وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA

سرفصل های دوره

Automation, Automation using PowerShell, PowerShell Scripting for SQL Server Database Administrator, PowerShell for SQL


1. Module 1
 • 1. Introduction to Powershell
 • 2. History and Version of PowerShell
 • 3.1 backup.zip
 • 3.2 backup.zip
 • 3. PowerShell Vs CMD
 • 4.1 Basic PowerShell Commands.txt
 • 4. Basic PowerShell Commands
 • 5.1 document1.txt
 • 5.2 document2.txt
 • 5. cmdlet Vs Function
 • 6. PowerShell ISE
 • 7.1 Powershell Programing-1.txt
 • 7. PowerShell Programing-1
 • 8.1 Powershell Programing-2.txt
 • 8. PowerShell Programing-2
 • 9.1 Making Automatic Mode and Start the service.txt
 • 9.2 START SQL SERVER ALL SERVICES.txt
 • 9.3 STOP SQL SERVER ALL SERVICES.txt
 • 9. Stop and Start All SQL Services
 • 10.1 7zip installation.zip
 • 10. Installation 7ZIP software using PowerShell
 • 11.1 For-each Loop example.txt
 • 11.2 Server Name.txt
 • 11. For-each loop example
 • 12.1 res.txt
 • 12.2 Run sql script for one server.txt
 • 12.3 servername.txt
 • 12. How to connect with SQL Server Using PowerShell And Run the single script
 • 13.1 1234.txt
 • 13.2 Allservers.txt
 • 13.3 error details.txt
 • 13.4 get-contet.zip
 • 13.5 replace.txt
 • 13.6 servers.txt
 • 13.7 servers1.txt
 • 13. Get-Content and Set-content

 • 2. Module 2
 • 1.1 check service.zip
 • 1. ExecutionPolicy
 • 2.1 email for office.txt
 • 2.2 How to Send email from Powershell.txt
 • 2.3 jobfail.html
 • 2.4 jobfail.txt
 • 2.5 log.txt
 • 2.6 New Microsoft Office Word Document.docx
 • 2.7 Secure String.txt
 • 2.8 uid.txt
 • 2. How to Send email from PowerShell
 • 3.1 Format Table and Pipe.txt
 • 3.2 Select Result.txt
 • 3. How to use Pipe and format the result in PowerShell

 • 3. Module 3
 • 1.1 Operator Example.txt
 • 1.2 process result.txt
 • 1. Operator in PowerShell
 • 2.1 if else lop.zip
 • 2.2 if.zip
 • 2.3 ifelseif.zip
 • 2. PowerShell Loop - if , if else, ifelseif
 • 3.1 loop.txt
 • 3.2 Students Name.txt
 • 3. For-each and For-Eachobject
 • 4.1 For, Do While , Do Untill Loop.txt
 • 4. For, Do While , Do Until Loop
 • 5.1 switch.txt
 • 5. Switch Loop
 • 6.1 Templete of Ps1 file.txt
 • 6. Template of Ps1 (PowerShell Script)

 • 4. Module 4
 • 1.1 START OF PROGRAM - Start All sql server services.txt
 • 1. START OF PROGRAM - Start All sql server services
 • 2.1 V1.Start the SQL Service for Named and Default Instance.txt
 • 2. V1.Start the SQL Service for Named and Default Instance
 • 3.1 clusterserver.txt
 • 3.2 Server not connected.txt
 • 3.3 status log.txt
 • 3. V2 Adding Log file in Programing
 • 4.1 V3 Programing for Stoping services and Adding Log file.txt
 • 4. V3 Programing for Stopping services and Adding Log file
 • 5.1 V4 Programing for Starting services and Adding Log file.txt
 • 5. V4 Programing for Starting services and Adding Log file
 • 6.1 V5 Programing - Function creation for log file.txt
 • 6.2 V6 Programing - Function creation for log file in code.txt
 • 6. V5 and V6 Programing - Function creation for log file
 • 7.1 V7. If log file is not avilable it will not give any error.txt
 • 7. V7. If log file is not available it will not give any error
 • 8.1 V8 Programing - Adding wrong server its througing error.txt
 • 8. V8 Programing - Adding wrong server its throwing error
 • 9.1 V9 Adding wrong host in and error got fixed.txt
 • 9. V9 Adding wrong host in and error got fixed
 • 10.1 V10 Fixed the Named Instance issue.txt
 • 10. V10 Fixed the Named Instance issue
 • 11.1 If Server is cluster - Script will not perform any activities.txt
 • 11. V11 If Server is cluster - Script will not perform any activities
 • 12.1 Server Name.txt
 • 12.2 v12display the result in colour for starting or filed.zip
 • 12. V12 Display the result in color for starting or filed
 • 13.1 Server Name.txt
 • 13.2 v13 how to make path as constant.zip
 • 13. V13 How to make path as constant
 • 14.1 Server Name.txt
 • 14.2 Server not connected 20230513220926.txt
 • 14.3 status log 20230513220926.txt
 • 14.4 v14 programing - constant path creating log folder.zip
 • 14. V14 Programing - Constant Path Creating Log Folder
 • 15.1 Server Name.txt
 • 15.2 Server not connected 20230513221032.txt
 • 15.3 status log 20230513221032.txt
 • 15.4 v15 programing - adding filestamp in logfile.zip
 • 15. V15 Programing - Adding File stamp in logfile
 • 16.1 Server Name.txt
 • 16.2 Server not connected 20230513223409.txt
 • 16.3 status log 20230513223409.txt
 • 16.4 v16 adding timestamp inside the log file.zip
 • 16. V16 Adding Timestamp inside the log file
 • 17.1 error log stop services20230513235053.txt
 • 17.2 Server Name.txt
 • 17.3 Server not connected 20230513235053.txt
 • 17.4 status log 20230513235053.txt
 • 17.5 v17 adding transcript error.zip
 • 17. v17 Adding Transcript Error

 • 5. Module 5
 • 1.1 get location new.zip
 • 1. How to get Current Path

 • 6. Module 6
 • 1.1 DESKTOP-51BRP3Q.csv
 • 1.2 DESKTOP-51BRP3Q.html
 • 1.3 DESKTOP-51BRP3Q.txt
 • 1.4 html servicepack list1.zip
 • 1.5 serverlist.txt
 • 1.6 servicepack list.zip
 • 1. How to get all service pack Details using PowerShell

 • 7. Module 7
 • 1.1 multiple server and multiple result file.txt
 • 1.2 Passs the parameter in horizontal formet.txt
 • 1.3 Passs the parameter in Vertical formet.txt
 • 1.4 Run sql script for one server.txt
 • 1. Connect SQL server using PowerShell and Pass the Parameter using config file

 • 8. Module 8
 • 1. PowerShell with SQL Server
 • 2.1 123.txt
 • 2.2 how to import module and automate using powershell.zip
 • 2. How to Import Module
 • 3.1 Database Property for Single Server.txt
 • 3.2 Database Property multiple server -With HTML file.txt
 • 3.3 Database Property multiple server.txt
 • 3.4 JOb Details.html
 • 3. How to develop programing using SMO
 • 4.1 serverlist.txt
 • 4.2 SQLScript res.txt
 • 4.3 sqlscript.zip
 • 4. Connect SQL server using Cmdlt and run a SQL script
 • 5.1 How to run multiple of script in single server.txt
 • 5.2 sqlscript1.zip
 • 5.3 sqlscript2.zip
 • 5.4 sqlscript3.zip
 • 5.5 sqlscript4.zip
 • 5. How to run multiple of script in single server
 • 6.1 ZIP and UnZip.docx
 • 6. How to Zip and Unzip using PowerShell

 • 9. Module 9
 • 1.1 outresult.txt
 • 1.2 ServerList.txt
 • 1.3 SMO Object Model - With Example.txt
 • 1. SMO Object Model - With Example
 • 2.1 CIS Microsoft SQL Server 2016 Benchmark v1.0.0.pdf
 • 2.2 configurations.zip
 • 2. How change Server or Database configuration using SMO
 • 3.1 configuration - Max server Memory and MDOP.txt
 • 3.2 serviceaccount.zip
 • 3. Fixed the WMI error in PowerShell
 • 4.1 errorlog.txt
 • 4.2 readerrorlog.zip
 • 4.3 serviceaccount.zip
 • 4. Read SQL server errorlog and Service Account using SMO

 • 10. Module 10
 • 1.1 How to change service account and password using SMO.txt
 • 1. How to change service account and password using SMO

 • 11. Module 11
 • 1.1 Day-6.pptx
 • 1. Array in PowerShell
 • 2.1 Array Hands-On.txt
 • 2. Array Hands-On
 • 3.1 How to find all obeject in sql server.txt
 • 3.2 mydb1 tables export.txt
 • 3.3 Script out Database Objects.txt
 • 3. How to Script out any SQL Object using PowerShell
 • 4.1 mydb1 tables export.txt
 • 4.2 Script Out the database objects using out-file.txt
 • 4.3 SQL Operation using SMO.txt
 • 4. How to Perform SQL Operation using SMO in Powershell
 • 5.1 Database Property using SMO.txt
 • 5. Database Property using SMO
 • 6.1 How to connect SQL Server using SQL Authentation using Powershell SMO and cmdlts.txt
 • 6. Connect SQL Server with SQL Authentication using PowerShell SMO and cmdlet
 • 7.1 createtable.zip
 • 7.2 How to run SQL Script for Multiple of servers for each database.txt
 • 7.3 serverlist.txt.txt
 • 7. How to run SQL Script for Multiple of servers for each database
 • 8.1 1.How to found SQL Jobs Failed Jobs using Powershell.txt
 • 8. How to found SQL Jobs Failed Jobs using PowerShell
 • 9.1 Send All failed job report in email using HTML.txt
 • 9. Send All failed job report in email using HTML format
 • 10.1 1.Create failed job report in HTML or Notpade.txt
 • 10.2 2.1.Create failed job report in Notpade.txt
 • 10.3 jobfail.html
 • 10.4 jobfail.txt
 • 10. Create failed job report in HTML or Notpad
 • 11.1 how to write sql script in powershell.zip
 • 11. How to write SQL Script in PowerShell
 • 12.1 How to send failed job HTML Report at attachement.txt
 • 12.2 JOb Details.html
 • 12.3 outresult.txt
 • 12.4 serverpro multi.zip
 • 12. How to send failed job HTML Report at attachment

 • 12. Module 12
 • 1.1 1. SQL Server Backup using SMO.txt
 • 1.2 2.How to take all database Backup.txt
 • 1.3 3.Full Backup for all Database using Try and Catch.txt
 • 1.4 4.Log Backup for all Database using Try and Catch -3.txt
 • 1.5 5.Backup using CMDLETS.txt
 • 1. SQL Server Database Backup
 • 2.1 Database list.txt
 • 2.2 full backup.zip
 • 2. How to Pass multiple of parameter using single file
 • 3.1 Database list.txt
 • 3.2 testps.zip
 • 3. How to work on Backup Path which is hardcoded
 • 4.1 restore.zip
 • 4. Database Restore Using PowerShell
 • 5.1 jobdetails HTML.txt
 • 5.2 jobdetails.zip
 • 5. SQL Server Failed Job report
 • 6.1 bcpout.zip
 • 6. How to Insert SQL data using BCP (in and BCP out)

 • 13. Module 13
 • 1.1 Exception Handeling with Try and Catch.docx
 • 1.2 Exception Handeling with Try and Catch.pdf
 • 1. Exception Handling with Try and Catch
 • 2.1 cpu avg loadpercentage.zip
 • 2.2 netwk.zip
 • 2.3 serverdet.zip
 • 2. WMIObject With Example
 • 3.1 cpu avg.zip
 • 3.2 cpu avg.zip
 • 3. How to Create PowerShell Module
 • 4.1 disk space simple.txt
 • 4.2 Disk Space Details.html
 • 4.3 Disk Space HTML.txt
 • 4.4 Switch.txt
 • 4. How to generate Disk Space HTML Report using PowerShell
 • 5.1 cpu.zip
 • 5.2 Disk Space Details.html
 • 5.3 Measure-Object.txt
 • 5. Measure-Object Example with PowerShell

 • 14. Module 14
 • 1.1 dbatool.txt
 • 1.2 dbatools.docx
 • 1.3 Function.txt
 • 1.4 Get-DbaDiskSpace.txt
 • 1.5 Get-DbaProcess.txt
 • 1.6 Get-DbaTcpPort.txt
 • 1.7 Module.txt
 • 1.8 ServerDetailsMultipleServers.txt
 • 1.9 Set-SqlMaxMemory.txt
 • 1.10 test-dbapowerplan.txt
 • 1.11 Test-SqlNetworkLatency.txt
 • 1.12 Test-SqlTempDbConfiguration.txt
 • 1. DBAtools

 • 15. Module 15
 • 1.1 all userdb dump.zip
 • 1.2 check service.zip
 • 1.3 disk html.zip
 • 1.4 SQL Job Details.txt
 • 1.5 sql job status as html body.zip
 • 1.6 test path.zip
 • 1. How to Run or Schedule PowerShell Script using SQL Agent
 • 2.1 disk space report.html
 • 2.2 disk state.zip
 • 2.3 schtsk.txt
 • 2.4 ser exec.txt
 • 2. How to run PowerShell using Task Scheduler
 • 3.1 dbatools.txt
 • 3. SQL Server Migration with DBA Tools
 • 4.1 all userdb dump.zip
 • 4.2 Database list.txt
 • 4.3 path.zip
 • 4.4 path1.zip
 • 4.5 test path.zip
 • 4.6 testps.zip
 • 4. SQL Backup Using SQL Agent JOB

 • 16. Module 16 - HTML
 • 1.1 Day1.txt
 • 1.2 HTML Tut.docx
 • 1.3 HTML BASIC DAY1.html
 • 1.4 Today Class.txt
 • 1. HTML Basic 1
 • 2.1 basic1.txt
 • 2.2 basic2.txt
 • 2.3 basic3-colour controle by ID.txt
 • 2.4 basic4-colour controle by ID.txt
 • 2.5 basic5-colour controle by Class.txt
 • 2.6 Colour in HTML.html
 • 2.7 HTML Tut (1).docx
 • 2.8 HTML BASIC DAy2 1.html
 • 2.9 HTML BAsic Day2 2.html
 • 2.10 HTML Basic Day2.html
 • 2. HTML Basic 2
 • 3.1 How to control HTML Styles using idClassAttribute.txt
 • 3. HTML Basic 3
 • 4.1 And add more styles.txt
 • 4.2 both in one.txt
 • 4.3 rowspam.txt
 • 4.4 table with colspan example2.txt
 • 4.5 table with colspan.txt
 • 4.6 Table Example1.html
 • 4.7 Table Example1.html
 • 4.8 Table example2.html
 • 4.9 table example3.html
 • 4.10 table row.html
 • 4.11 TABLE.HTML
 • 4.12 Tableadd.html
 • 4. HTML Table
 • 5.1 Example1.txt
 • 5.2 Example2.txt
 • 5.3 html out.html
 • 5.4 Service status in html column.txt
 • 5.5 Service status in html row.txt
 • 5.6 status.html
 • 5. How to Create HTML Report using Powershell5
 • 6.1 Disk Space report As HTML Body.txt
 • 6.2 disk space report.html
 • 6.3 html out.html
 • 6.4 Send System Imformation as HTML Body.txt
 • 6.5 Server Status report.html
 • 6.6 service status as HTML Body.txt
 • 6.7 SQL Job Status as HTML Body.txt
 • 6. How to send email as HTML Body
 • 7.1 disk space report.html
 • 7.2 disk state (1).txt
 • 7. Disk Status HTML Report5

 • 17. Module 17
 • 1.1 capture.zip
 • 1.2 get-allocationunitcheck.zip
 • 1.3 get-backups.zip
 • 1.4 get-maxdop.zip
 • 1.5 get-maxservermemory.zip
 • 1.6 get-powerplan.zip
 • 1.7 get-tempdbfiles.zip
 • 1.8 github.com.txt
 • 1.9 HOw to Defining Parameter.docx
 • 1.10 Read and Include in next class.txt
 • 1.11 Run Get-PowerPlan For Multiple computer.txt
 • 1.12 Servername.txt
 • 1.13 switch.zip
 • 1. Script for DBA Tools with Parameter
 • 2.1 definingparaneter1.zip
 • 2.2 example definingparaneter1.zip
 • 2.3 example definingparaneter2.zip
 • 2.4 function definingparaneter1.zip
 • 2.5 get-diskinfo.zip
 • 2.6 mandatoryparameter.zip
 • 2.7 New Text Document.txt
 • 2.8 para datatype.zip
 • 2.9 position.zip
 • 2. Understanding PowerShell function parameter

 • 18. Module 18
 • 1.1 Blocking working.txt
 • 1.2 blocking.zip
 • 1. How to monitor Blocking using Eventvwr
 • 2.1 clear evelog6.zip
 • 2.2 errorlog eventvwr copy.txt
 • 2.3 even back3.zip
 • 2.4 event.txt
 • 2.5 get 5 log.txt
 • 2.6 get-even-8.zip
 • 2.7 limit-eventlog4.zip
 • 2.8 new-eventlog5.zip
 • 2.9 remove-eventlog7.zip
 • 2.10 show-event1.zip
 • 2.11 write-eventlog2.zip
 • 2. Working with Eventvwr using PowerShell

 • 19. Module 19
 • 1.1 Advanced Function and Verbous.txt
 • 1.2 Common Parameters.txt
 • 1.3 Day-13.pptx
 • 1.4 Exception Handeling with Try and Catch.docx
 • 1. Advance Function and Common Parameters
 • 2.1 Authentacation Mode for Single server.txt
 • 2.2 Finding Authentacation Mode for Multiple of server.txt
 • 2. Script to finding SQL Authentication Mode for Multiple of server
 • 3.1 Failed login information for current Date.txt
 • 3.2 finding Login failed using powershell.txt
 • 3. Report for Failed Login using PowerShell
 • 4.1 Kill the session if any blocking hapend - automate using powershell.txt
 • 4. Kill the session if any blocking happened - automate using PowerShell
 • 5.1 Login Information.txt
 • 5. Login Information
 • 6.1 Writing Blocking Information to eventvwr for multiple of server with Try and Catch.txt
 • 6. Writing Blocking Information to eventvwr for multiple of server with Try $ Catch

 • 20. Module 20
 • 1.1 Fragment details for all index for Database.txt
 • 1.2 fragment for particular schema and table.zip
 • 1. Check fragment of Index using PowerShell script
 • 2.1 job.zip
 • 2.2 jobscp.zip
 • 2. How to create SQL Job using PowerShell Script
 • 3.1 capture.zip
 • 3.2 rebuilt or reorg of index using powershell script.zip
 • 3. How to do Rebuilt or Reorg of Index using PowerShell Script
 • 4.1 exe job.zip
 • 4. How to Execute SQL Job using PowerShell
 • 5.1 sched job.zip
 • 5. How to schedule a Job Using PowerShell
 • 6.1 Backup Report.html
 • 6.2 backup.zip
 • 6.3 HTML Backup report for those database backup not happend from past 12 hr.txt
 • 6. HTML Backup report for those database backup not happened from past 12 hrs.
 • 7. HTML Backup report for those database backup not happened from past 12 hrs. - P2
 • 8.1 DBOwner Details.html
 • 8.2 Selete DB property in html.txt
 • 8.3 serverlist.txt
 • 8. HTML Report for DB Owner - Multiple Servers
 • 9.1 Disk Space Details.html
 • 9.2 owner.zip
 • 9. HTML Report for DB Owner - Single Server
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17441
  حجم: 18369 مگابایت
  مدت زمان: 2148 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید