وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate (MD-100 & MD-101)

سرفصل های دوره
 • 1. Introduction to the MD-100 Windows 10 Course - (MD-10
 • 2. Select the Appropriate Windows Edition Home vs Professional - A-1
 • 3. Select the Appropriate Windows Edition Business Editions - Asso-1
 • 4. Performing a Clean Installation C-1
 • 5. Windows 10 Upgrade Paths CBT Nugg-1
 • 6. Windows 10 Upgrade Considerations-1
 • 7. Windows Activation Overview CBT N-1
 • 8. Windows 10 Volume Licensing CBT N-1
 • 9. Troubleshooting Windows 10 Activation - (MD-100 & MD-
 • 10. Assessment and Deployment Kit CBT-1
 • 11. Deployment and Image Servicing Management Lab - (MD-1
 • 12. Windows System Image Manager Lab -1
 • 13. User State Migration Tool Overview - (MD-100 & MD-101
 • 14. User State Migration Tools - Lab
 • 15. Windows Imaging and Configuration Designer Overview - -1
 • 16. Windows Imaging and Configuration Designer Lab - (MD--1
 • 17. Windows Deployment Services Overview - (MD-100 & MD-1
 • 18. Windows Deployment Services Requirements - (MD-100 & -1
 • 19. Windows Deployment Services Lab C
 • 20. Microsoft Edge Configuration
 • 21.Microsoft Edge Configuration Lab -1
 • 22. Microsoft Edge Kiosk Mode CBT Nug-1
 • 23 Microsoft Edge Kiosk Mode Group Policies - (MD-100 & -1
 • 24. Using a Proxy Server CBT Nuggets
 • 25. Configure Proxy Settings Lab CBT -1
 • 26. Configure Mobility Settings CBT N-1
 • 27. Sign In With Picture Password CBT-1
 • 28. Microsoft Account Sign-in CBT Nug-1
 • 29. Using a Microsoft Account and PIN Demo - (MD-100 & MD-1
 • 30. Customize the Windows Desktop CBT-1
 • 31. Say Hello to Windows Hello CBT Nu-1
 • 32. Windows Hello Demo CBT Nuggets-1
 • 33. Configure Printers and External Devices - (MD-100 & M-1
 • 34. The Need for Provisioning Packages - (MD-100 & MD-101
 • 35. Create a Provisioning Package CBT-1
 • 36. Configure Microsoft Store Settings - (MD-100 & MD-101
 • 37. Configure Application Settings CB-1
 • 38. Recover Crashed Applications CBT -1
 • 39. Introduction to Services CBT Nugg
 • 40. Configure and Manage Services CBT-1
 • 41. Manage Devices in Directories CBT-1
 • 42. Manage Devices in Directories Lab-1
 • 43. Manage Devices in Directories BitLocker Lab - (MD-100
 • 44. Creating and Managing Local User Accounts - (MD-100 &-1
 • 45. Manage Local User Accounts with PowerShell - (MD-100 -1
 • 46. Local Vs Domain User Accounts CBT-1
 • 47. Local Security Groups Overview CB-1
 • 48. Default Local Security Groups CBT-1
 • 49. Manage Users, Groups, and Devices in Active Directory Domain Services-1
 • 50. Manage Users in Azure Active Directory - (MD-100 & MD-1
 • 51. Manage Groups in Azure Active Directory - (MD-100 & M-1
 • 52. Manage Devices in Azure Active Directory - (MD-100 &
 • 53. Configure Network Profiles CBT Nu-1
 • 54. Create Shared folders CBT Nuggets-1
 • 55. Configure NTFS Permissions CBT Nu-1
 • 56. NTFS Cumulative Permissions and Inheritance - (MD-100
 • 57. Command Line Permissions CBT Nugg-1
 • 58. Configure Local Storage Partition Types and File Systems - Asso-1
 • 59. Manage and Optimize Storage CBT N-1
 • 60. Overview of OneDrive and OneDrive for Business - (MD--1
 • 61. Configure OneDrive and OneDrive for Business - (MD-10
 • 62. Configure iSCSI CBT Nuggets-1
 • 63. Configure User Account Control CB-1
 • 64. Configure Windows Defender Firewall - (MD-100 & MD-10
 • 65. Windows Defender Firewall Command Line - (MD-100 & MD-1
 • 66. Introduction to Encrypting File System - (MD-100 & MD-1
 • 67. Configure a Domain Data Recovery Agent for EFS - (MD--1
 • 68. Configure a Local Data Recovery Agent for EFS - (MD-1
 • 69. BitLocker Overview CBT Nuggets-1
 • 70. BitLocker Lab CBT Nuggets-1
 • 71. Configure Windows Defender Antivirus - (MD-100 & MD-1
 • 72. Implement Local Policy CBT Nugget-1
 • 73. Configure Group Policy From a Windows 10 Computer - (-1
 • 74. Group Policy Order of Inheritance-1
 • 75. Troubleshoot Group Policy on Devices - (MD-100 & MD-1
 • 76. Configure Local Registry CBT Nugg-1
 • 77. IP Properties CBT Nuggets-1
 • 78. Understanding IPv4 CBT Nuggets-1
 • 79. IPv4 Decimal to Binary CBT Nugget-1
 • 80. Custom Subnet for Hosts CBT Nugge-1
 • 81. Custom Subnet for Networks CBT Nu-1
 • 82. Custom Subnet for Larger Hosts or Networks - (MD-100 -1
 • 83. VPN Description and Protocols CBT-1
 • 84. Create a VPN Connection CBT Nugge-1
 • 85. Configure WiFi Profiles CBT Nugge-1
 • 86. Troubleshoot Networking Physical Connections - (MD-10
 • 87. Troubleshoot Networking IP Configuration - (MD-100 & -1
 • 88. Troubleshoot Networking DNS CBT N-1
 • 89. Troubleshoot Networking Windows Tools - (MD-100 & MD--1
 • 90. Remote Management Firewall Settings - (MD-100 & MD-10
 • 91. Remote Management MMC CBT Nuggets-1
 • 92. Remote Management Remote Desktop -1
 • 93. Remote Management Remote Assistance - (MD-100 & MD-10
 • 94. Remote Management Quick Assist CB-1
 • 95. Remote Management PowerShell CBT -1
 • 96. Windows Backup and Restore Overview - (MD-100 & MD-10
 • 97. Windows Backup and Restore Control Panel - (MD-100 & -1
 • 98. Windows Backup and Restore WBAdmin - (MD-100 & MD-101
 • 99. File History CBT Nuggets-1
 • 100. File History with OneDrive CBT Nu-1
 • 101. Recovery Drive CBT Nuggets-1
 • 102. System Restore CBT Nuggets-1
 • 103. Windows Recovery Environment (WinRE) - (MD-100 & MD-1
 • 104. Reset this PC CBT Nuggets-1
 • 105. Troubleshoot BootStartup Process -1
 • 106. Windows Update Types CBT Nuggets-1
 • 107. Control Update Frequency CBT Nugg-1
 • 108. Adjust Update Options CBT Nuggets-1
 • 109. Configure Windows Update GPO CBT -1
 • 110. Configure Deployment Rings CBT Nu-1
 • 111. Troubleshoot Windows Update CBT N-1
 • 112. Configure Updates by Using Windows Update for Business - Associ-1
 • 113. Customize Event Views CBT Nuggets-1
 • 114. Forward Event Logs CBT Nuggets-1
 • 115. Implement Task Manager CBT Nugget-1
 • 116. Configure Performance Monitor CBT-1
 • 117. Reliability Monitor CBT Nuggets-1
 • 118. Printer Management CBT Nuggets-1
 • 119. Configure Environment Variables C-1
 • 120. Intro to Using Traditional and Dynamic Deployment - (-1
 • 121. Traditional vs Dynamic Provisioning - (MD-100 & MD-10
 • 122. Local vs Cloud CBT Nuggets-1
 • 123. Pilot Testing Importance and Purpose - (MD-100 & MD-1
 • 124. Pilot Testing Process and Scope C-1
 • 125. The Need for Provisioning Packages - (MD-100 & MD-101
 • 126. Create a Provisioning Package CBT-1
 • 127. Create an Azure Account CBT Nugge-1
 • 128. Summary of Using Traditional and Dynamic Deployment - -1
 • 129. Introduction to Windows Autopilot-1
 • 130. Windows 10 Deployment Methods CBT-1
 • 131. Create an Azure Virtual Machine C-1
 • 132. Autopilot Overview CBT Nuggets-1
 • 133. Autopilot Requirements CBT Nugget-1
 • 134. Extract Device Hardware CBT Nugge-1
 • 135. Import Device Hardware CBT Nugget-1
 • 136. Deploy with Windows Autopilot CBT-1
 • 137. Summary of Windows Autopilot CBT -1
 • 138. Introduction Upgrading Devices to Windows 10 - (MD-10
 • 139. Assess Infrastructure Readiness C-1
 • 140. Plan for App Compatibility CBT Nu-1
 • 141. Identify Windows Upgrade Paths CB-1
 • 142. Upgrade out of S Mode CBT Nuggets-1
 • 143. Windows 10 Downgrade Paths CBT Nu-1
 • 144. Configure a Desktop Analytics Lab-1
 • 145. Desktop Analytics Cloud Services -1
 • 146. Connect to Desktop Analytics CBT -1
 • 147. User State Migration Tool Overview - (MD-100 & MD-101
 • 148. User State Migration Tools - Lab -1
 • 149. Summary Upgrade Devices to Windows 10 - (MD-100 & MD--1
 • 150. Windows Deployment Services (WDS) Overview and Requirements - A-1
 • 151. Windows Deployment Services Lab C-1
 • 152. Introducing the Microsoft Deployment Toolkit (MDT) - -1
 • 153. Create and Manage Images CBT Nugg-1
 • 154. Manage Application and Driver Deployment - (MD-100 & -1
 • 155. Manage Device Authentication Introduction - (MD-100 &-1
 • 156. Windows 10 Security Technologies -1
 • 157. Windows Hello CBT Nuggets-1
 • 158. Configure Windows Hello for Business - (MD-100 & MD-1
 • 159. Active Directory vs Azure Active Directory - (MD-100 -1
 • 160. Join Active Directory CBT Nuggets-1
 • 161. Join Azure Active Directory CBT N-1
 • 162. Register Azure Active Directory C-1
 • 163. Perform a Hybrid Join CBT Nuggets-1
 • 164. Self Service Password Reset CBT N-1
 • 165. Manage Device Authentication Summary - (MD-100 & MD-1
 • 166. Introduction to Plan and Implement Co-Management - (M-1
 • 167. Configure Group Policy Objects CB-1
 • 168. Configure Intune Policy CBT Nugge-1
 • 169. Co-Management Requirements CBT Nu-1
 • 170. Configure Co-Management from Configuration Manager - -1
 • 171. Policy Compatibility CBT Nuggets-1
 • 172. Summary of Plan and Implement Co-Management - (MD-100
 • 173. Compliance Policy in Configuration Manager - (MD-100 -1
 • 174. What Are Compliance Policies CBT -1
 • 175. Network Locations and Notifications - (MD-100 & MD-10
 • 176. Create a Compliance Policy CBT Nu-1
 • 177. Create a Conditional Access Policy - (MD-100 & MD-101
 • 178. Device Profiles Overview CBT Nugg-1
 • 179. Configuration Profiles and Applicability Rules - (MD--1
 • 180. Run a Device PowerShell Script CB-1
 • 181. Configure OMA-URI Settings CBT Nu-1
 • 182. Configure a Kiosk CBT Nuggets-1
 • 183. Manage User Profiles CBT Nuggets-1
 • 184. UE-V and Enterprise State Roaming-1
 • 185. Special Profile Cases CBT Nuggets-1
 • 186. Configure Roaming Profiles CBT Nu-1
 • 187. Understanding Folder Redirection -1
 • 188. Configure Redirected Folders CBT -1
 • 189. Managing Bandwidth and Primary Computers - (MD-100 & -1
 • 190. Configure Known Folder Move CBT N-1
 • 191. Configure Windows Defender Application Guard - (MD-10
 • 192. Configure Credential Guard CBT Nu-1
 • 193. Configure Windows Defender Exploit Guard - (MD-100 & -1
 • 194. Configure Attack Surface Reduction - (MD-100 & MD-101
 • 195. Configure Network Protection CBT -1
 • 196. Configure Protected Folders CBT N-1
 • 197. Implement Application Control CBT-1
 • 198. Microsoft Defender Advanced Threat Protection - (MD-1
 • 199. Configure Endpoint Security Firewall Settings - (MD-1
 • 200. Configure Endpoint Security Device Control - (MD-100 -1
 • 201. Manage Windows Defender Antivirus-1
 • 202. Manage Enterprise-Level Disk Encryption - (MD-100 & M-1
 • 203. Implement and Manage Security Baselines in Microsoft Intune - A-1
 • 204. What Does MDM Provide CBT Nuggets-1
 • 205. Configure Intune Automatic and Bulk Enrollment - (MD--1
 • 206. CNAME Validation and Enrollment Status - (MD-100 & MD-1
 • 207. Enrollment Restrictions and Device Enrollment Managers - Associ-1
 • 208. Enroll Android Devices and Configure Device Categories - Associ-1
 • 209. Enroll iOS Devices CBT Nuggets-1
 • 210. Review Device Inventory and Generate Custom Reports - -1
 • 211. Configure Azure Monitor CBT Nugge-1
 • 212. Configure Azure Monitor Alerts and Actions - (MD-100 -1
 • 213. Monitor Device Inventory Reports -1
 • 214. Implement Task Manager CBT Nugget-1
 • 215. Configure Performance Monitor CBT-1
 • 216. Introduction - Manage Updates CBT-1
 • 217. Windows Update Types CBT Nuggets
 • 218. Update Compliance CBT Nuggets-1
 • 219. Delivery Optimization Policies CB-1
 • 220. Delivery Optimization In MEM CBT -1
 • 221. Windows Update for Business GPO C-1
 • 222. Windows Update for Business MEM C-1
 • 223. Monitor Windows 10 Updates On-Prem - (MD-100 & MD-101
 • 224. Monitor Windows 10 Updates in Azure - (MD-100 & MD-10
 • 225. Summary - Manage Updates CBT Nugg-1
 • 226. Introduction to App Deployment in Intune - (MD-100 & -1
 • 227. Deploy Apps by using Microsoft Intune - (MD-100 & MD--1
 • 228. Assign Apps in the Microsoft Store for Business - (MD-1
 • 229. Deploy Microsoft 365 for Windows and Mac - (MD-100 & -1
 • 230. Enable Sideloading of Apps into Images - (MD-100 & MD-1
 • 231. Using DISM and PowerShell to Sideload Apps - (MD-100 -1
 • 232. Microsoft 365 App Readiness CBT N-1
 • 233. Comparing MDM and MAM CBT Nuggets-1
 • 234. Configure App Protection Policies-1
 • 235. Configure Windows Information Protection - (MD-100 & -1
 • 236. Configure App Configuration Policies - (MD-100 & MD-1
 • 237. Rights, Privileges, and Controlling the Administrator Account CBT Nuggets-1
 • 238. Manage Restricted Groups and LAPS CBT Nuggets-1
 • 239. VPN Overview and Protocols CBT Nuggets-1
 • 240. Configure a VPN Client CBT Nuggets-1
 • 241. Explore the Purposes of Digital Certificates CBT Nuggets-1
 • 242. Configure and Manage Certificate on Client Devices CBT Nuggets-1
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  شناسه: 7979
  حجم: 108900 مگابایت
  مدت زمان: 1940 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دسته بندی محصول

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید