وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Pearson – HashiCorp Certified Terraform Associate (003)

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. HashiCorp Certified Terraform Associate (003) Introduction

 • Lesson 1 Pre-Test & System Setup
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 Pre-Test Assessment
 • 003. 1.2 Setting up a Virtual Machine
 • 004. 1.3 Installing Visual Studio Code
 • 005. 1.4 Accessing the Git Repository
 • 006. 1.5 Installing Terraform
 • 007. 1.6 Installing Terraform Auto Complete
 • 008. 1.7 Setting up AWS
 • 009. 1.8 Configuring VSCode
 • 010. 1.9 How to Access the Practice Exams (ORA ONLY)

 • Lesson 2 Terraform Fundamentals
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 What is IaC
 • 003. 2.2 What is Terraform
 • 004. 2.3 Why use Terraform
 • 005. 2.4 The Terraform Help System
 • 006. 2.5 How Terraform Works
 • 007. 2.6 Terraform Documentation
 • 008. 2.7 Terraform Workflow
 • 009. 2.8 Quiz

 • Lesson 3 First Terraform Configuration with AWS
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 Viewing the Step-by-Step Instructions
 • 003. 3.2 Creating a main.tf file
 • 004. 3.3 Formatting Terraform Code
 • 005. 3.4 Initializing the Working Directory
 • 006. 3.5 Validating Terraform Code
 • 007. 3.6 Viewing the Terraform Plan
 • 008. 3.7 Applying the Infrastructure to AWS
 • 009. 3.8 Analyzing the State File
 • 010. 3.9 Destroying the Infrastructure
 • 011. 3.10 Quiz

 • Lesson 4 AWS Configuration with Security Groups
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 Coding a main.tf file in VSCode
 • 003. 4.2 The Terraform Registry
 • 004. 4.3 Validating & Creating Infrastructure
 • 005. 4.4 Destroying the Infrastructure and Analysis
 • 006. 4.5 Quiz

 • Lesson 5 AWS Configuration with SSH and Outputs
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 Creating the Directory Structure
 • 003. 5.2 Creating an SSH Key Pair
 • 004. 5.3 Coding the Terraform Files
 • 005. 5.4 Terraform Outputs
 • 006. 5.5 Initializing, Validating, and Applying Infrastructure
 • 007. 5.6 Using SSH to Connect to the New Instance
 • 008. 5.7 Destroying the Infrastructure
 • 009. 5.8 Quiz

 • Lesson 6 Terraform with Cloud-Init and Viewing Resources
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Preparing the Lab
 • 003. 6.2 Analyzing the Cloud-Init Script
 • 004. 6.3 Terraforming the Infrastructure
 • 005. 6.4 Logging in to the Instance and Verifying the Website
 • 006. 6.5 Viewing Resources with Terraform Commands
 • 007. 6.6 Replacing Individual Resources
 • 008. 6.7 Destroying the Infrastructure
 • 009. 6.8 Quiz

 • Lesson 7 Terraform Variables
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 Introduction to Terraform Variables
 • 003. 7.2 Define and Reference Variables
 • 004. 7.3 Using -var to Specify Values
 • 005. 7.4 Specifying Values in the CLI
 • 006. 7.5 Using .tfvars Files
 • 007. 7.6 Environment Variables
 • 008. 7.7 Variables Precedence
 • 009. 7.8 Speeding up Terraform Aliases in Bash and Fish
 • 010. 7.9 Quiz

 • Lesson 8 Terraform Modules
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Introduction to Terraform Modules
 • 003. 8.2 Building a Shared Local Module - Part 1
 • 004. 8.3 Building a Shared Local Module - Part 2
 • 005. 8.4 Building a Shared Local Module - Part 3
 • 006. 8.5 Working with Public and Local Modules - Part 1
 • 007. 8.6 Working with Public and Local Modules - Part 2
 • 008. 8.7 Working with Public and Local Modules - Part 3
 • 009. 8.8 Working with Public and Local Modules - Part 4
 • 010. 8.9 Working with Public and Local Modules - Part 5
 • 011. 8.10 Quiz

 • Lesson 9 Terraform Logging and Troubleshooting
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Introduction to Terraform Logging
 • 003. 9.2 Working with TF LOG
 • 004. 9.3 Working with TF LOG PATH
 • 005. 9.4 Troubleshooting Techniques
 • 006. 9.5 Quiz

 • Lesson 10 Working More with Providers
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Azure Provider - Part 1
 • 003. 10.2 Azure Provider - Part 2
 • 004. 10.3 Azure Provider - Part 3
 • 005. 10.4 Google Provider - Part 1
 • 006. 10.5 Google Provider - Part 2
 • 007. 10.6 Vmware vSphere Provider
 • 008. 10.7 Docker Provider
 • 009. 10.8 More Providers (K8s, libvirt)
 • 010. 10.9 Using Aliases in AWS
 • 011. 10.10 Working with the Lock File and terraform providers command
 • 012. 10.11 Working with Shared Credentials and Multiple Profiles in AWS
 • 013. 10.12 S3 Remote Backend
 • 014. 10.13 Quiz

 • Lesson 11 Terraform Cloud
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 Introduction to Terraform Cloud
 • 003. 11.2 Creating a Terraform Cloud Account
 • 004. 11.3 Types of Workflows
 • 005. 11.4 CLI-Based Workflow using the Terraform Cloud - Part 1
 • 006. 11.5 CLI-Based Workflow using the Terraform Cloud - Part 2
 • 007. 11.6 Variables in the Terraform Cloud
 • 008. 11.7 Version Control-Based Workflow - Part 1
 • 009. 11.8 Version Control-Based Workflow - Part 2
 • 010. 11.9 Version Control-Based Workflow - Part 3
 • 011. 11.10 Terraform Enterprise and Sentinel
 • 012. 11.11 Quiz

 • Lesson 12 Terraform Language
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 Introduction to Expressions
 • 003. 12.2 The splat Expression
 • 004. 12.3 Introduction to Functions
 • 005. 12.4 Terraform Console
 • 006. 12.5 Example Functions
 • 007. 12.6 The count Meta-Argument
 • 008. 12.7 The for.each Meta-Argument
 • 009. 12.8 The lifecycle and depends on Meta-Argument
 • 010. 12.9 Quiz

 • Lesson 13 Advanced Terraform
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 Locals
 • 003. 13.2 Dynamic Blocks
 • 004. 13.3 Data Blocks
 • 005. 13.4 Version Constraints
 • 006. 13.5 Credentials Best Practices
 • 007. 13.6 Importing Infrastructure
 • 008. 13.7 Using Multiple Workspaces - Part 1
 • 009. 13.8 Using Multiple Workspaces - Part 2
 • 010. 13.9 More Terraform Environment Variables
 • 011. 13.10 Quiz

 • Lesson 14 Putting it all Together (Final Lab)
 • 001. Learning objectives
 • 002. 14.1 Final Lab Introduction
 • 003. 14.2 Analysis of the Lab Files (Bash Scripts)
 • 004. 14.3 Analysis of the Lab Files (Terraform Files)
 • 005. 14.4 Installing Ansible and Ansible File Analysis
 • 006. 14.5 SSH Key and Bucket Values
 • 007. 14.6 Applying the Infrastructure
 • 008. 14.7 Analyzing the Infrastructure
 • 009. 14.8 Terraform Graphing
 • 010. 14.9 Final Destruction and Cloud-Check
 • 011. 14.10 Quiz

 • Lesson 15 Exam Preparation and Final Quiz
 • 001. Learning objectives
 • 002. 15.1 Exam Details
 • 003. 15.2 Preparing for the Exam
 • 004. 15.3 Exam-Taking Techniques
 • 005. 15.4 Final Quiz

 • Summary
 • 001. HashiCorp Certified Terraform Associate (003) Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19861
  حجم: 4146 مگابایت
  مدت زمان: 1148 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید