وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Network Automation with Python for Network Engineers

سرفصل های دوره

Real-life hands-on Python and Ansible automation: SSH, Paramiko, Netmiko, Napalm, Telnet, Ansible, Cisco, Linux etc


1 - Course Introduction
 • 1 - Why Network Automation with Python Why Now
 • 2 - IMPORTANT Please read.html
 • 3 - Quick inside Course Overview
 • 4 - IMPORTANT FOR BEGINNERS How to Learn Python Programming.html
 • 5 - Join Our Online Community.html
 • 6 - Getting Course Resources.html

 • 2 - Setup the Environment Python PyCharm GNS3 Cisco IOU and IOS
 • 7 - A Quick Note
 • 8 - Download and Install the Required Software.html
 • 9 - Python Installation
 • 10 - Installing Python 3 on Windows
 • 11 - Installing Python 3 on Linux and Mac.html
 • 12 - Installing PyCharm IDE on Windows
 • 13 - Installing PyCharm IDE on Linux and Mac.html
 • 14 - Running Python Scripts using PyCharm
 • 15 - Running Python Scripts using the Command Line
 • 16 - Where do I get Cisco IOS Juniper vSRX or Arista vEOS Images.html
 • 17 - Just a few Words about Windows Installation
 • 18 - Download GNS3 for Windows 32 bit.txt
 • 18 - GNS3 Installation for Windows.txt
 • 18 - Installing GNS3 on Windows 10
 • 18 - install-gns3-windows.pdf
 • 19 - Running Cisco IOU Images in GNS3 on Windows 10
 • 19 - run-cisco-iou.pdf
 • 20 - Connecting to Cisco IOU Images Running in GNS3 from Window 10
 • 20 - windows-loopback-interface.pdf
 • 21 - Installing GNS3 and Running Cisco IOU on Linux.html
 • 22 - What if it still doesnt work This is the solution.html

 • 3 - Working with Text Files in Python
 • 23 - Intro
 • 24 - Opening and Reading Files
 • 24 - configuration.txt
 • 25 - Absolute and Relative Paths
 • 26 - Reading Files Tell Seek and Cursors
 • 27 - The with Statement
 • 28 - Reading Files into a List
 • 29 - Writing to Text Files
 • 30 - Project File Processing
 • 31 - Reading CSV Files
 • 31 - airtravel.csv
 • 32 - Writing CSV Files
 • 32 - people.csv
 • 33 - Using CSV Custom Delimiters
 • 33 - passwd.csv
 • 34 - Using CSV Dialects
 • 34 - items.csv
 • 34 - people.csv
 • 35 - Coding Section Working with CSV Files.html
 • 35 - airtravel.csv
 • 35 - items.csv
 • 35 - passwd.csv
 • 35 - people.csv
 • 36 - Assignment File Processing
 • 36 - devices.txt
 • 37 - Assignment Answer 1 File Processing
 • 38 - Assignment Answer 2 CSV Module File Processing

 • 4 - HandsOn Challenges Working With Files
 • 39 - HandsOn Challenges Working With Text Files.html
 • 40 - HandsOn Challenges Working With CSV Files.html

 • 5 - Data Serialization and Deserialization in Python Pickle and JSON
 • 41 - Intro to Data Serialization
 • 42 - Pickle Data Serialization and Deserialization
 • 43 - Coding Pickle.html
 • 44 - JSON Data Serialization
 • 45 - JSON Data Deserialization
 • 46 - Coding JSON.html
 • 47 - Assignment JSON and RequestsREST API
 • 48 - Assignment Answer JSON and RequestsREST API
 • 49 - Coding Challenge Simplify Serialization.html
 • 50 - Coding Challenge Solution Simplify Serialization.html
 • 51 - Coding Challenge JSON and RequestsREST API.html
 • 52 - Coding Challenge Solution JSON and RequestsREST API.html

 • 6 - Network Automation with Paramiko SSH
 • 53 - The Lab Environment.html
 • 54 - Intro to Paramiko
 • 55 - Extra Enable SSH on Cisco Devices
 • 56 - Connecting to Networking Devices using Paramiko
 • 56 - paramiko-connect.zip
 • 57 - Using kwargs and Arguments Unpacking
 • 57 - paramiko-connect-kwargs.zip
 • 58 - Running Commands on Cisco Devices
 • 58 - paramiko-execute-commands-cisco.zip
 • 59 - Securing the Passwords Using getpass
 • 59 - paramiko-execute-commands-cisco-getpass.zip
 • 60 - Automating the Configuration OSPF of Multiple Cisco Routers
 • 60 - paramiko-multiple-routers-ospf.zip
 • 61 - Running Commands on Linux Method 1
 • 61 - paramiko-execute-commands-linux-1.zip
 • 62 - Running Commands on Linux as a Nonprivileged User Method 2
 • 62 - paramiko-execute-commands-linux-2.zip
 • 63 - Running Commands on Linux as root Method 2
 • 63 - paramiko-execute-commands-linux-2-root.zip
 • 64 - Paramiko Refactoring Creating myparamiko Module
 • 64 - myparamiko.zip
 • 65 - Running Commands Using myparamiko on Cisco IOS
 • 66 - Importing myparamiko Module
 • 67 - Backup the Configuration of a Single Cisco Device
 • 67 - myparamiko-backup-single-device.zip
 • 68 - Automating the Backup Configuration of Multiple Cisco Devices
 • 68 - myparamiko-backup-multiple-devices.zip
 • 69 - Implementing Multithreading Python and Paramiko
 • 69 - myparamiko-backup-multiple-devices-threading.zip
 • 70 - Assignment Interactive User Creation on Linux with Paramiko
 • 71 - Assignment Answer Interactive User Creation on Linux with Paramiko
 • 72 - Secure Copying Files with SCP and Paramiko from Python

 • 7 - HandsOn Challenges Network Automation with Paramiko
 • 73 - HandsOn Challenges Paramiko.html

 • 8 - Network Automation with Netmiko SSH
 • 74 - The Lab Environment.html
 • 75 - Intro to Netmiko Netmiko vs Paramiko
 • 76 - Connecting and Running a Command on a Networking Devices
 • 76 - netmiko-connect-and-run.zip
 • 77 - Netmiko Prompt Enable Global Config Mode
 • 77 - netmiko-prompt-global-config.zip
 • 78 - Running Multiple Commands on a Networking Device
 • 78 - netmiko-run-multiple-commands.zip
 • 79 - Configuring a Networking Device from a File
 • 79 - nemiko-run-commands-from-file.zip
 • 79 - ospf.txt
 • 80 - CiscoRouter1.txt
 • 80 - CiscoRouter2.txt
 • 80 - CiscoRouter3.txt
 • 80 - Configuring Multiple Networking Devices from Multiple Files
 • 80 - devices.txt
 • 80 - nemiko-configure-multiple-devices-multiple-files.zip
 • 81 - Automating the Backup of Multiple Cisco Devices Using Netmiko
 • 81 - netmiko-backup-routers.zip
 • 82 - Netmiko Without Multithreading
 • 83 - Implementing Multithreading Python and Netmiko
 • 83 - devices.txt
 • 83 - netmiko-and-multithreading.zip
 • 84 - Netmiko and Linux
 • 85 - Troubleshooting Netmiko
 • 85 - nemiko-troubleshooting.zip
 • 86 - Preparing the Router for SCP
 • 87 - Copy files to Networking Devices using SCP and Netmiko
 • 88 - Assignment Check Interface Status and Enable it if its Disabled
 • 89 - Assignment Answer Check Interface Status and Enable it if its Disabled

 • 9 - HandsOn Challenges Network Automation with Netmiko
 • 90 - HandsOn Challenges Netmiko.html

 • 10 - Building Concurrent Applications Using Async IO
 • 91 - Python Concurrency Ecosystem
 • 92 - Implementing Async IO
 • 92 - asyncio-implementing.zip
 • 93 - Coding Implementing Async IO.html
 • 94 - AIOFILES.txt
 • 94 - AIOHTTP.txt
 • 94 - Building an Asynchronous Web Scraper
 • 94 - asyncio-aiohttp.zip
 • 95 - Coding Building an Async Web Scraper.html
 • 96 - Running Shell Commands Subprocesses Asynchronously
 • 96 - asyncio-subprocess.zip
 • 97 - Coding Running Shell Commands.html
 • 98 - AsyncSSH.txt
 • 98 - AsyncSSH Asynchronous SSH
 • 99 - AsyncSSH Running Multiple Clients
 • 99 - asyncio-asyncssh.zip
 • 100 - Coding AsyncSSH Multiple Clients.html

 • 11 - Appendix Running Arista vEOS and Juniper vSRX in GNS3
 • 101 - How to Run Arista vEOS in GNS3.html
 • 102 - How to Run Juniper vSRX in GNS3.html
 • 103 - Juniper vSRX Basic Configuration.html
 • 104 - Arista EOS Configuration Guide.txt
 • 104 - Arista vEOS Basic Configuration.html
 • 105 - Configure Arista EOS Switches
 • 106 - Netmiko in a Multivendor Environment Cisco Arista Configuration

 • 12 - Network Automation with Napalm
 • 107 - Intro to Napalm
 • 108 - Installing Napalm Connecting to a Device
 • 109 - Displaying Information
 • 110 - Retrieving Information facts interfaces arp table etc
 • 111 - Checking Connectivity Between Devices napalmping
 • 112 - Configuration Management
 • 113 - Merging Configurations
 • 114 - Configuration Rollback

 • 13 - Network Automation with Telnet
 • 115 - Bytes Objects Encoding and Decoding
 • 115 - str-and-bytes.zip
 • 116 - Telnet Protocol Basics Configure and Connect to Cisco Devices
 • 117 - Connecting to Network Devices with Telnet from Python
 • 117 - telnet-connect-and-run-commands.zip
 • 118 - Configuring Multiple Devices Network Automation
 • 118 - telnet-configure-multiple-devices.zip
 • 119 - Securing the Passwords Using getpass
 • 119 - telnet-configure-multiple-getpass.zip
 • 120 - Telnet Enhancement Refactoring Using Object Oriented Programming
 • 120 - telnet-class.zip
 • 121 - Testing the Custom Telnet Class Configure Loopback Interfaces and OSPF
 • 121 - telnet-class-01.zip
 • 122 - Configuring Multiple Devices Using the Custom Telnet Class
 • 122 - telnet-class-02.zip
 • 123 - Improving the Custom Telnet Class
 • 123 - telnet-class-improvement.zip

 • 14 - HandsOn Challenges Network Automation with Telnet
 • 124 - HandsOn Challenges Telnet.html

 • 15 - Network Automation Using Serial Connections
 • 125 - Serial Communication Basics Connecting to a Console Port
 • 125 - prolific-usb-serial-driver-for-windows.zip
 • 126 - Simulating a Serial Connection with Linux and GNS3.html
 • 127 - Open a Serial Connection to a Device Console Port
 • 127 - pySerial API.txt
 • 128 - Configure Cisco Devices using Serial Connections
 • 128 - serial-connection.zip
 • 129 - Pyserial Refactoring Creating Our Own myserial Module
 • 129 - myserial.zip
 • 130 - Module Enhancement Initially Configuration of a Cisco Device
 • 131 - Initial Configuration Automation From a File
 • 131 - serial-test2.zip

 • 16 - Appendix Useful Python Modules
 • 132 - Systemspecific Parameters and Functions The Sys Module
 • 133 - Scripts Arguments sysargv
 • 134 - Highlevel File Operations The Shutil Module
 • 134 - Shutil Module Documentation.txt
 • 135 - Running System Commands The Os Module
 • 136 - Running System Commands The Subprocess Module
 • 136 - Subprocess Module Documentation.txt

 • 17 - Appendix SSH Public Key Authentication Cisco IOS Linux
 • 137 - Public Key authentication for SSH.txt
 • 137 - SSH Public Key Authentication Overview
 • 138 - Generating SSH Key Pair on Windows
 • 139 - What about MacOS.html
 • 140 - Generating SSH Key Pair on Linux
 • 141 - Configuring SSH Public Key Authentication on Cisco IOS Part 1 Windows
 • 142 - Configuring SSH Public Key Authentication on Cisco IOS Part 2 Linux
 • 143 - Configuring SSH Public Key Authentication on Linux

 • 18 - Appendix Ansible Automate for Everyone
 • 144 - About This Section.html
 • 145 - What is Ansible
 • 146 - Ansible Components
 • 147 - Installing Ansible
 • 148 - Ansible Inventory File.txt
 • 148 - Inventory and ansiblecfg Files
 • 149 - Intro to AdHoc Commands
 • 150 - AdHoc Commands Part 1 command shell raw Modules
 • 150 - Ansible AdHoc Commands.txt
 • 150 - Commands Modules.txt
 • 151 - AdHoc Commands Part 2 setup file copy Modules
 • 151 - Copy Module.txt
 • 151 - File Module.txt
 • 152 - AdHoc Commands Part 3 apt and service Modules
 • 152 - Apt Module.txt
 • 152 - Service Module.txt
 • 153 - AdHoc Commands Examples.html

 • 19 - Appendix Ansible Playbooks
 • 154 - YAML Files
 • 154 - YAML Validator.txt
 • 155 - Ansible Resources.html
 • 156 - Intro to Ansible Playbooks
 • 157 - ioscommand Modul
 • 157 - ioscommand module.txt
 • 158 - Saving Output to a File
 • 159 - networkcli vs local Privileged Exec Commands in Playbooks
 • 160 - Behavioral Inventory Parameters
 • 161 - Behavioral Inventory Parameters in Playbooks and Inventory Files
 • 162 - iosconfig Module
 • 163 - iosconfig Module parents Argument
 • 164 - Backup runningconfig Using iosconfig Module
 • 165 - Ansible Loops Create Linux Users
 • 166 - Arista eosconfig Module
 • 167 - Playbook with Multiple Plays for a Multivendor Topology Cisco Arista
 • 168 - Ansible Vault
 • 168 - ansible-vault.zip

 • 20 - Python Programming Python Basics
 • 169 - Quick Note for Beginners.html
 • 170 - Python Installation
 • 171 - Running Python Code in a Cloud IDE
 • 172 - Variables
 • 173 - Comments
 • 174 - Constants
 • 175 - Dynamic vs Static Typing
 • 176 - Builtin Types
 • 177 - Numbers and Math Operators
 • 178 - Assignment Operators
 • 179 - Comparison Operators
 • 180 - Identity Operators Mutability vs Immutability

 • 21 - Python Programming Strings in Python
 • 181 - Intro to Strings
 • 182 - Get User Input
 • 183 - Converting Types
 • 184 - String Indexing
 • 185 - Concatenating and Repeating Strings
 • 186 - String Slicing
 • 187 - Formatting Strings fstrings
 • 188 - Intro to String Methods
 • 189 - Useful String Methods

 • 22 - Python Programming Program Flow Control
 • 190 - Conditional Statements
 • 191 - Indentation
 • 192 - Nested ifelifelse Statements
 • 193 - Boolean Variables
 • 194 - Logical Boolean Operators AND and OR
 • 195 - Logical Boolean Operators NOT

 • 23 - Python Programming Python Loops
 • 196 - For Loops
 • 197 - Debugging Your Code Step Through Your Program
 • 198 - Ranges
 • 199 - Loops and Ranges
 • 200 - For continue and pass Statements
 • 201 - For else and break Statements
 • 202 - While Loops
 • 203 - While and continue Statements
 • 204 - While and break Statements
 • 205 - Walrus Operator

 • 24 - Python Programming Lists and Tuples in Python
 • 206 - Intro to Lists
 • 206 - Slides-Intro-to-Lists.pdf
 • 207 - List Concatenation Append and Extend
 • 208 - List Slicing and Iteration
 • 209 - Python List Gotchas
 • 210 - List Methods Part 1 Append Extend Insert Copy Clear Pop Remove
 • 211 - List Methods Part 2 Clear Pop Index Count
 • 212 - String to List and List to String Split and Join
 • 213 - Project Extract IPv4 IPv6 and MAC Addresses
 • 214 - Intro to Tuples
 • 215 - Tuple Operations
 • 216 - Tuple Methods
 • 217 - Tuples vs Lists

 • 25 - Python Programming Sets Frozensets and Dictionaries in Python
 • 218 - Intro to Sets
 • 219 - Set Methods Part 1 Add Remove Discard Pop Clear Copy
 • 220 - Set Methods Part 2 Union Intersection Difference Symmetric Difference
 • 221 - Fronzensets
 • 222 - Intro to Dictionaries
 • 223 - Working with Dictionaries
 • 224 - Dictionary Operations and Methods Part 1
 • 225 - Dictionary Operations and Methods Part 2
 • 226 - Dictionary and Set Comprehensions

 • 26 - Python Programming Functions in Python
 • 227 - Intro to Functions
 • 228 - Positional and Keyword Arguments
 • 229 - Default Argument
 • 230 - The return Statement
 • 231 - Variablelength Arguments args
 • 232 - Variablelength Arguments kwargs
 • 233 - Scopes and Namespaces
 • 234 - One More Word about Scopes and Namespaces
 • 235 - Lambda Expressions

 • 27 - Python Programming Errors and Exception Handling
 • 236 - Intro to Exceptions
 • 237 - Exceptions Handling TryExceptElseFinally
 • 238 - Builtin Exceptions and Best Practices
 • 239 - Project Test Network Connection

 • 28 - Python Programming Object Oriented Programming Basics
 • 240 - Intro to Object Oriented Programming
 • 241 - OOP Demonstration The Turtle
 • 242 - Defining Classes and Objects
 • 243 - The init Method
 • 244 - Instance Attributes and Class Attributes
 • 245 - Magic Methods

 • 29 - Course Completion
 • 246 - BONUS.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17159
  حجم: 7876 مگابایت
  مدت زمان: 1322 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید