وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

PaloAlto Panorama- Firewall & Log Management v10.1.x

سرفصل های دوره

Use Panorama for managing and configuring multiple Palo Alto Firewalls & for Log Management #PaloAlto Panorama #Panorama


1. Trainer Introduction and Course overview
 • 1. Introduction.html
 • 2. Course overview & contents

 • 2. 2. About Panorama
 • 1. Challenges with local Palo Alto Firewall management and introduction to Panorama
 • 2. Panorama Key Features
 • 3. Panorama Deployment Options
 • 4. Panorama Modes
 • 5. Panorama High Availability

 • 3. 3.Licensing & Initial Setup of Panorama
 • 1. Palo Alto License Types
 • 2. Initial Configuration of Panorama
 • 3. How to license Panorama appliance

 • 4. Device Management using Panorama
 • 1. OnboardAdd Firewall on Panorama for Management
 • 2. Walkthrough and overview of Panorama WebUI
 • 3. Device Groups on Panorama
 • 4. Device Group Hierarchy
 • 5. LAB- Device Groups
 • 6. Templates on Panorama
 • 8. LAB- Templates

 • 5. Build 2 DCs with 2 Firewall in each
 • 1. Overview of LAB Topology
 • 2. Device Groups Creation as per LAB topology
 • 3. Templates creation as per LAB topology and build DC1 Core Firewall
 • 4. Build DC2-Core Firewall as per LAB topology
 • 5. Intro to Template Variables & using those to build Internet Firewalls- Theory
 • 6. Using-Template Variables to build InternetDMZ Firewalls in DC1 & DC2-LAB
 • 7. Understand logic of Configuration Merge in a Template-Stack on Panorama

 • 6. Policy and Object Management
 • 1. Policy order on Panorama Managed Firewall
 • 2. Policy and object creation for Panorama Managed Firewall- Lab Part 1
 • 3. Policy and object creation for Panorama Managed Firewall- Lab Part 2

 • 7. Summarize what we have learnt so far
 • 1. Summary so Far

 • 8. Panorama Configuration Management
 • 1. Panorama Running vs Candidate Configurations
 • 2. Commit Types on Panorama
 • 3. Configuration Audit and comparison- Theory
 • 4. Configuration Audit & Comparison- LAB
 • 5. Panorama Operations- Configuration Management

 • 9. Remove Panorama Managed firewall for local firewall management
 • 1. Remove Panorama Managed firewall for local firewall management

 • 10. Onboard locally configured firewall on Panorama for Central Management
 • 1. Onboard locally configured firewall on Panorama for Central Management

 • 11. Palo Alto Software versions and Upgrades
 • 1. Palo Alto Software nomenclature & upgrade path considerations
 • 2. Standalone Panorama Upgrade from version 10.1.0 to 10.1.6
 • 3. Firewall Upgrade from Panorama

 • 12. Panorama High Availability
 • 1. High Availability Concepts
 • 2. Build Panorama HA Cluster- LAB
 • 3. Panorama HA Failover Testing - LAB
 • 4. Panorama HA Cluster Upgrade - Theory
 • 5. Panorama HA Cluster Upgrade - Lab

 • 13. Role Based Access Control for Panorama Administration
 • 1. Overview of Panorama Admin Roles
 • 2. LAB- Configure and test Panorama Admin Roles

 • 14. Panorama for Log Management
 • 1. Log Collectors overview
 • 2. Setup Local Log Collector on Panorama appliance in Panorama Mode- LAB part 1
 • 3. Setup Local Log Collector on Panorama appliance in Panorama Mode- LAB part 2
 • 4. Firewall Log Forwarding to Panorama - Part 1
 • 5. Firewall Log Forwarding to Panorama - Part 2

 • 15. Troubleshooting
 • 1. Tshoot- Part 1
 • 2. Tshoot- Part 2
 • 3. Tshoot- Part 3
 • 4. Panorama Maintenance Mode

 • 16. Add-on - Forescout-Palo Alto Integration
 • 1. Palo Alto-ForeScout Integration - Part 1
 • 2. Palo Alto-ForeScout Integration - Part 2

 • 17. Bonus
 • 1. Bonus Lecture.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7976
  حجم: 5978 مگابایت
  مدت زمان: 870 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید