz

 • 6 - Absorption and Marginal Costing
 • 70 - Introduction
 • 71 - Costing a product
 • 72 - Absorption costing
 • 73 - Allocation of indirect costs
 • 74 - Apportionment of indirect costs
 • 75 - Example of apportionment
 • 76 - Revision on indirect costs
 • 77 - Absorption example
 • 78 - Complicated apportionment
 • 79 - Dealing with over and under absorption
 • 80 - Accounting for indirect costs
 • 81 - Cartoon on marginal costing
 • 82 - Discussion of marginal costing
 • 83 - Absorption compared to marginal costing
 • 84 - Quiz

 • 7 - Cost Accounting Methods
 • 85 - Introduction
 • 86 - Production costing
 • 87 - Process costing
 • 88 - Example of process costing
 • 89 - Normal and abnormal costs
 • 90 - Work in Progress
 • 91 - Joint products
 • 92 - Costing a service
 • 93 - Different costing methods
 • 94 - Product life cycle
 • 95 - Total quality management
 • 96 - Quiz

 • 8 - Nature and Purpose of Budgeting
 • 97 - Introduction
 • 98 - Why prepare a budget
 • 99 - Classroom teaching on preparing a budget
 • 100 - Five stages of budgeting
 • 101 - Raw material budget
 • 102 - Labour budget
 • 103 - Cash budget
 • 104 - Receipts budget
 • 105 - Payments budget
 • 106 - What if scenario analysis
 • 107 - Quiz

 • 9 - Asset Budgeting
 • 108 - Introduction
 • 109 - Capital expenditure
 • 110 - Relevant costs
 • 111 - Cost of investment
 • 112 - Interest rates
 • 113 - Classroom teaching on investing money
 • 114 - Investment appraisal
 • 115 - Time value of money
 • 116 - Cash flows used to assess investments
 • 117 - Net present value
 • 118 - Internal rate of return
 • 119 - Cost of capital
 • 120 - Example of internal rate of return
 • 121 - Annuity
 • 122 - Quiz

 • 10 - Budgetary Control and Reporting
 • 123 - Introduction
 • 124 - Planning and control
 • 125 - Responsibility accounting
 • 126 - Cartoon on budgets and motivation
 • 127 - Styles of budgeting
 • 128 - Understanding variances
 • 129 - Quiz

 • 11 - Standard Costing
 • 130 - Introduction
 • 131 - Cartoon what is a standard cost
 • 132 - Standard cost card
 • 133 - Flexed budgets
 • 134 - Variance analysis
 • 135 - Reconcile budget to actual
 • 136 - Absorption of standard costs
 • 137 - Quiz

 • 12 - Variance Calculations and Analysis
 • 138 - Introduction
 • 139 - Assessing performance
 • 140 - How many variances are there
 • 141 - Variance example 1
 • 142 - Variance example 2
 • 143 - Variance example 3
 • 144 - Variance example 4
 • 145 - Variance example 5
 • 146 - Variance example 6
 • 147 - Summary of comprehensive example
 • 148 - Discussion of variances
 • 149 - Marginal costing variances
 • 150 - Marginal costing variances 2
 • 151 - Reasons for variances
 • 152 - Question 1 explained
 • 153 - Question 2 explained
 • 154 - Question 3 materials explained
 • 155 - Question 3 labour explained
 • 156 - Question 4 explained
 • 157 - Question 5 explained
 • 158 - Question 6
 • 159 - Quiz

 • 13 - Performance Measurement
 • 160 - Introduction
 • 161 - Mission statements
 • 162 - Strategy
 • 163 - What is performance
 • 164 - Value analysis
 • 165 - Manager performance
 • 166 - Cost control compared to cost reduction
 • 167 - Service performance
 • 168 - Non financial performance
 • 169 - Quiz

 • 14 - Monitoring Performance and Reporting
 • 170 - Introduction
 • 171 - Measurement of performance
 • 172 - Five ways to measure performance
 • 173 - Measuring activity
 • 174 - Measuring liquidity
 • 175 - Measuring investments
 • 176 - Interpretation of performance
 • 177 - Question of measuring performance
 • 178 - Answer to question
 • 179 - Quiz
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35776
  حجم: 5607 مگابایت
  مدت زمان: 1053 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید