وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

NodeJS Masterclass (Express, MongoDB, OpenAI & More) – 2023

سرفصل های دوره

Build REST APIs, Test with Postman, Integrate OpenAI, Deployment. Master NodeJS, MongoDB & More! 2023 Edition.


1 - Getting Started
 • 1 - Installing VS Code Essential Extensions
 • 2 - Getting help.html
 • 3 - Installing NODEJS

 • 2 - Diving into NodeJS
 • 4 - What is NodeJS
 • 5 - Creating our first web server
 • 6 - Dynamic Routing a server Handling user requests
 • 7 - NPM Node Package Manager Express
 • 8 - Dependencies Node Modules Packages
 • 9 - Using Express for creating server
 • 10 - Using NodeMon for faster development

 • 3 - FileSystem FS Module in NodeJS
 • 11 - Using FileSystem in NodeJS Reading a File
 • 12 - Writing to a file through FS Module
 • 13 - FS Module Wrap up
 • 14 - Final code for FS Module.html
 • 14 - nodejs-playground.zip

 • 4 - API RestAPI POSTMAN
 • 15 - API Introduction
 • 16 - REST API Methods
 • 17 - Getting Ready for testing API
 • 18 - Download Movies DB API for testing.html
 • 18 - movies-db-dummy-api-nodejs.zip
 • 19 - Movies API installation and explaination
 • 20 - Installing POSTMAN Working with Requests
 • 21 - Testing APIs through postman Part 1
 • 22 - Testing APIs through postman Part 2 Using Postman Environment

 • 5 - MongoDB Mongoose ATLAS More
 • 23 - Setting up new project
 • 24 - MongoDB Atlas Compass
 • 25 - MongoDB Connection using Mongoose
 • 26 - Using Environment Variables to secure sensitive data
 • 27 - Understanding Models Schema in Mongoose
 • 28 - Models Schema Creation
 • 28 - movies-api-using-mongodb-models-and-schema.zip

 • 6 - Requests Promises More
 • 29 - Working with requests
 • 30 - Validating requests
 • 31 - Using try catch to handle errors exceptions
 • 32 - Async Await In Javascript

 • 7 - Working with Database
 • 33 - Creating our first data on database
 • 33 - movies-api-adding-first-record.zip
 • 34 - Schema rules validations More
 • 34 - movies-api-schema-validations.zip
 • 35 - Retrieving data from database
 • 35 - movies-api-reading-data.zip
 • 36 - Updating data
 • 36 - movies-api-updating-data.zip
 • 37 - Deleting data Movies API Wrapup
 • 37 - movies-api-delete-data.zip

 • 8 - ChatGPT OpenAI in NodeJS
 • 38 - About this section OpenAI on NodeJS
 • 39 - Adding openai to our nodejs app
 • 40 - Creating openAI developers account Using prompts
 • 41 - Prompting for movie recommendations
 • 41 - movies-api-get-ai-suggestions.zip

 • 9 - Handle NodeJS errors effectively get rid of try catch
 • 42 - Using expressasyncerrors for error handling Movies API Wrapup

 • 10 - Project Expense Tracker PRO
 • 43 - About the project Expense Tracker PRO
 • 44 - ETP-blueprint.pdf
 • 44 - Expense Tracker PRO Blueprint
 • 45 - Setting up the project
 • 45 - expense-tracker-pro-settingup.zip
 • 46 - Database Models Setup
 • 47 - Modular Code Organization in Nodejs
 • 47 - expense-tracker-modular-approach.zip
 • 48 - Handling user registration
 • 48 - expense-tracker-register-user.zip
 • 49 - Hashing password in database using BCRYPT
 • 49 - expense-tracker-bcrypt.zip

 • 11 - Authentication Authorization
 • 50 - Handling User Logins
 • 50 - expense-tracker-login.zip
 • 51 - JWT Explained Using JWT
 • 51 - expense-tracker-jwt.zip
 • 52 - Express middleware
 • 53 - JWT verification auth middleware
 • 53 - expense-tracker-auth-middleware.zip

 • 12 - Working on functionalities Expense Tracker PRO
 • 54 - User dashboard API
 • 54 - expense-tracker-user-dashboard.zip
 • 55 - Automate postman tests using environments
 • 55 - expense-tracker-accesstoken-from-register.zip
 • 56 - JWT Manager Centralizing JWT signing
 • 56 - expense-tracker-jwt-manager.zip
 • 57 - Revisiting Expense Tracker PRO API blueprint
 • 58 - Working on transactions model
 • 58 - expense-tracker-transactions-model.zip
 • 59 - Income handler Validator Package More
 • 59 - expense-tracker-add-income.zip
 • 60 - Handling expenses of users
 • 60 - expense-tracker-add-expense.zip
 • 61 - Get Transactions Working with Query string parameters in express
 • 61 - expense-tracker-query-string.zip
 • 62 - Finalizing user dashboard
 • 62 - expense-tracker-final-dashboard.zip

 • 13 - Working with emails in NodeJS
 • 63 - Sending welcome email on Registration using nodemailer mailtrap
 • 63 - expense-tracker-welcome-email.zip
 • 64 - Forgot password sending reset code on email
 • 64 - expense-tracker-forgot-password.zip
 • 65 - Reset password using reset code
 • 65 - expense-tracker-reset-password.zip
 • 66 - Refactoring sending email logic to Email Manager
 • 66 - expense-tracker-email-manager.zip
 • 67 - Delete Transaction Functionality
 • 67 - expense-tracker-delete-transaction.zip
 • 68 - Edit Transactions Functionality Wrapup

 • 14 - Deploy Nodejs App Free Hosting on Render in 2023
 • 69 - Preparing for deployment Custom 404 CORS
 • 69 - expense-tracker-preparing-deployment.zip
 • 70 - Setting up GIT repository for the project
 • 70 - expense-tracker-github-push.zip
 • 71 - Creating free account on render deployment
 • 72 - Testing LIVE APIs
 • 73 - Thank you.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17182
  حجم: 3413 مگابایت
  مدت زمان: 413 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید