وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Computer Networks Course: From Zero to Expert!

سرفصل های دوره

Computer Networks for everyone! Master Computer Networks with projects, challenges and theory. Many courses in one!


1. Course Introduction
 • 1.1 OSI Model.pdf
 • 1. OSI Model

 • 2. IP Fundamentals
 • 1.1 Introduction to IP Networks.pdf
 • 1. Introduction to IP Networks
 • 2.1 IP Address.pdf
 • 2. IP Address
 • 3.1 Masks in an IP address.pdf
 • 3. Masks in an IP Address
 • 4.1 IP Assignment.pdf
 • 4. IP Assignment
 • 5.1 Example of IP Assignment.pdf
 • 5. Example IP Assignment
 • 6.1 Complex Masks.pdf
 • 6. Complex Masks
 • 7.1 Subnetting.pdf
 • 7. Subnetting
 • 8.1 Addressing.pdf
 • 8. Addressing
 • 9.1 Routing.pdf
 • 9. Routing
 • 10.1 IP Routing.pdf
 • 10. IP Routing
 • 11.1 Terminal - Routing and Environment.pdf
 • 11. Terminal - Routing and Environment

 • 3. Protocols
 • 1.1 Addressing Resolution Protocol (ARP).pdf
 • 1. Address Resolution Protocol (ARP)
 • 2.1 IP Header.pdf
 • 2. IP Header
 • 3.1 Fragmentation.pdf
 • 3. Fragmentation
 • 4. Fragmentation Task.html
 • 5.1 Internet Control Message Protocol (ICMP).pdf
 • 5. Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • 6.1 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).pdf
 • 6. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

 • 4. Network Address Translation (NAT)
 • 1.1 Introduction to NAT.pdf
 • 1. Introduction to NAT
 • 2.1 Static NAT.pdf
 • 2. Static NAT (SNAT)
 • 3.1 Dynamic NAT (DNAT).pdf
 • 3. Dynamic NAT
 • 4. Port Address Translation (PAT)

 • 5. Routing Information Protocol (RIP)
 • 1.1 Introduction to RIP.pdf
 • 1. Introduction to RIP
 • 2.1 Management of RIP.pdf
 • 2. Management of RIP

 • 6. Security Notions
 • 1. Introduction to Security Notions
 • 2.1 Firewalls and ACLs.pdf
 • 2. Firewall and Access Control List (ACL)

 • 7. IP Networks - Solved Problems
 • 1.1 Problem 1 - Question A.pdf
 • 1. Problem 1 - Question A
 • 2.1 Problem 1 - Question B.pdf
 • 2. Problem 1 - Question B
 • 3.1 Problem 1 - Question C.pdf
 • 3. Problem 1 - Question C
 • 4.1 Problem 1 - Question D.pdf
 • 4. Problem 1 - Question D
 • 5.1 Problem 1 - Question E.pdf
 • 5. Problem 1 - Question E
 • 6.1 Problem 1 - Question F.pdf
 • 6. Problem 1 - Question F
 • 7.1 Problem 1 - Question G.pdf
 • 7. Problem 1 - Question G
 • 8.1 Problem 2 - Question A.pdf
 • 8. Problem 2 - Question A
 • 9.1 Problem 2 - Question B.pdf
 • 9. Problem 2 - Question B
 • 10.1 Problem 2 - Question C.pdf
 • 10. Problem 2 - Question C
 • 11.1 Problem 2 - Question D.pdf
 • 11. Problem 2 - Question D
 • 12.1 Problem 2 - Question E.pdf
 • 12. Problem 2 - Question E
 • 13.1 Problem 2 - Question F.pdf
 • 13. Problem 2 - Question F
 • 14.1 Problem 2 - Question G.pdf
 • 14. Problem 2 - Question G
 • 15.1 Problem 2 - Question H.pdf
 • 15. Problem 2 - Question H
 • 16.1 Problem 3 - Question A.pdf
 • 16. Problem 3 - Question A
 • 17.1 Problem 3 - Question B.pdf
 • 17. Problem 3 - Question B
 • 18.1 Problem 3 - Question C.pdf
 • 18. Problem 3 - Question C
 • 19.1 Problem 3 - Question D.pdf
 • 19. Problem 3 - Question D
 • 20.1 Problem 4 - Question A.pdf
 • 20. Problem 4 - Question A
 • 21.1 Problem 4 - Question B.pdf
 • 21. Problem 4 - Question B
 • 22.1 Problem 4 - Question C.pdf
 • 22. Problem 4 - Question C

 • 8. Transport Protocols
 • 1.1 Introduction to UDP and TCP.pdf
 • 1. Introduction to UDP and TCP
 • 2.1 User Datagram Protocol (UDP).pdf
 • 2. User Datagram Protocol (UDP)
 • 3.1 UDP Header.pdf
 • 3. UDP Header
 • 4.1 Transmission Control Protocol (TCP).pdf
 • 4. Transmission Control Protocol (TCP)
 • 5. TCP Architecture
 • 6.1 Maximum Segment Size (MSS).pdf
 • 6. Maximum Segment Size (MSS)
 • 7.1 Sequence Numbers.pdf
 • 7. Sequence Numbers
 • 8.1 Three-Way Handshake Process.pdf
 • 8. Three-Way Handshake
 • 9.1 tcpdump.pdf
 • 9. tcpdump
 • 10.1 TCP Transmission and Sliding Window.pdf
 • 10. TCP Transmission and Sliding Window
 • 11.1 Flow Control.pdf
 • 11. Flow Control
 • 12.1 Congestion Control.pdf
 • 12. Congestion Control
 • 13.1 Slow Start and Congestion Avoidance.pdf
 • 13. Slow Start and Congestion Avoidance

 • 9. Solved Problems - Transport Protocols
 • 1.1 Problem 1 - Question A - Transport Protocols.pdf
 • 1. Problem 1 - Question A
 • 2.1 Problem 1 - Question B - Transport Protocols.pdf
 • 2. Problem 1 - Question B
 • 3.1 Problem 1 - Question C - Transport Protocols.pdf
 • 3. Problem 1 - Question C
 • 4.1 Problem 1 - Question D - Transport Protocols.pdf
 • 4. Problem 1 - Question D
 • 5.1 Problem 1 - Question E - Transport Protocols.pdf
 • 5. Problem 1 - Question E
 • 6.1 Problem 2 - Question A - TCP.pdf
 • 6. Problem 2 - Question A
 • 7.1 Problem 2 - Question B - TCP.pdf
 • 7. Problem 2 - Question B
 • 8.1 Problem 2 - Question C - TCP.pdf
 • 8. Problem 2 - Question C
 • 9.1 Problem 2 - Question D - TCP.pdf
 • 9. Problem 2 - Question D
 • 10.1 Problem 2 - Question E - TCP.pdf
 • 10. Problem 2 - Question E
 • 11.1 Problem 2 - Question F - TCP.pdf
 • 11. Problem 2 - Question F
 • 12.1 Problem 2 - Question G - TCP.pdf
 • 12. Problem 2 - Question G
 • 13.1 Problem 2 - Question H - TCP.pdf
 • 13. Problem 2 - Question H
 • 14.1 Problem 2 - Question I - TCP.pdf
 • 14. Problem 2 - Question I

 • 10. Local Area Networks (LANs)
 • 1.1 Introduction to Local Area Network (LAN).pdf
 • 1. Introduction to LAN
 • 2.1 LAN Architecture.pdf
 • 2. LAN Architecture
 • 3.1 Shared Medium Access.pdf
 • 3. Shared Medium Access
 • 4.1 Ethernet.pdf
 • 4. Ethernet
 • 5.1 CSMA CD Protocol.pdf
 • 5. CSMACD Protocol
 • 6.1 Ethernet Frame.pdf
 • 6. Ethernet Frame
 • 7.1 Switched Ethernet.pdf
 • 7. Switched Ethernet
 • 8.1 Half Duplex and Full Duplex.pdf
 • 8. Half Duplex and Full Duplex
 • 9.1 Virtual LAN (VLAN).pdf
 • 9. Virtual LAN (VLAN)
 • 10.1 VLAN Examples.pdf
 • 10. VLAN Examples
 • 11. WiFi
 • 12.1 WLAN MAC Protocol.pdf
 • 12. WLAN MAC Protocol
 • 13.1 WLAN Frame.pdf
 • 13. WLAN Frame

 • 11. Local Area Networks (LANs) - Solved Problems
 • 1.1 Problem 1 - Question A - LAN.pdf
 • 1. Problem 1 - Question A
 • 2.1 Problem 1 - Question B - LAN.pdf
 • 2. Problem 1 - Question B
 • 3.1 Problem 1 - Question C - LAN.pdf
 • 3. Problem 1 - Question C
 • 4.1 Problem 1 - Question D - LAN.pdf
 • 4. Problem 1 - Question D

 • 12. Network Applications
 • 1.1 Introduction to Network Applications.pdf
 • 1. Introduction to Network Applications
 • 2.1 Introduction to Domain Name System (DNS).pdf
 • 2. Introduction to Domain Name System (DNS)
 • 3.1 DNS Example.pdf
 • 3. DNS Example
 • 4.1 DNS Details.pdf
 • 4. DNS Details
 • 5.1 DNS Format.pdf
 • 5. DNS Format
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17252
  حجم: 7868 مگابایت
  مدت زمان: 1015 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید