وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Next.js Projects: Build an Issue Tracker

سرفصل های دوره

Learn to Build Full-stack Apps with Next.js, TypeScript, Prisma, Tailwind, and Radix UI

 • 1. 1- Welcome
 • 2. 2- Prerequisites
 • 3. 3- Source Code
 • 4. 4- How to Take This Course
 • 5. 1- Project Roadmap
 • 6. 2- Setting Up the Development Environment
 • 7. 3- Creating the Project
 • 8. 4- Building the navbar
 • 9. 5- Styling the Active Link
 • 10. 1- Setting Up MySQL
 • 11. 2- Setting Up Prisma
 • 12. 3- Creating the Issue Model
 • 13. 4- Building an API
 • 14. 5- Setting Up Radix UI
 • 15. 6- Building the New Issue Page
 • 16. 7- Customizing Radix UI Theme
 • 17. 8- Adding a Markdown Editor
 • 18. 9- Handling Form Submission
 • 19. 10- Handling Errors
 • 20. 11- Implementing Client-side Validation
 • 21. 12- Extracting the ErrorMessage Component
 • 22. 13- Adding a Spinner
 • 23. 14- Discussion- Code Organization
 • 24. 1- Showing the Issues
 • 25. 2- Building the Issue Status Badge
 • 26. 3- Adding Loading Skeletons
 • 27. 4- Showing Issue Details
 • 28. 5- Styling the Issue Detail Page
 • 29. 6- Adding Markdown Preview
 • 30. 7- Building a Styled Link Component
 • 31. 8- Additional Loading Skeletons
 • 32. 9- Disabling Server-side Rendering
 • 33. 10- Refactoring- Organizing Imports
 • 34. 1- Adding the Edit Button
 • 35. 2- Applying the Single Responsibility Principle
 • 36. 3- Building the Edit Issue Page
 • 37. 4- Building an API
 • 38. 5- Updating Issues
 • 39. 6- Understanding Caching
 • 40. 7- Improving the Loading Experience
 • 41. 1- Adding a Delete Button
 • 42. 2- Adding a Confirmation Dialog Box
 • 43. 3- Building an API
 • 44. 4- Deleting an Issue
 • 45. 5- Handling Errors
 • 46. 6- Improving the User Experience
 • 47. 7- Removing Duplicate Skeletons
 • 48. 1- Setting Up NextAuth
 • 49. 2- Configuring Google Provider
 • 50. 3- Adding the Prisma Adapter
 • 51. 4- Adding the Login and Logout Links
 • 52. 5- Change the Layout of the NavBar
 • 53. 6- Adding a Drop-down Menu
 • 54. 7- Troubleshooting- Avatar Not Loading
 • 55. 8- Refactoring the NavBar
 • 56. 9- Adding a Loading Skeleton
 • 57. 10- Securing the Application
 • 58. 1- Building the Assignee Select Component
 • 59. 2- Populating the Assignee Select Component
 • 60. 3- Setting Up React Query
 • 61. 4- Fetching Data with React Query
 • 62. 5- Add Assigned Issues to Prisma Schema
 • 63. 6- Implementing the API
 • 64. 7- Assigning an Issue to a User
 • 65. 8- Showing Toast Notifications
 • 66. 9- Refactoring the Assignee Select Component
 • 67. 1- Building the Filter Component
 • 68. 2- Filtering Issues
 • 69. 3- Making Columns Sortable
 • 70. 4- Sorting Issues
 • 71. 5- Fix Filtering Bugs
 • 72. 6- Generating Dummy Data
 • 73. 7- Building the Pagination Component
 • 74. 8- Implementing Pagination
 • 75. 9- PaginatingIssues
 • 76. 10- Refactoring- Extracting IssueTable Component
 • 77. 1- Building the LatestIssues Component
 • 78. 2- Building the IssueSummary Component
 • 79. 3- Building the BarChart Component
 • 80. 4- Laying Out the Dashboard
 • 81. 1- Adding Metadata
 • 82. 2- Optimizing Performance Using React Cache
 • 83. 3- Removing.env File
 • 84. 4- Setting Up Error Tracking
 • 85. 5- Setting Up the Production Database
 • 86. 6- Deploying to Vercel
 • 87. 1- Course Wrap Up
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 36079
  حجم: 9177 مگابایت
  مدت زمان: 421 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید