وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ableton Live 12 – Music Production in Ableton Live

سرفصل های دوره

Learn Music Production in Ableton Live for Mac and PC. Learn Recording, Editing, Synthesis, Songwriting and Music Theory


1. Introduction to Ableton Live. A brief overview of the Interface + Workflow
 • 1. Part 1 - Session and Arrangement View
 • 2. Part 2 - Launching Clips, The Clip View and The Device View
 • 3. Part 3 - Recording into the Arrangement View

 • 2. Setup Section
 • 1. Setting Up Your Audio interface
 • 2. Computer MIDI Keyboard
 • 3. Setting up a MIDI Controller
 • 4. Audio vs MIDI Summery

 • 3. Working With MIDI in the Session View (Sequencing, Recording and Editing)
 • 1. Setting The Tempo of the Project
 • 2.1 Ableton Live Course - 2 Project.zip
 • 2. Creating a Clip, Writing and Editing MIDI
 • 3.1 Ableton Live Course - 2 Project.zip
 • 3. Loading an Instrument from the Browser
 • 4.1 Ableton Live Course - 3 Project.zip
 • 4. MIDI PT 2 - Changing Clip Length (writing bass part)
 • 5.1 Ableton Live Course - 4 Project.zip
 • 5. Scale Awareness Feature
 • 6.1 Ableton Live Course - 5 Project.zip
 • 6. Grid Settings
 • 7.1 Ableton Live Course - 5 Project.zip
 • 7.2 Essential Keyboard Shortcuts for Ableton Live.pdf
 • 7. MIDI Note Editor Shortcuts and Key Commands
 • 8.1 Ableton Live Course - 5 Project.zip
 • 8. Draw Mode and Mixer Basics
 • 9.1 Ableton Live Course - 6 Project.zip
 • 9. Recording MIDI into a Clip
 • 10.1 Ableton Live Course - 7 Project.zip
 • 10. MIDI Quantizing
 • 11.1 Ableton Live Course - 8 Project.zip
 • 11. Velocity - Part 1
 • 12.1 Ableton Live Course - 9 Project.zip
 • 12. Arpeggiate Feature
 • 13.1 Ableton Live Course - 10 Project.zip
 • 13. Velocity - Part 2
 • 14.1 Ableton Live Course - 11 Project.zip
 • 14. Record Quantization
 • 15.1 Ableton Live Course - 12 Project.zip
 • 15. MIDI Overdub Recording
 • 16.1 Ableton Live Course - 13 Project.zip
 • 16. Session Organization - Renaming and Color

 • 4. Working with Audio in the Session View
 • 1.1 Ableton Live Course - 14 Project.zip
 • 1. Audio Clips
 • 2.1 Ableton Live Course - 15 Project.zip
 • 2. Setting up your Interface to Record Audio
 • 3.1 Ableton Live Course - 15 Project.zip
 • 3. Setting up Your Live Set to Record Audio
 • 4.1 Ableton Live Course - 16 Project.zip
 • 4. Recording Audio and Trimming Clips
 • 5.1 Ableton Live Course - 17 Project.zip
 • 5. Quantizing Audio and Warp Markers

 • 5. Arranging in the Session View
 • 1. Global Quantization Settings
 • 2. Duplicating and Arranging Clips
 • 3. Performing in the Session View

 • 6. Arrangement View
 • 1.1 How to Record into the Arrangement View Project.zip
 • 1. How to Record into the Arrangement View
 • 2. How to Move Clips into the Arrangement View
 • 3. Essential Editing Features in the Arrangement View
 • 4. Audio Editing Features - Fades, Time-stretching + Reversing

 • 7. Recording in the Arrangement View
 • 1. Audio Setup Recap
 • 2. Punch Recording - Audio + MIDI
 • 3. Loop Recording - MIDI
 • 4.1 Arrangement - Recording Audio Project.zip
 • 4. How to Record Audio + MIDI into the Arrangement View
 • 5. Loop Recording - Audio
 • 6. How to use Take Lanes - Comping Audio
 • 7. Exporting your Song from Ableton Live

 • 8. Brief Overview of Mixing
 • 1.1 Trap Song - MIXING 1 Project (NEW).zip
 • 1. Introduction to Mixing
 • 2.1 Trap Song - MIXING 1 Project (NEW).zip
 • 2. Levels
 • 3.1 Trap Song - MIXING 2 Project.zip
 • 3. Panning
 • 4. Adding Audio Effects
 • 5. Using Groups
 • 6.1 Trap Song - MIXING 3 Project.zip
 • 6. Introduction to EQ
 • 7.1 EQ Project.zip
 • 7. EQ Eight (Ableton Live Standard + Suite Only)
 • 8. Compression - Part 1
 • 9. Compression - Part 2
 • 10. Sidechain Compression
 • 11.1 Trap Song - MIXING 4 Project.zip
 • 11. Introduction to Mixing with EQ and Compression - Part 1
 • 12. Introduction to Mixing with EQ and Compression - Part 2
 • 13.1 Trap Song - MIXING 5 Project.zip
 • 13. Using The Default Reverb Send - A Brief Introduction

 • 9. Meld - Live Instrument - New for Live 12 (Suite Only)
 • 1. Part 1 - Brief Overview
 • 2. Part 2 - Oscillator Section
 • 3. Part 3 - ADSR and the Amp Envelope
 • 4. Part 4 - Modulation Envelope and Loop Modes
 • 5. Part 5 - LFO Section
 • 6. Part 6 - MIDI Section
 • 7. Part 7 - Cross Modulation
 • 8. Part 8 - Settings
 • 9. Part 9 - Filter Section
 • 10. Part 10 - Mix and Output Section
 • 11. Part 11 - Voices Section

 • 10. Roar - Live 12 Audio Effect - New for Live 12 (Suite Only)
 • 1. Part 1 - An Introduction to Roar
 • 2. Part 2 - The Drive Section
 • 3. Part 3 - The Routing Section
 • 4. Part 4 - Shaper Type, Amount and Bias
 • 5. Part 5 - Stage Filter
 • 6. Part 6 - The Feedback Section
 • 7. Part 7 - Output Section
 • 8. Part 8 - Modulation Matrix - Part 1 Basic Overview

 • 11. Live Instruments Drift (All Editions)
 • 1. An Introduction to the Drift Synth
 • 2. A Quick Overview of the Drift Synth
 • 3. Oscillators - Part 1 Oscillators + the Drift Control
 • 4. Oscillators - Part 2 Modulation Sources
 • 5. Filter Section - Part 1
 • 6. Filter Section - Part 2 Frequency Modulation
 • 7. Envelopes Section - Part 1 ADSR
 • 8. Envelopes Section - Part 2 Envelope 2
 • 9. LFO Section
 • 10. Modulation Tab Mod Matrix
 • 11. Voices Section
 • 12. Lets Look at Some Presets for the Drift Synth

 • 12. Live Instruments Simpler (All Editions)
 • 1. Simpler - Introduction and Classic Mode
 • 2. Simpler - 1 Shot Mode
 • 3. Simpler - Slice Mode
 • 4. Simpler - Global Controls and Tuning Samples
 • 5. Simpler - Filter
 • 6. Simpler - LFO
 • 7. Simpler - Amp Envelope
 • 8. Simpler - Amp Envelope Modes
 • 9. Simpler - Pitch Envelope
 • 10. Simpler - Filter Envelope

 • 13. Live Instruments Tension (Standard + Suite Only)
 • 1. Tension Instrument - Part 1 Introduction + Brief Overview
 • 2. Tension Instrument - Part 2 Create Pad Sound
 • 3. Tension Instrument - Part 3 Create a Lead Sound
 • 4. Tension Instrument - Part 4 Excitator Section
 • 5. Tension Instrument - Part 5 Damper Section
 • 6. Tension Instrument - Part 6 String Section
 • 7. Tension Instrument - Part 7 Vibrato Section
 • 8. Tension Instrument - Part 8 Termination + Pickup Position
 • 9. Tension Instrument - Part 9 Body + Volume
 • 10. Tension Instrument - Part 10 Filter, Envelope + LFO
 • 11. Tension Instrument - Part 11 Global Settings

 • 14. Live Instruments - Collision (Standard + Suite Only)
 • 1. Collision Instrument - Part 1 Introduction + Brief Overview
 • 2. Collision Instrument - Part 2 How to Quickly Create Bell Preset
 • 3. Collision Instrument - Part 3 Mallet + Noise Excitators
 • 4. Collision Instrument - Part 4 Resonator Section
 • 5. Collision Instrument - Part 5 LFO Section
 • 6. Collision Instrument - Part 6 MIDI Tab
 • 7. Collision Instrument - Part 7 Output Area

 • 15. Live Instruments - Wavetable (Suite Only)
 • 1. Wavetable Overview - Part 1
 • 2. Wavetable Overview - Part 2

 • 16. Automation
 • 1. Automation - Part 1 Introduction
 • 2. Automation - Part 2 Writing in + Editing Automation
 • 3. Automation - Part 3 Automation Shapes
 • 4. Automation - Part 4 Recording Automation in the Arrangement View
 • 5. Automation - Part 5 Recording Automation with a MIDI Device
 • 6. Automation - Part 6 Clip Automation
 • 7. Automation - Part 7 Recording Automation into Clips
 • 8. Modulation

 • 17. Live Audio Effects
 • 1. LFO
 • 2. Redux Audio Effect
 • 3. Spectral Resonator Audio Effect (Ableton Live Suite Only)
 • 4. Spectral Time Audio Effect (Ableton Live Suite Only)

 • 18. Live Audio Effects - Hybrid Reverb (Ableton Live Suite Only)
 • 1. Getting Started - Setting up the Project + Return Tracks + Sends (Suite Only)
 • 2. Hybrid Reverb - Part 1 Global Controls (Ableton Live Suite Only)
 • 3. Hybrid Reverb - Part 2 Convolution Section (Ableton Live Suite Only)
 • 4. Hybrid Reverb - Part 3 Routing (Ableton Live Suite Only)
 • 5. Hybrid Reverb - Part 4 Algorithmic Section (Ableton Live Suite Only)
 • 6. Hybrid Reverb - Part 5 - EQ Tab (Ableton Live Suite Only)

 • 19. Ableton Live MIDI Effects - Arpeggiator (All Editions)
 • 1. Part 1 - Introduction and Loading the MIDI Effect
 • 2. Part 2 - Style, Rate, Groove and Gate
 • 3. Part 3 - Hold and Offset
 • 4. Part 4 - Retrigger, Distance and Steps
 • 5. Part 5 - Scale and Velocity
 • 6. Part 6 - MIDI Section
 • 7. Part 7 - Cross Modulation

 • 20. Warping Audio
 • 1. Warping - Part 1 Introduction + Quick Look
 • 2.1 bass.wav
 • 2.2 drums.wav
 • 2.3 synth 1.wav
 • 2.4 synth 2.wav
 • 2.5 Warping Project.zip
 • 2. Warping - Part 2 Brief Overview of Warping
 • 3. Warping - Part 3 Warp Modes - Beats
 • 4. Warping - Part 4 Warp Modes - Tones
 • 5. Warping - Part 5 Warp Modes - Texture
 • 6. Warping - Part 6 Warp Modes - Re-Pitch
 • 7.1 Talking in the Mic.wav
 • 7. Warping - Part 7 Warp Modes - Complex + Complex Pro
 • 8. Warping - Part 8 Warp Modes- Additional Features

 • 21. Music Theory Essentials in Ableton Live
 • 1. Before we get Started in this Section
 • 2. Introduction and Getting Started in this Section
 • 3. How to Work out a Major Scale
 • 4. How to Work out a Natural Minor Scale
 • 5. The Circle of 5ths
 • 6. Chords in a Major Scale
 • 7. Chords in a Major Scale - 2nd Example
 • 8. How to Work out Chord Progressions
 • 9. RECAP - How to Work out a Natural Minor Scale
 • 10. How to Work out the Chords for a Natural Minor Scale

 • 22. Instrumental Songwriting in Ableton Live
 • 1. Writing Chords for our Song - Part 1
 • 2. Writing Chords for our Song - Part 2
 • 3. Writing a Melody for our Song - Part 1
 • 4. Writing a Melody for our Song - Part 2
 • 5. Inverting the Chords
 • 6. The 3 Different Types of 7th Chords
 • 7. Adding 7th Chords and Extended Chords to our Song - Part 1
 • 8. Adding 7th Chords and Extended Chords to our Song - Part 2
 • 9. Separating the Parts onto a New Instrument
 • 10. Writing a Bass Part - Part 1 Getting Started + Bass Sound
 • 11. Writing a Bass Part - Part 2 - Writing the Groove - PT 1
 • 12. Writing a Bass Part - Part 3 - Writing the Groove - PT 2
 • 13. Creating a Drum Part - Basics

 • 23. The Basics of Max for Live (Ableton Live Suite Only)
 • 1. Before Starting this Section
 • 2. What is Max for Live
 • 3. A Brief Look into Max for Live
 • 4. MIDI Effect Delay
 • 5. Audio Effect Delay

 • 24. Max for Lives Main Interface (Ableton Live Suite Only)
 • 1. Part 1 Bottom Bar
 • 2. Part 2 Object
 • 3. Part 3 Message, Comment + Toggle
 • 4. Part 4 Buttons
 • 5. Part 5 Numbers and Sliders
 • 6. Part 6 Max for Live Objects
 • 7. Part 7 Add Object - Basic and Audio
 • 8. Part 8 Add Object - Data and Images
 • 9. Part 9 Add Object - Interface and Jitter
 • 10. Part 10 Format
 • 11. Part 11 Left Toolbar
 • 12. Part 12 Right Toolbar

 • 25. Making Synths in Max for Live (Ableton Live Suite Only)
 • 1. Christopher Carvalho Making Synths Intro
 • 2. Making Synths Introduction
 • 3. Additive Synth - Part 1
 • 4. Additive Synth - Part 2
 • 5. Additive Synth - Part 3
 • 6. Additive Synth - Part 4
 • 7. Additive Synth - Part 5
 • 8. Subpatcher
 • 9. Oscillator
 • 10. Basic Envelope
 • 11. Triggering Envelopes
 • 12. Adjustable Envelopes
 • 13. Presentation Mode
 • 14. Dials
 • 15. Multiple Oscillators
 • 16. Making an Oscillator Menu
 • 17. ADSR
 • 18. Tidying the Code
 • 19. AM Synth - Part 1
 • 20. AM Synth - Part 2
 • 21. FM Synth - Part 1
 • 22. FM Synth - Part 2
 • 23. FM Synth - Part 3
 • 24. FM Synth - Part 4
 • 25. FM Synth - Part 5
 • 26. FM Synth - Part 6
 • 27. Poly Synth
 • 28. Max for Live Outro

 • 26. Thanks and Bye
 • 1. Thanks and Bye
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35774
  حجم: 10219 مگابایت
  مدت زمان: 1238 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید