وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Event Driven Microservices with Python and AWS

سرفصل های دوره

Learn Designing and Building Modern, Scalable and Resilient Event-Driven Microservices with Python and AWS


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Introduction to Microservices
 • 1. Microservices vs. Monolithic
 • 2. Anatomy of a microservices-based application

 • 3. The Hotel Booking Project
 • 1.1 HTML & JavaScript Code.html
 • 1. Hotel Booking System
 • 2. Preparing the Development Environment.html

 • 4. Identity and Access Management AWS Cognito
 • 1.1 AWS Cognito.html
 • 1. Introduction to AWS Cognito
 • 2. Setting up AWS Cognito for Hotel Booking system
 • 3. Sign in with AWS Cognito
 • 4. Sign up with AWS Cognito
 • 5.1 HTML and JavaScript Source Code of Hotel Booking.html
 • 5. Adding a Page for Creating Hotels

 • 5. API Gateway
 • 1.1 Google Apigee.html
 • 1.2 Kong.html
 • 1. API Gateway Pattern and Tools
 • 2. Creating a Mock API with AWS API Gateway
 • 3. Authenticating API Requests
 • 4. Adding CORS Headers to APIs

 • 6. Building Serverless Microservices
 • 1. The concept of a Microservice Chassis Serverless & Containrisation
 • 2. Creating and Deploying an AWS Lambda Microservice
 • 3. Capturing the Request Body in AWS Lambda as an API Backend
 • 4. Performing Authorization in a Backend-Lambda
 • 5. Storing Data and Files in AWS
 • 6. Creating an Execution IAM Role for Lambda
 • 7. Create and Configure S3 Buckets
 • 8. Uploading Files and Images to AWS S3
 • 9. Creating and Configuring a DynamoDB Table
 • 10.1 Source code of Add Hotel microservice.html
 • 10. Storing Information in DynamoDB
 • 11.1 Docker Image for Creating Layers for Amazon Linux 2.html
 • 11.2 layer.zip
 • 11. Deploying AWS Lambda with Python Dependencies
 • 12. Connecting API Gateway to Lambda via a Proxy Resource
 • 13. Testing Proxy API with Lambda
 • 14.1 layer.zip
 • 14.2 Soure code of List Hotels Lambda function.html
 • 14. Creating a RestFul GET API in API Gateway with a Lambda Microservice
 • 15. Practice Creating and Configuring an AWS Lambda Function.html
 • 16. Practice Creating a Proxy REST API in AWS API Gateway.html
 • 17.1 List Hotels Lambda Function.html
 • 17. Review Your Practice Results
 • 18. Exploring Jason Web Tokens (JWT) and JSON Web Key Sets (JWKS)
 • 19.1 Full Source Code.html
 • 19. Lambda Authorizer Performing Authentication
 • 20.1 Full Source Code.html
 • 20. Lambda Authorizer Performing Authorization
 • 21.1 Full Source Code.html
 • 21. Deploying and Using the Lambda Authorizer with AWS API Gateway
 • 22. The CQRS Pattern
 • 23. The Fan Out and Idempotent Consumer Patterns
 • 24. Publishing Events to AWS SNS
 • 25. Setting up Elasticsearch for Search Microservice
 • 26. Implementing the Idempotent Consumer Pattern
 • 27.1 layer.zip
 • 27.2 Source Code.html
 • 27. Storing the Event Information in Elasticsearch
 • 28. Practice Deploy the Updater Service.html
 • 29. Subsciring a Microservice to Event Bus

 • 7. Building Containerised Microservices
 • 1. Introdutction to Containerized Microservices
 • 2.1 Source Code.html
 • 2. The Search Microservice
 • 3. Testing Search API Locally in Visual Studio Code
 • 4. Creating and Testing a Docker Microservice
 • 5. Pushing a Docker Image to Amazon Elastic Container Registry (ECR)
 • 6. Deploying a Microservice to AWS ECS with Fargate Launch Type
 • 7. Creating a Proxy API for a Containerised Microservice
 • 8. Creating a an API for a Containerised Microsrevice with a Private IP
 • 9. Search Microserice in Action
 • 10. Introduction to the Circuit Breaker Pattern
 • 11.1 pybreaker.html
 • 11. Implementing Circuit Breaker Pattern in Search API
 • 12.1 Search API Full Source Code.html
 • 12. The Event Sourcing Pattern for Ultimate System Resiliancy
 • 13.1 Source Code.html
 • 13. Event Sourcing Microservice Hotel Created Event Handler - Order Domain
 • 14. Practice Deploy Hotel Created Event Handler for Order Domain.html
 • 15. Subscribing the Hotel Created Event Handler Order Domain to SNS Topic
 • 16. Booking Microservice - Command
 • 17. Deploying a Containerized Microservice with AWS Fargate Service Model
 • 18. Creating and Securing an HTTP API in AWS API Gateway
 • 19. CQRS Building a Query Microservice with Docker and ECS

 • 8. Service Discovery
 • 1. The Service Discovery Pattern and AWS Cloud Map
 • 2. Deploying a Microservice to AWS ECS and AWS CloudMap
 • 3. Creating an HTTP API in AWS Api Gateway and AWS Cloud Map
 • 4. View and Confirm Hotel Bookings
 • 5.1 Source Code.html
 • 5.2 Source Code.html
 • 5. Create a Review and Confirm Bookings Microservice
 • 6. Deploying a Docker Microservice to AWS ECS with EC2 Launch Type
 • 7. Creating an HTTP API for ECS Miroservice with EC2 Launch Type
 • 8. The Sidecar Pattern
 • 9.1 Source Code.html
 • 9. Booking Review Sidecar Microservice
 • 10. Deploy Booking Review Microservice.html
 • 11. Booking Review - Website Demo

 • 9. Logging for Microservices
 • 1. Introduction to Logging and Microservices
 • 2. Logging Solutions in AWS
 • 3. AWS CloudWatch
 • 4. Setting up AWS Cognito Identity Pool for Kibana
 • 5. Creating ELK Stack with AWS OpenSearch
 • 6. Shipping Logs from AWS Cloudwatch to ELK (Elasticsearch and Kibana)

 • 10. The Saga Pattern
 • 1. Events vs. Messages
 • 2. Introduction to Saga Pattern - Orchestration vs. Choreography
 • 3. Deep Dive into Choreography Pattern
 • 4. Deep Dive into Orchestration Pattern
 • 5. Orchestration and Choreography Patterns Comparison

 • 11. Interview Questions
 • 1. Introduction
 • 2. What are the alternatives of Monolithic applications
 • 3. Whats the anathomy of a microservice-based system
 • 4. Explain the Monolithic, SOA and Microservices Architectures
 • 5. Explan Bounded Context
 • 6. Explain the benefits of Microservices architecture
 • 7. Explain Circuit Breaker Pattern
 • 8. Explain CQRS pattern
 • 9. Explain the role of Containers in Microservices
 • 10. Explain Sidecar pattern
 • 11. Explain the Test Pyramid
 • 12. Thank you and congratulations!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 16982
  حجم: 3147 مگابایت
  مدت زمان: 466 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید