وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Bootstrap 5 from Scratch with Projects

سرفصل های دوره

Learn Bootstrap 5 with starting from basics to creating components to creating custom Animated Slider, custom Navigation


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Bootstrap 5 Crash Course
 • 2 - Why we use Bootstrap
 • 3 - Two ways of using Bootstrap in your project
 • 4 - Important Not to skip meta tags
 • 5 - Grid Containers
 • 6 - Understanding Concept of colxxy
 • 7 - Column Breaks
 • 8 - Understanding Offset
 • 9 - Concept of Ordering
 • 10 - Task Equal Width Content
 • 11 - Task Variable Width Content
 • 12 - Exploring Positioning concept
 • 13 - Lets learn about Display properties
 • 14 - Difference between Flex and Inlineflex seems Confusing Take a look here
 • 15 - Flex Concepts Flex Direction
 • 16 - Flex Concepts Justify Content
 • 17 - Flex Concepts Align Items
 • 18 - Flex Concepts Align Self
 • 19 - Understanding difference between em and rem
 • 20 - Lets learn handling Margin and Padding
 • 21 - Lets explore Images classes in Bootstrap 5
 • 22 - Covering few Important Concepts using Images
 • 23 - Lets explore Background Color and Gradients
 • 24 - Text Color
 • 25 - Typography
 • 26 - Working with Icons
 • 27 - Hover Effect Animating Icons

 • 3 - Creating Components Using Bootstrap
 • 28 - Project Accordion
 • 29 - Important Collapse concept in Bootstrap 5
 • 30 - Project Collapse
 • 31 - Project Modal
 • 32 - Project Dropdown
 • 33 - Project Navigation
 • 34 - Adding dropdown to Navigation
 • 35 - Project Carousel Part1
 • 36 - Project Carousel Part2

 • 4 - Working with Forms
 • 37 - Creating Basic Form
 • 38 - Creating Form with Inline Content
 • 39 - Working with Select Input
 • 40 - Working with Radio Buttons
 • 41 - How to work with Input Group in Smart Way
 • 42 - Working with Checkbox
 • 43 - Working with Switches
 • 44 - Working with Floating Label
 • 45 - Working with Range Input
 • 46 - Getting and Showing Range Value
 • 47 - Lets add a Textarea
 • 48 - Lets Create a Submit Button for our Form
 • 49 - Project Lets Create a Beautiful Login Form Part1
 • 50 - Project Lets Create a Beautiful Login Form Part 2 Styling our Form
 • 51 - Project Lets Create a Beautiful Login Form Part3 Adding Hover effect

 • 5 - Creating Custom Navigation
 • 52 - Custom Navigation Part1
 • 53 - Custom Navigation Part 2 Custom Dropdown
 • 54 - Custom Navigation Part 3 Addressing Responsiveness
 • 55 - Custom Navigation Part 4 Handling Active state using Javascript

 • 6 - Creating Awesome Animated Slider using Bootstrap No Paid Plugins
 • 56 - Custom Slider Part1
 • 57 - Custom Slider Part2 Animated Slider
 • 58 - Custom Slider Part 3 Wave Effect
 • 59 - Custom Slider Part 4 Particle Effect

 • 7 - Resource Files
 • 60 - Get all the resources and Project Files attached here.html
 • 60 - bootstrap-resources.zip
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7930
  حجم: 3880 مگابایت
  مدت زمان: 462 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید