وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python Programming: Beginner to Professional Complete Course

سرفصل های دوره

Master Python programming with in-action projects . Basics to data science, AI, machine learning, web apps and games


1. Getting Started
 • 1. How to Learn Programming the Right Way
 • 2.1 python cheat sheet v1.1.pdf
 • 2. Python Syntax Cheat Sheet
 • 3.1 HomeBrew (for Mac).html
 • 3.2 Pycharm (for later).html
 • 3.3 Replit IDE (recommended).html
 • 3.4 VS Code.html
 • 3.5 VS Code Python Extension Tutorial.html
 • 3. Introduction to Python IDEs
 • 4. Course Plan
 • 5. Interactive Lessons

 • 2. Beginner Printing Text in Python
 • 1. The Goal of This Section
 • 2.1 Fork the code here.html
 • 2. Basics of Replit
 • 3. Python Comments
 • 4. Print Function
 • 5. Print Function Coding Exercise.html
 • 6.1 Download Thonny.html
 • 6. A Useful Coding Logic Tool
 • 7.1 Practice Code.html
 • 7. Print Function Practice
 • 8. String Manipulation
 • 9.1 Fork the practice file.html
 • 9. String Manipulation Practice
 • 10. Input Function
 • 11.1 Fork the practice code.html
 • 11. Input Function Practice
 • 12. Variables
 • 13.1 fork the practice code.html
 • 13. Variables Practice
 • 14.1 StackedOverflow Python Section.html
 • 14. Python Errors and Debugging
 • 15.1 Fork the debugging practice file.html
 • 15. Debugging Practice
 • 16.1 Completed project file.html
 • 16.2 empty project file.html
 • 16. Project Business Name Generator

 • 3. Beginner Python Data Types
 • 1. The Goal of This Section
 • 2. Length Function
 • 3. Subscripting
 • 4. Data Types
 • 5. Data Type Conversion
 • 6. A Note on Your Coding Style
 • 7.1 Fork the code.html
 • 7. Data Type Practice
 • 8. Python Mathematical Operations
 • 9.1 fork the practice code.html
 • 9. Mathematical Operations Practice
 • 10. Number Manipulation
 • 11. Python F Strings
 • 12.1 Fork the code.html
 • 12.2 Your life in weeks.html
 • 12. Life in Weeks Coding Practice
 • 13.1 Replit Final Code.html
 • 13.2 Replit Starter Code.html
 • 13. Restaurant Bill Calculator Project
 • 14. Congratulations

 • 4. Beginner If and Else Statements
 • 1. The Goal of This Section
 • 2.1 ifelsebasics.pdf
 • 2. Visual Understanding If Else Statements
 • 3.1 indentations.pdf
 • 3. Understanding Indentations
 • 4.1 comparison-operators.pdf
 • 4. Basics of If and Else Statements
 • 5. Modulo
 • 6.1 fork the practice file.html
 • 6. If and Else Statements Practice Session
 • 7.1 nested-if-statements.pdf
 • 7. Nested If and Else Statements
 • 8.1 fork the example code.html
 • 8.2 nested-if-statements2.pdf
 • 8. More on Nested If and Else Statements
 • 9.1 elif code example.html
 • 9.2 elif statements.pdf
 • 9. Elif Statements
 • 10.1 bmi practice answer.html
 • 10.2 bmi practice code.html
 • 10.3 bmi.zip
 • 10. Practice A Better BMI Calculator
 • 11.1 empty code challenge complete code.html
 • 11.2 leap year challenge empty code.html
 • 11.3 leapyear.pdf
 • 11. A Complicated Code Challenge
 • 12.1 multi-ifs.pdf
 • 12. Multiple If and Else Statements
 • 13.1 Fork the practice file.html
 • 13.2 Practice compeleted code.html
 • 13. Bakery Practice
 • 14.1 logical operators.pdf
 • 14. Logical Operators
 • 15.1 Read more about python methods.html
 • 15. Python Lower Method
 • 16. Python Count Method
 • 17.1 aliengame.pdf
 • 17.2 ASCII Art.html
 • 17.3 Fork the Empty Replit File.html
 • 17.4 The Complete Replit File.html
 • 17. Final Project The Alien Game

 • 5. Beginner Lists and Randomization
 • 1. What Youll Learn In This Section
 • 2.1 Python Module List.html
 • 2.2 randoms.pdf
 • 2. Built-in Modules
 • 3.1 Practice file.html
 • 3. Python Modules Practice
 • 4. Custom Modules
 • 5.1 Data Structures.html
 • 5. Introduction to Python Lists
 • 6. String Split
 • 7.1 Fork the practice file.html
 • 7. Winner Food Practice
 • 8. Random Choice
 • 9. Of By One Error
 • 10. Nested Lists
 • 11.1 Complete file.html
 • 11.2 Empty Practice file.html
 • 11. Board Mark Practice
 • 12.1 Final Project File.html
 • 12.2 Starter file.html
 • 12. Rock Paper Scissors Game

 • 6. Beginner Python Programming Loops and Range
 • 1. What Youll Learn In This Section
 • 2. Introduction to Loops
 • 3.1 For loops.pdf
 • 3. More on Loops
 • 4.1 Code Example on Replit.html
 • 4. Loop and If Statement
 • 5.1 complete file.html
 • 5.2 Starter file.html
 • 5. Loop and If Exercise
 • 6.1 range.pdf
 • 6. Range Function
 • 7.1 completed file.html
 • 7.2 starter file.html
 • 7. Range Practice
 • 8. Minimum Maximum Function
 • 9. Sum Function
 • 10.1 Completed version.html
 • 10.2 Starter file.html
 • 10. Password Generator App Practice

 • 7. Beginner Functions and While Loops
 • 1. What Youll Learn
 • 2.1 Functions.pdf
 • 2. Introduction to Functions
 • 3.1 Python Built-in Functions.html
 • 3.2 Replit Code.html
 • 3. Working With Functions
 • 4.1 Reeborgs World.html
 • 4. Custom Functions Practice
 • 5.1 Reebordgs World.html
 • 5. Hurdles Functions Practice
 • 6.1 while loops.pdf
 • 6. While Loop
 • 7. While Not
 • 8. For Loop vs While Loop
 • 9. Random Hurdles Practice
 • 10. Variable Heights Practice
 • 11. The Maze Practice

 • 8. Beginner Practicing Your Skills With Fun Projects
 • 1. Introduction
 • 2.1 Replit code.html
 • 2. Divisible By Practice
 • 3.1 Replit Code.html
 • 3. Guess The Number Game

 • 9. Beginner Word Game Practice
 • 1. Introduction
 • 2.1 hangman.pdf
 • 2. Understanding The Game Structure
 • 3.1 Step 1 Basic Code.html
 • 3.2 Step 1 Completed.html
 • 3. Random Words
 • 4. Debugging with Thonny
 • 5.1 Completed Code.html
 • 5.2 Starter Replit File.html
 • 5. Character List
 • 6. Debugging Step 2
 • 7.1 Completed Replit File.html
 • 7.2 Starter Replit File.html
 • 7. Looping The Game
 • 8.1 Complete Replit File.html
 • 8.2 Replit Starter file.html
 • 8. Counting Lives
 • 9.1 Completed Replit File.html
 • 9.2 Starter Replit File.html
 • 9. Improving User Experience

 • 10. Beginner Functions with Inputs
 • 1. Introduction
 • 2.1 Functions with inputs.pdf
 • 2. Functions with Inputs
 • 3.1 Replit Practice file.html
 • 3. Functions with Inputs in Action
 • 4.1 Basics of Index() Method.html
 • 4.2 Replit file to fork.html
 • 4. Index Method
 • 5.1 Replit complete file with comments.html
 • 5.2 Replit Starter file.html
 • 5. Text Encrypt Project Part 1
 • 6.1 Complete file.html
 • 6.2 Starter file.html
 • 6. Text Encrypt Project Part 2
 • 7.1 Python Practices.html
 • 7. Improve Your Skills

 • 11. Beginner Data Nesting and Dictionaries
 • 1. Introduction
 • 2.1 Dictionaries in python.pdf
 • 2. Introduction to Dictionaries
 • 3.1 Replit File.html
 • 3. Dictionaries in More Detail
 • 4.1 Replit File.html
 • 4. Nesting Dictionaries and Lists in Python
 • 5. More on Python Nested Lists.html
 • 6.1 Auction Practice Starter file.html
 • 6.2 auction-diagram.pdf
 • 6. Section Practice Flow Chart and Basics
 • 7.1 Completed code with comments.html
 • 7. Solving The Practice Code
 • 8. Youre Doing Great!

 • 12. Beginner Functions With Outputs
 • 1. Introduction
 • 2.1 Functions with outputs.pdf
 • 2. Functions with Outputs
 • 3. Coding Functions with Outputs
 • 4. Functions with Multiple Outputs
 • 5. DocStrings
 • 6.1 Complete File.html
 • 6.2 Starter File.html
 • 6. Creating a Calculator
 • 7.1 Python Practices.html
 • 7. Practice is Everything!

 • 13. Beginner Setting Up Your Local Development Environment
 • 1.1 Download Python.html
 • 1. Installing Python on Your Local Machine
 • 2.1 Download PyCharm.html
 • 2. Installing PyCharm
 • 3.1 Style Guide for Python Code.html
 • 3. Introduction to PyCharm
 • 4.1 Download VSCode.html
 • 4. Another Great Coding Tool (Secondary)
 • 5. Calculator Code on PyCharm
 • 6. Installing Python Packages
 • 7.1 Copilot.html
 • 7. Using AI to Program!

 • 14. Beginner Cardgame Project
 • 1.1 Blackjack Game.html
 • 1. Introduction
 • 2.1 blackjackrules.pdf
 • 2. Game Rules
 • 3. Card Game Practice Part 1 Basics
 • 4. Card Game Practice Part 2 Calculate Function
 • 5. Card Game Practice Part 3 Getting Scores
 • 6. Card Game Practice Part 4 Getting User and Computer to Play
 • 7.1 blackjack-final.zip
 • 7. Card Game Practice Part 5 Finishing Loops
 • 8. Youre Getting Close!

 • 15. Beginner Python Local and Global Scope
 • 1. Introduction
 • 2.1 local vs global scope.pdf
 • 2. Local vs Global Scope
 • 3. Block Scope in Python
 • 4. Global Keyword
 • 5. Guess the Number Practice Introduction
 • 6.1 guess-the-number-final.zip
 • 6. Guess the Number Solution
 • 7. Dont be Discouraged!

 • 16. Beginner Python Debugging
 • 1. Introduction
 • 2.1 debug.zip
 • 2. Range Bug
 • 3. Non-Recurring Bugs
 • 4. If Statement Bug
 • 5. Fixing Editor Erros
 • 6. Using Print Function to Find Bugs
 • 7.1 Python Tutor Online Debugger.html
 • 7. Using a Debugger
 • 8.1 Stack Overflow.html
 • 8. Finding Answers to Your Questions
 • 9.1 debug2.zip
 • 9. Odd and Even Code Debugging
 • 10. Leap Year Debugging

 • 17. Intermediate Object Oriented Programming (OOP)
 • 1. Introduction to Object Oriented Programming
 • 2.1 2-Object Oriented Programming.pdf
 • 2. About Object Oriented Programming
 • 3.1 Implementing OOP.pdf
 • 3. Using Object Oriented Programming
 • 4.1 oop construction.pdf
 • 4. Constructing Objects
 • 5. Calling a Python Class
 • 6. Object Attributes
 • 7.1 Turtle Graphics Color Picker.html
 • 7.2 Turtle Graphics Documentation.html
 • 7. Object Methods
 • 8. Making The Turtle Move!
 • 9.1 PyPI.org.html
 • 9. Using Python Packages
 • 10.1 PrettyTable Documentation.html
 • 10. Putting Python Packages into Practice
 • 11.1 Coffee Machine Project Documentation.pdf
 • 11.2 Coffee-Machine-Project.zip
 • 11. Our First Object Oriented Programming Practice
 • 12.1 main.zip
 • 12. Object Oriented Programming Practice Solution
 • 13. An Important Reminder
 • 14. Introduction to Python Class Creation
 • 15. Python Attributes and Class Constructors
 • 16. Adding Methods to a Class
 • 17.1 OOP Quiz Practice.pdf
 • 17.2 quiz-game-start.zip
 • 17. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 1
 • 18. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 2
 • 19. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 3
 • 20. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 4
 • 21. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 5
 • 22.1 Open Trivia DB.html
 • 22.2 quiz game final code.zip
 • 22. Object Oriented Programming Practice #2 - Part 6
 • 23. Youre Doing Amazing!

 • 18. Intermediate GUIs, Tuples and Modules
 • 1. Introduction
 • 2. Different Ways of Importing Modules
 • 3.1 Turtle Graphics Library =.html
 • 3. Turtle Graphics Practice #1
 • 4. Turtle Graphics Practice #2
 • 5.1 Drawing different shapes.pdf
 • 5.2 Turtle Graphics Colors.html
 • 5. Turtle Graphics Practice #3
 • 6.1 RGB Color Calculator.html
 • 6. Introduction to Tuples
 • 7.1 Random Walk Article on WikiPedia.html
 • 7. Turtle Graphics Practice #4
 • 8.1 RGB Colors.html
 • 8. Random RBG Colors
 • 9. Turtle Graphics Practice #5
 • 10. Dot Painting Project Part 1
 • 11.1 hirst project final code.zip
 • 11. Dot Painting Project Part 2
 • 12. Keep Working!

 • 19. Intermediate Event Listening
 • 1. Introduction
 • 2. Event Listeners
 • 3.1 sketch.zip
 • 3. Sketch With Turtle
 • 4. Turtle Game Part 1
 • 5.1 turtle race final code.zip
 • 5. Turtle Game Part 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17206
  حجم: 9037 مگابایت
  مدت زمان: 1437 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید