وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering AutoCAD 2024: Comprehensive Training

سرفصل های دوره

Unlocking the Power of AutoCAD 2024: A Complete Guide to Efficient Design and Productivity


01 - Introduction to Autocad 2024
 • 001 Start Screen of Autocad 2024
 • 002 Ribbons,Tabs & Panels
 • 003 Search Feature in autocad 2024
 • 004 Hide & unhide - Tabs & Panel
 • 005 More about user interface of autocad 2024
 • 006 Navigation without Mouse
 • 006 office-plan.zip
 • 007 Navigation with mouse
 • 008 Selection sets in Autocad 2024
 • 009 Using commands in Autocad
 • 010 Setting up the units in Autocad
 • 011 Saving units as templates
 • 012 Drawing Settings

 • 02 - Introduction to Autocad 2024 Quiz

  03 - Basic drawing
 • 001 Simple Line command in AutoCAD
 • 002 More about line Command
 • 003 Imperial System
 • 004 Metric System
 • 005 Making circles in Autocad 2024
 • 005 making-circles-lin-autocad-2024.zip
 • 006 Start, Center Arc
 • 006 start-center-arc-category.zip
 • 007 Start, End Arc
 • 007 start-end-arc-category.zip
 • 008 Center, Start Arc
 • 008 continue.zip
 • 009 Continue Arc
 • 009 continue.zip
 • 010 Ortho Mode in Autocad 2024
 • 011 Polar Tracking
 • 012 Tips and Trick for Polar Tracking and Ortho Mode
 • 013 Object Snap End Point , Mid Point , Center & Geometric Center
 • 013 object-snap-part-1.zip
 • 014 Note about geometric centre
 • 015 Object Snap Node , Quadrant & Intersection
 • 015 object-snap-part-2.zip
 • 016 Object Snap Extension & Perpendicular
 • 016 object-snap-part-3.zip
 • 017 Object Snap Override
 • 017 tangent-and-object-snap-overide.zip
 • 018 Mid Point using Object snap Override
 • 018 another-example-of-object-snap-overide.zip
 • 019 Insertion , Nearest & Parallel
 • 019 object-snap-part-4.zip
 • 020 Object Snap Tracking
 • 020 object-snap-tacking.zip
 • 021 Polyline vs line Basic
 • 022 Line and Arc Geometry
 • 023 Thick lines using Polyline
 • 024 Variable Thickness Polyline
 • 025 Editing the Polyline
 • 026 Convert Lline and Arc into Polyline
 • 027 Spline in AutoCad 2024
 • 028 Another way of using spline
 • 029 Spline Modification
 • 030 Ellipse
 • 031 Rotation in Ellipse

 • 04 - Basic Drawing Quiz

  05 - Modify Tools
 • 001 Move Tool in Autocad 2024
 • 001 move-tool.zip
 • 002 Copy Tool
 • 003 Rotate Tool
 • 003 rotate-tool.zip
 • 004 Note regarding the Rotate tool in Autocad 2024
 • 005 Reference in Rotate tool
 • 006 Scale tool in Autocad
 • 006 scale-tool.zip
 • 007 Scaling while keeping the original object
 • 008 Reference in Scale Tool
 • 009 Explode tool in autocad
 • 009 explode.zip
 • 010 Join Tool in Autocad
 • 010 join-tool.zip
 • 011 Use join tool to fill the gap
 • 012 Trim command in Autocad
 • 012 trim-tool.zip
 • 013 Note regarding the trim command
 • 013 note-regarding-trim.zip
 • 014 Cutting edge in Trim
 • 014 cutting-edge-boundary.zip
 • 015 Extend Tool in Autocad
 • 015 extend-command-in-autocad.zip
 • 016 Toggle between extend and trim
 • 016 toggle-bwtween-extend-and-trim.zip
 • 017 Offset
 • 017 offset.zip
 • 018 Through offset
 • 019 Erase Offset
 • 020 Offset gap type
 • 021 Mirror in Autocad
 • 021 mirror.zip
 • 022 Fillet in Autocad
 • 022 fillet.zip
 • 023 Special case in Fillet
 • 023 fillet-special-cases.zip
 • 024 Chamfer in Autocad
 • 025 Distance and Angle value in Chamfer

 • 06 - Quiz related with Modify tools

  07 - Drawing Tools
 • 001 Multi function grip for polyline
 • 001 multi-function-grip-in-polyline.zip
 • 002 Multifunction grip for Spline
 • 002 multi-function-grip-for-spline.zip
 • 003 Grip option for block
 • 003 grip-option-for-block.zip
 • 004 2d-cordinate-system.zip
 • 004 Basics of Co-ordinate system in Autocad
 • 005 2d-co-ordinate-system.zip
 • 005 Making drawing using co-ordinate system
 • 006 Angles in Co-ordinate System
 • 007 Override origin
 • 008 Increment value in AutoCAD
 • 009 Creating rectangles
 • 010 Dynamic Input Tool
 • 011 Rectangle using dynamic input
 • 012 Polyline using dynamic input
 • 013 Inscribed Polygon
 • 014 Circumscribed Polygon
 • 015 Edge Length Polygon
 • 016 Hatching in AutoCAD
 • 016 hatching.zip
 • 017 Different Hatch Pattern in Autocad
 • 018 Create separate Hatch
 • 018 separate-hatch.zip
 • 019 Hatch Origin in Autocad
 • 019 hatch-origin.zip
 • 020 Island Detection
 • 021 Match Properties in Hatch
 • 021 hatch-match-properties.zip
 • 022 Gradient in Hatching
 • 023 Associative Hatch
 • 024 Rectangular Array
 • 024 rectangular-array.zip
 • 025 Convert An array into normal entity
 • 026 Modification in Array
 • 026 modification-in-array.zip
 • 027 Replacing an item in an array
 • 027 replacing-an-item-in-an-array.zip
 • 028 Polar Array
 • 028 polar-array.zip
 • 029 Array in Z-Axis
 • 030 Editing in an Array
 • 031 Item Replacement
 • 032 Path Array
 • 032 path-array.zip
 • 033 Aligned & Tangent Direction in Array Autocad

 • 08 - Quiz Drawing Tool

  09 - All about blocks
 • 001 Why do we use blocks in Autocad
 • 001 simple-block.zip
 • 002 Modifying a Block in Autocad 2024
 • 003 How to create a block in Autocad 2024
 • 003 creating-a-block.zip
 • 004 Inserting a Block in Autocad 2024
 • 004 inserting-blocks.zip
 • 005 Multiple copies of Block
 • 006 How to change base point of an object in Autocad
 • 006 change-the-base-point.zip
 • 007 Block related in Command line
 • 008 Scale and allow exploding in Block
 • 008 scale-and-allow-exploding-in-blocks.zip
 • 009 Basics of the Block Palette
 • 010 Options in Block Palette
 • 010 blocks-palatte.zip
 • 011 Recent and Favorite
 • 012 Edit Block in Place
 • 012 block-in-place-in-autocad-2024.zip
 • 013 Add or remove an object in Block
 • 014 Redefined Block
 • 015 Changing the Base point of a Block
 • 015 editing-the-base-point.zip
 • 016 Write Block in Autocad
 • 016 write-block.zip
 • 017 Write Objects- Object
 • 018 Inserting Block from Libraries
 • 019 Refresh block Library
 • 020 Ready made Block by Autocad
 • 021 Create Library in Tool Palette
 • 022 Exporting and inserting the block
 • 023 Block containing attributes Basic
 • 023 block-with-attributes.zip
 • 024 Creating the very first attribute
 • 025 2nd Attribute
 • 026 Block containing Attribute
 • 027 Hidden Attribute
 • 028 Block with hidden attribute
 • 029 How to view hidden attributes in Autocad
 • 030 Attribute Mode - Preset
 • 030 preset-attribute.zip
 • 031 Preset Block
 • 032 Advantage of preset block
 • 033 Constant Mode
 • 034 Converting into block
 • 035 Multiple Line Mode
 • 036 Converting multiple line mode into block
 • 037 Modify blocks containing attribute
 • 037 modifying-attributes.zip
 • 038 Permanently modify block containing attribute

 • 10 - Quiz All about blocks

  11 - Mastering the external references
 • 001 Mastering-the-external-resources.zip
 • 001 Resources for this section.html
 • 002 Why do we use external reference in Autocad
 • 003 Inserting the external reference
 • 004 Other External reference
 • 005 Modifying the external reference
 • 006 Another way of modifying the x-ref in AutoCAD 2024
 • 007 Removing elements from x-ref
 • 008 Clipping boundary using polyline
 • 009 Rectangular clipping boundary
 • 010 No path in AutoCAD
 • 011 File preparation for reference type
 • 012 Attachment and Overlay
 • 013 Solving the X-reference error in Autocad
 • 014 External Reference Palette
 • 015 More about External Reference Palette
 • 016 Image as an underlay
 • 017 Fixing the image size in Autocad 2024
 • 018 Options for image as underlay
 • 019 Proper way of deleting an Xref in Autocad
 • 020 Inserting PDF in Autocad
 • 021 PDF underlay Tab
 • 022 Knowing about the PDF scale in Autocad
 • 023 Converting drawing into Autocad object
 • 024 2nd drawing issue
 • 025 Conversion into text
 • 026 Import PDF in Autocad
 • 027 Scanned PDF file in Autocad
 • 028 e-Transmit in Autocad
 • 029 Create transmittal options
 • 030 Opening the transmittal Zip
 • 031 Not binding the x-ref

 • 12 - External references quiz

  13 - Organizing objects in AutoCAD
 • 001 Organizing-objects.zip
 • 001 Resources for this section.html
 • 002 Changing object colour in Autocad
 • 003 Changing colour using Property Palatte
 • 004 Changing the line type in Autocad 2024
 • 005 Transfer properties of objects using Match properties in Autocad
 • 006 Line weight of an object in an Autocad
 • 007 Adding transparency to object in Autocad
 • 008 Understanding the layers
 • 009 Current layer in AutoCAD
 • 010 Quick access tools in layers panel in AutoCAD
 • 011 Creating new layer in AutoCAD 2024
 • 012 Assign layers to the Objects in AutoCAD
 • 013 More properties in layer properties manager in Autocad
 • 014 Deleting layer in AutoCAD
 • 015 Layer states manager
 • 016 Manage Layer States
 • 017 How to update layer state in AutoCAD
 • 018 Exporting and importing layer state
 • 019 By layer ,by Block & New Layer Properties in Autocad
 • 020 Rename or Utilities Tool in Autocad
 • 021 Area of rectangle having rounded corners
 • 022 Add area in Autocad 2024
 • 023 Quick tool in AutoCAD 2024
 • 024 How to find the co-ordinates of a point in AutoCAD
 • 025 Why we use purge command in AutoCAD
 • 026 Purge Tool in AutoCAD
 • 027 Purge options in AutuoCAD
 • 028 Non purgeble items in AutoCAD
 • 029 Rename tool in AutoCAD

 • 14 - Quiz Organizing objects

  15 - Adding annotations
 • 001 Adding-annotations.zip
 • 001 Resources of this section.html
 • 002 Multiline Text vs Single line text
 • 003 How to add text in AutoCAD 2024
 • 004 Modifying multiline Text
 • 005 Formatting Multiline Text
 • 006 Match Text Formatting
 • 007 Paragraph setting for Multi line text in AutoCAD
 • 008 Insert Panel in Text Editor
 • 009 Spell Check & Tools panel
 • 010 Text Style
 • 011 Create new text style in AutoCAD
 • 012 Adding new text style in Multiline Text
 • 013 Single line Text
 • 014 Text conversion from Multi line text to single line text or Vice versa Autocad
 • 015 Basics of dimension Tool in AutoCAD
 • 016 Jagged dimension in AutoCAD
 • 017 All in One Dimension tool in AutoCAD
 • 018 Ordinate dimensioning
 • 019 Continue dimensioning
 • 020 Modifications in dimensions
 • 021 Baseline dimension
 • 022 Drawing at orgin for baseline or continue dimensioning in Autocad 20024
 • 023 Dimension Style basics
 • 024 How to create new dimension style in AutoCAD
 • 025 Symbols & Arrow tab
 • 026 How to make good looking dimensions in AutoCAD
 • 027 Text Tab in dimension style manager
 • 028 Primary units tab
 • 029 Over ride for small changes
 • 030 How to add alternate unit in AutoCAD 2024
 • 031 Making multileader in AutoCAD 2024
 • 032 Fixing size of multi leader style
 • 033 Leader format in multi leader text style
 • 034 Multileader style - Leader structure
 • 035 Multileader style - Content
 • 036 Multil leader containing block
 • 037 Fixing issue of multi leader containing block
 • 038 Multi leader containing source block as box
 • 039 Creating table in AutoCAD 2024 - Insertion point
 • 040 Modifications in Tables
 • 041 Creating table in AutoCAD 2024 - Specify window
 • 042 Modifying a table in AutoCAD 2024
 • 043 How to sum numbers in AutoCAD 2024 table
 • 044 How to export table in AutoCAD 2024
 • 045 How to import table in AutoCAD
 • 046 How to make modifications in the data of imported table
 • 047 Further modifications of the table
 • 048 Another way of importing the table in AutoCAD 2024
 • 049 Understanding the table style

 • 16 - QUIZ Adding annotation quiz

  17 - Printing and plotting
 • 001 Reources.zip
 • 001 Resources of this section.html
 • 002 Page setup in AutoCAD
 • 003 Plotting the drawing
 • 004 Previous Plot in AutoCAD
 • 005 Page setup for layout
 • 006 Page size & margin in AutoCAD 2024
 • 007 Inserting the title block
 • 008 How to create views in AutoCAD
 • 009 Adding views to layout
 • 010 Proper scaling of viewport
 • 011 Proper scaling of second viewport
 • 012 Inserting the scale value using fields
 • 013 Benefits of using fields instead of simple text
 • 014 Important note
 • 015 Export and import template
 • 016 Different shape view ports
 • 017 Single sheet plot & batch plot in AutoCAD
 • 018 Annotative property
 • 019 Creating an annotative dimension in AutoCAD 2024
 • 020 Adding annotative dimension
 • 021 Fixing size of annotative text
 • 022 Note regarding the annotative dimension
 • 023 Annotative text in AutoCAD
 • 024 Annotative Hatch in AutoCAD 2024
 • 025 View port freeze

 • 18 - Layout and Printing Quiz
  45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17162
  حجم: 5973 مگابایت
  مدت زمان: 650 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید