وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

2D Character Animator | Photoshop, After Effects, Midjourney

سرفصل های دوره

Beginner 2D character animation using Photoshop, After Effects, and Midjourney AI - Perfect for 2D splash screen art!


1. Introduction
 • 1. Welcome to the Course
 • 2. The Use of AI in This Project
 • 3. Installing Adobe Creative Cloud

 • 2. Animating Our First Character
 • 1. Character 01 Overview
 • 2.1 01 character 1.zip
 • 2.2 character (1).zip
 • 2. An Introduction to Photoshop
 • 3. Photoshop Basics.html
 • 4.1 02 character 1 separated from background.zip
 • 4. Separating the Character from the Background
 • 5. Photoshop Basics 2.html
 • 6.1 03 character 1 separated foreground.zip
 • 6. Separating the Foreground from the Background
 • 7.1 04 character 1 generative fill background.zip
 • 7. Using Generative Fill to Refill the Background
 • 8.1 05 character 1 tidying up foreground.zip
 • 8. Tidying Up Foreground
 • 9. Photoshop Basics 3.html
 • 10.1 06 breaking the character into layers.zip
 • 10. Breaking the Character Into Layers
 • 11. Photoshop Basics 4.html
 • 12.1 07 creating a depth map.zip
 • 12. Creating a Depth Map of the Background
 • 13.1 08 character 1 animation ready.zip
 • 13. Opening After Effects and Setting the Project Up
 • 14. After Effects Basics.html
 • 15.1 11 character 1 rigging.zip
 • 15. Moving Anchor Points and Rigging the Character
 • 16. After Effects Basics 2.html
 • 17.1 12 animating the core and expressions.zip
 • 17. Animating the Core and Expressions
 • 18. After Effects Basics 3.html
 • 19.1 13 puppet pin and animating eyes.zip
 • 19. Puppet Pin and Animating Eyes
 • 20. After Effects Basics 4.html
 • 21.1 14 cc bend it and wave warp.zip
 • 21. CC Bend It and Wave Warp
 • 22.1 15 volumetric lighting and depth map animation.zip
 • 22. Volumetric Lighting and Depth Map Animation
 • 23.1 16 adding additional elements and colour grading.zip
 • 23.2 Looping Light Leak
 • 23.3 Looping Particles
 • 23.4 Looping Rain
 • 23.5 Looping Smoke
 • 23. Adding Additional Elements, Colour Grading and Exporting
 • 24. Congratulations

 • 3. Animating Our Second Character
 • 1. Character 02 Overview
 • 2.1 02 character 2 select and mask with generative fill.zip
 • 2.2 02 character 2.zip
 • 2.3 character (2).zip
 • 2. Select and Mask With Generative Fill
 • 3.1 03 breaking the character into layers.zip
 • 3. Breaking the Character Into Layers
 • 4.1 04 creating a depth map of the background.zip
 • 4. Creating a Depth Map of the Background
 • 5.1 05 character 2 rigging.zip
 • 5.2 character 2.zip
 • 5. Rigging the Character
 • 6.1 04 creating a depth map of the background with fixes.zip
 • 6.2 06 animating the eyes and fixing errors.zip
 • 6. Animating the Eyes and Fixing Errors
 • 7.1 07 animating the halo with trim paths.zip
 • 7. Animating the Halo With Trim Paths
 • 8.1 08 animating the head and hair.zip
 • 8. Animating the Head and Hair
 • 9.1 09 animating the core with puppet pin.zip
 • 9. Animating the Core with Puppet Pin
 • 10.1 10 animating wings and fixing the cape.zip
 • 10. Animating Wings and Fixing the Cape
 • 11.1 11 hand animating with shape tool and paths.zip
 • 11. Hand Animating With Shape Tool and Paths
 • 12.1 12 depth map and additional elements.zip
 • 12. Depth Map and Additional Elements
 • 13.1 13 tritone effect, colour grading and exporting.zip
 • 13. Tritone Effect, Colour Grading and Exporting
 • 14. Congratulations

 • 4. Animating Our Third Character
 • 1. Character 03 Overview
 • 2.1 04-02 separating the character from the background.zip
 • 2.2 character (3).zip
 • 2.3 character 03.zip
 • 2. Separating the Character From the Background
 • 3.1 04-03 cutting out the foreground.zip
 • 3. Cutting Out the Foreground
 • 4.1 04-04 breaking the character into layers.zip
 • 4. Breaking the Character Into Layers
 • 5.1 05 rigging the character.zip
 • 5. Rigging the Character
 • 6.1 06 animating the sword and the graph editor.zip
 • 6. Animating the Sword and the Graph Editor
 • 7.1 07 animating the character.zip
 • 7. Animating the Character
 • 8. Congratulations

 • 5. Extras & Continuing Your Animation Journey
 • 1.1 showreel character (1).zip
 • 1.2 showreel character (10).zip
 • 1.3 showreel character (11).zip
 • 1.4 showreel character (12).zip
 • 1.5 showreel character (13).zip
 • 1.6 showreel character (14).zip
 • 1.7 showreel character (15).zip
 • 1.8 showreel character (16).zip
 • 1.9 showreel character (17).zip
 • 1.10 showreel character (18).zip
 • 1.11 showreel character (19).zip
 • 1.12 showreel character (2).zip
 • 1.13 showreel character (20).zip
 • 1.14 showreel character (21).zip
 • 1.15 showreel character (22).zip
 • 1.16 showreel character (23).zip
 • 1.17 showreel character (24).zip
 • 1.18 showreel character (25).zip
 • 1.19 showreel character (26).zip
 • 1.20 showreel character (27).zip
 • 1.21 showreel character (28).zip
 • 1.22 showreel character (29).zip
 • 1.23 showreel character (3).zip
 • 1.24 showreel character (30).zip
 • 1.25 showreel character (31).zip
 • 1.26 showreel character (32).zip
 • 1.27 showreel character (33).zip
 • 1.28 showreel character (34).zip
 • 1.29 showreel character (35).zip
 • 1.30 showreel character (36).zip
 • 1.31 showreel character (37).zip
 • 1.32 showreel character (38).zip
 • 1.33 showreel character (39).zip
 • 1.34 showreel character (4).zip
 • 1.35 showreel character (40).zip
 • 1.36 showreel character (41).zip
 • 1.37 showreel character (42).zip
 • 1.38 showreel character (43).zip
 • 1.39 showreel character (44).zip
 • 1.40 showreel character (45).zip
 • 1.41 showreel character (46).zip
 • 1.42 showreel character (47).zip
 • 1.43 showreel character (48).zip
 • 1.44 showreel character (49).zip
 • 1.45 showreel character (5).zip
 • 1.46 showreel character (50).zip
 • 1.47 showreel character (6).zip
 • 1.48 showreel character (7).zip
 • 1.49 showreel character (8).zip
 • 1.50 showreel character (9).zip
 • 1. Download the Additional Assets
 • 2. Creating Your Own Assets With Midjourney
 • 3. Free Image Upscaling With Upscayl
 • 4. Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34739
  حجم: 2329 مگابایت
  مدت زمان: 278 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید